Kategorie archiwum: Dzierżoniów

7 unijnych milionów dla dzierżoniowskich seniorów i NGO

Pieniądze zdobyte przez "Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowskia" przy współpracy z dzierżoniowskim urządem pozwolą na stworzenie nowoczesnych warunków dla mieszkańców Dzierżoniowa korzystających z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej i działających na rzecz seniorów organizacji pozarządowych. 

swidnicka_35_do_remontu


Przebudowa budynku znajdującego się przy ul. Świdnickiej 35 umożliwi m.in. zwiększenie liczby miejsc w DDPS-ie z 60 do 100, a co za tym idzie, zwiększenie dostępności do świadczonych seniorom usług. Pozwoli to także na lepszą aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i integrację starszych mieszkańców. 

– Praca na rzecz dzierżoniowskich seniorów to jedno z moich najważniejszych zobowiązań wobec mieszkańców. Jej dotychczasowymi efektami są m.in. karta seniora, pudełko życia czy powołanie i współpraca z Radą Seniorów. Równolegle pracowałem nad dużym wyzwaniem, jakim jest stworzenie w Dzierżoniowie nowoczesnego miejsca służącego potrzebom starszych mieszkańców. Właśnie pokonaliśmy pierwszą barierę. Zdobyte pieniądze umożliwią sfinansowanie tego ważnego zadania z ponad 80-procentowym unijnym dofinansowaniem – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski. 

Koszt przebudowy budynku przy ul. Świdnickiej 35 szacowana jest na 8 mln 936 tys. 210 zł. Zdobyte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pieniądze to aż 7 mln 109 tys 110 zł. 

Głównym celem tego projektu jest wsparcie infrastruktury usług społecznych, zwiększenie jakości i dostępności usług dla osób starszych, w tym osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

– To zadanie rozwiąże także wszystkie problemy lokalowe, jakie zgłaszały mi pracujące na rzecz seniorów i kombatantów organizacje pozarządowe – dodaje burmistrz Dzierżoniowa.   

Nowa siedziba Dziennego Domu Pomocy Społecznej posiadać będzie m.in. duży, zagospodarowany teren zielony służący pensjonariuszom (w dotychczasowej siedzibie zajęcia relaksacyjne oraz aktywizacyjne na zewnątrz są mocno ograniczone). Będzie w niej także winda i nowe wyposażenie. 

W ramach inwestycji przebudowany zostanie budynek o całkowitej powierzchni 1224,85 m2 (pow. użytkowa 829,40 m2). Wyremontowany zostanie także sąsiedni parterowy budynek garażowo-magazynowy. Obydwa budynki przejdą także kompleksową termomodernizację. Realizacja projektu rozpocznie się przyszłym roku.

Ponad 9 milionów dla Ziemi Dzierżoniowskiej

To kolejne unijne pieniądze, po które skutecznie sięgnęło Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Które samorządy i w jaki sposób na tym skorzystają?

 

termomodernizacja_-_ziemia_dzierzoniowska

 

– Całkowita wartość projektu poprawiającego efektywność energetyczną obiektów użyteczności publicznej w naszym powiecie to 11 mln 850 tys. złotych, dotacja wynosi aż 9 mln 250 tys. złotych i umożliwi m.in. zastosowanie w tych budynkach nowych technologii – mówi dyrektor biura Ziemi Dzierżoniowskiej Marcin Pawełek. 

Zdobyte pieniądze umożliwią kompleksową termomodernizację 12 budynków publicznych (szkół, obiektów administracyjnych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych) w Gminie Dzierżoniów, Bielawie, Dzierżoniowie, Niemczy i w Pieszycach oraz zastosowanie w nich nowoczesnych rozwiązań. 

Łączna powierzchnia użytkowa obiektów objętych zmianami wynosi aż 15 tys. m2. Ich termomodernizacja zredukuje zużycia energii pierwotnej na średnim poziomie 66,7% oraz redukcję emisji CO2 o 60%. Każde z zadań inwestycyjnych obejmuje docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje instalacji centralnego ogrzewania. W ośmiu obiektach zaplanowano modernizację oświetlenia podstawowego z zastosowaniem opraw LED, ze sterowaniem czujnikowym. 

Dodatkowo przewiduje się uruchomienie pięciu instalacji fotowoltaicznych w systemie off-grid, produkujących energie elektryczną na potrzeby obiektów i trzech pomp ciepła (powietrze-woda) zastępujących tradycyjne źródła ciepła. Pompy ciepła powietrze-woda wykorzystują powietrze zewnętrzne do wytwarzania ciepła lub chłodu dla potrzeb ogrzewania lub chłodzenia budynku. 

W pięciu obiektach zaplanowano wymianę źródeł ciepła na nowe, w tym w trzech przypadkach paliwo stałe zostanie zastąpione gazem ziemnym, a w dwóch wymiana będzie dotyczyła kotłów gazowych starej generacji na nowe. 

Harmonogram realizacji projektu zakłada zakończenie wszystkich zadań do połowy 2019 r.

Kto na tym skorzysta:

 • Gmina Dzierżoniów – koszt całkowity 6 mln 183 tys., dofinansowanie 4 mln 798 tys. (ZSP Ostroszowice, ZSP Piława Dolna, ZSP Mościsko, Bib. Uciechów, OSP Ostroszowice, KSR Roztocznik, Gimnazjum Gminne).
 • Bielawa – koszt całkowity 2 mln 226 tys., dofinansowanie 1 mln 814 tys. (SP4).
 • Dzierżoniów – koszt całkowity 1 mln 835 tys., dofinansowanie 1 mln316 tys. (Szkoła Podstawowa nr 3, budynek hotelu Ośrodka Sportu i Rekreacji).
 • Niemcza – koszt całkowity 575 tys., dofinansowanie 469 tys. (Ogrodowa 1)
 • Pieszyce – koszt całkowity 901 tys., dofinansowanie 763 tys. (UM Pieszyce).


Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska tworzą wszystkie samorządy naszego powiatu. Inicjatorem jego powstania jest burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski. 

 

Żródło: UM Dzierżoniów

Zielona energia dla Ziemi Dzierżoniowskiej

klaster_energetyczny_podpisanie_umowy_2017_7"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska", samorządy naszego powiatu i lokalni przedsiębiorcy podpisali porozumienie o utworzeniu klastra energetycznego. Umożliwi to m.in. sięganie po zewnętrze środki na tworzenie farm fotowoltaicznych i zakup tańszej energii. To również duża inwestycja w ekologię. Pierwsza szansa na zdobycie pieniędzy pojawi się już jesienią. 

– To jeden z elementów szukania nowych rozwiązań, umożliwiających obniżanie kosztów energii oraz stworzenie i rozbudowę sieci „zielonej” energii na Ziemi Dzierżoniowskiej. To pomysł na długofalowe   i wspólne działanie, wpływające korzystnie na nasze portfele i środowisko – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

5 czerwca, w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja jej przedstawiciele, pracownicy dzierżoniowskiego urzędu i prywatni przedsiębiorcy z branży energetycznej dyskutowali o możliwościach, jakie stwarzają wprowadzone niedawno przepisy regulujące m.in. działalność klastrów i spółdzielni energetycznych. Formalnie Klaster Energetyczny Ziemi Dzierżoniowskiej utworzono 28 czerwca. Umowę podpisano w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja. 

Najważniejsze korzyści wynikające z utworzenia takiego podmiotu to możliwość tańszego zakupu energii i występowanie o środki dedykowane wyłącznie klastrom energetycznym na odnawialne źródła energii.

Klaster Energetyczny Ziemi Dzierżoniowskiej tworzą:

 • TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
 • Wodociągi i Kanalizacja  Spółka z o.o. w Dzierżoniowie
 • Stowarzyszenie  Ziemia Dzierżoniowska
 • Dzierżoniów
 • Bielawa
 • Powiat  Dzierżoniowski
 • Gmina Dzierżoniów
 • Pieszyce
 • Piława Górna
 • Niemcza
 • Łagiewniki
 • ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Spółka z o.o. w Pieszycach
 • ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pieszycach
 • Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”


Cele klastra

 • optymalizacja wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii oraz prowadzenie działań proefektywnościowych.
 • podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej, wspierania inicjatyw związanych z organizacją lokalnego wytwarzania i konsumowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – równoważenia popytu i podaży energii.
 • działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej regionu oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu i prowadzenia projektów i inwestycji, mających na celu wykorzystanie naturalnych walorów lokalnych oraz wykorzystanie potencjału inwestycji w zakresie badań i rozwoju.
 • kreowanie, realizowanie i wdrażanie projektów we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, osobami fizycznymi działającymi w sektorze i na rzecz energetyki odnawialnej, wzmacnianie potencjału i charakteru regionu.
 • planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i równoważenia zapotrzebowania na energię.
 • kreowanie świadomej polityki energetycznej regionu, przyczyniającej się m.in. do poprawy stanu środowiska naturalnego, zmniejszenia emisji CO2, przeciwdziałania problemom niskiej emisji, optymalizacji kosztów gospodarki energetycznej, rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii, wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju regionu.
 • utworzenie lokalnej wspólnoty energetycznej opartej na innowacyjnym modelu wytwarzania, magazynowania, dystrybucji i zarządzania popytem na energię            z wykorzystaniem dostępnych lokalnych zasobów, z którego będą mogli korzystać  uczestnicy klastra oraz inne podmioty z regionu.
 • prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwoju świadomości mieszkańców, w kontekście ekologii i czystości regionu oraz działań proefektywnościowych.
 • wzmocnienie wizerunku regionu jako przyjaznego środowisku, w którym rozwija się nie tylko przemysł turystyczny, a działania proekologiczne pozwolą na ochronę krajobrazu i środowiska naturalnego.   

Uczestnicy Klastra

Osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, instytucje publiczne i inne podmioty zainteresowane rozwojem potencjału energetycznego w obszarze działania klastra.

 

Sprawozdawcze Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

fpk komisja rewizyjana (2)W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, którego głównym tematem było podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2016 roku oraz ocena Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za miniony rok obrotowy.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi Sprawozdaniami Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli również Sprawozdanie z działalności i prac Komisji Rewizyjnej „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r. , a także przyjęli (zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia) projekt Uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie udzielenia Zarządowi „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła dotychczasowe efekty pracy Stowarzyszenia w postaci pozyskanych środków zewnętrznych w ramach projektów partnerskich realizowanych przez lokalne samorządy, będące członkami Stowarzyszenia. 

 

Komunikat

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 02 maja 2017 r., Biuro "Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska" będzie nieczynne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności. 

Kolejne miliony dla Powiatu Dzierżoniowskiego

 

Stowarzyszenie2    

 

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska w partnerstwie z Powiatem Dzierżoniowskim pozyskało 2 457 187,71 zł dofinasowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla projektu „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowski”.

Wartość całkowita projektu 2 890 809,05 zł.

W ramach projektu wsparte oraz unowocześnione zostanie 13 pracowni w 4 szkołach zawodowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego:

 • Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie: 2 pracownie interdyscyplinarne (moduł elektryczny „Inteligentny budynek”, moduł informatyczny „Bezpieczne sieci komputerowe”, moduł mechatroniczny „Mój robot i dron”, moduł wieloprzedmiotowy „Pomyśl i zrób”).
 • Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie: pracownia gastronomiczna z obsługa klienta oraz pracownia hotelarska z jednostką mieszkalną i węzłem higieniczno-sanitarnym,
 • Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie: pracownie ekonomiki i rachunkowości handlowej, geodezyjna, architektury krajobrazu oraz interdyscyplinarna obejmująca kształcenie w ramach zawodu: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik geodeta, technik architektury krajobrazu
 • Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, pracownie: obróbki metalu-warsztat mechanicznej obróbki skrawaniem, diagnostyki samochodowej, obróbki metalu-warsztat obróbki ręcznej, laboratorium odnawialnych źródeł energii oraz CNC.

Wszystkie pracownie zostaną wyposażone w niezbędny do nauki zawodu sprzęt, m.in. zestawy komputerowe, laptopy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do nauki zawodu, elektroniczne systemy sterowania, zestaw do projektowania, montażu i oprogramowania robotów i układów manipulacyjnych, modele urządzeń energetyki odnawialnej, biblioteczki zawodowe, wyposażenie pokoju hotelowego, gastronomiczne, odbiorniki geodezyjne GPS oraz meble.

Celem projektu jest stworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp. wraz z dostosowaniem, adaptacją pomieszczeń na potrzeby zakupionego wyposażenia.

Władze powiatowe od lat czynią starania zmierzające do unowocześnienia bazy edukacji zawodowej oraz tworzenia nowych kierunków nauczania dostosowanych do potrzeb pracodawców.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, wzbogacenie oferty szkolenia zawodowego, dostosowanie oferty szkół do potrzeb lokalnego rynku pracy, unowocześnienie procesu dydaktycznego z nastawieniem na praktyczną naukę zawodu, a także zwiększenie szans zatrudnienia osób do 25 roku życia z

Wartość sprzętu, który trafi do szkół to blisko 1,8 mln złotych. Wartość prac adaptacyjnych to 1 mln złotych.

Profil zawodowy i wyposażenie edukacyjne poszczególnych pracowni konsultowany był z przedsiębiorcami współpracującymi z placówkami szkolnymi na podstawie zidentyfikowanych przez nich potrzebnych kwalifikacji pracowników oraz powiązań technicznych stosowanych w ich zakładach.

Ponadto, projekt przewiduje również udostępnianie wspartej infrastruktury innym szkołom, nieposiadającym tak szerokiej bazy dydaktycznej.

Realizacja projektu przypada na okres luty – październik 2018 r. 

Korzyści wspólnych działań samorządów

ziemia_dzierzoniowska_31.03.2017

 

 

Zarząd Stowarzyszania Ziemia Dzierżoniowska podsumował i ocenił ubiegłoroczną pracę biura zajmującego się pozyskiwaniem unijnych pieniędzy. Efekt tej pracy to zdobycie już prawie 5 milionów. A to nie koniec.

W ramach rozstrzygniętych już konkursów dofinansowanie otrzymały trzy złożone wnioski. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 4.946.793,64 zł.

W minionym roku stowarzyszenie złożyło 9 wniosków o dofinansowanie projektów partnerskich. Łączna wartość 49 inwestycji planowanych przez samorządy ziemi dzierżoniowskiej wynosi 41.221.455,31 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 33.593.275,50 zł. 

– Czekamy na decyzje dotyczące pozostałych wniosków złożonych przez nas w minionym roku i równolegle wspólnie z samorządami pracujemy nad nowymi. Nasze główne zadanie to zdobywanie unijnych pieniędzy, ale uważnie monitorujemy także możliwości sięgania po krajowe dofinansowania – mówi kierujący pracą biura Marcin Pawełek.

Jak pierwszy pełny rok pracy stowarzyszania oceniają tworzący zarząd burmistrz Dzierżoniowa, zastępca burmistrza Bielawy i wójt Gminy Dzierżoniów?

– To był dobry rok, co potwierdzają efekty pracy stowarzyszenia i korzyści, jakie z tego mają mieszkańcy ziemi dzierżoniowskiej. Watro było połączyć siły, choćby dla tych zdobytych już pieniędzy. Doceniam także skuteczność działań dyrektora i pracowników biura i jestem , że suma zdobytych pieniędzy będzie się powiększać – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski. 

– Miniony rok pokazuje, że podjęcie przez samorządy powiatu dzierżoniowskiego decyzji o utworzeniu stowarzyszenia, którego zadaniem będzie pozyskiwanie środków dla gmin z naszego terenu, było dobrym rozwiązaniem. Cieszę się, że Bielawa zyskuje na współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska, czego efektem są otrzymane fundusze zewnętrzne. Jednocześnie liczę, że w najbliższym czasie zrealizujemy wspólnie kolejne projekty przy wsparciu środków krajowych i unijnych – informuje zastępca burmistrza Bielawy Marek Runowicz.  

– W mojej ocenie stowarzyszenie sprawnie wykonuje powierzone zadania. To miejsce, w którym pojedyncze pomysły nabierają wspólnego kształtu i wprowadzą synergie naszych działań, czego efekty możemy obserwować po zdobytych już środkach – podsumowuje wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski.

Nowe pracownie w szkołach za milion złotych

Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie otrzymało blisko 871.500 zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozwój infrastruktury trzech szkół powiatowych – I i II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie.

Projekt opiewa na kwotę 1.025.206 zł. Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu, materiałów dydaktycznych, narzędzi TIK, a także adaptację pomieszczeń oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym niepełnosprawnych.

Remontowi i doposażeniu w ZSO w Bielawie poddane zostaną pracownie matematyczna i przyrodnicza (interdyscyplinarna – chemia, biologia, fizyka, sala wykładowa i pracownia). W I LO w Dzierżoniowie wyremontowane i doposażone zostaną pracownie chemiczna (sala wykładowa i zaplecze) oraz biologiczna, a w II LO w Dzierżoniowie pracownie nie będą remontowane, jedynie doposażone zostaną sale fizyczna, informatyczna i geograficzna.

Pracownie w szkołach zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który umożliwi nauczycielom i uczniom pracę metodami badawczymi, dzięki którym proces kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych zyska na skuteczności i atrakcyjności.

Pracownie chemiczne w I LO w Dzierżoniowie oraz ZSO w Bielawie wzbogacą się o kompleksowe zestawy do doświadczeń chemicznych, stoły demonstracyjne i laboratoryjne niezbędne do innowacyjnego nauczania chemii. Pracownie biologiczne zyskają nowoczesne mikroskopy oraz szereg innych pomocy naukowych umożliwiających przeprowadzanie badań oraz doświadczeń. W II LO w Dzierżoniowie w pracowniach przeznaczonych do nauczania informatyki, geografii i fizyki uczniowie będą mieli dostęp do specjalistycznej aparatury pomiarowej wyposażonej w odpowiednio dobrane oprogramowanie.

Każda z pracowni zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy i elektroniczny. Monitory interaktywne, wizualizery, drukarki 3D, tablety dla uczniów utorują zarówno uczniom, jak i nauczycielom drogę do zdobywania wiedzy metodami aktywnymi i innowacyjnymi.

Dzięki realizacji projektu w szkołach ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski zdecydowanie poprawią się warunki pracy nauczycieli przyrodników, a nowe pracownie naukowe staną się dla uczniów krokiem milowym na drodze zdobywania wiedzy. To ważny projekt, ponieważ jak do tej pory możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na wsparcie bazy dydaktycznej dla liceów były zdecydowanie mniejsze niż dla szkół zawodowych.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec października 2017 roku.

Wyzwania, plany i realizacja RPO – konferencja

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, samorządowcy ziemi dzierżoniowskiej, kłodzkiej i ząbkowickiej i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa dyskutowali w Dzierżoniowie o tym, jak najskuteczniej sięgać po unijne środki w ramach naszego obszaru strategicznej interwencji. 

18 października gościliśmy przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pracowników Departamentu Funduszu Europejskich, Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa oraz starostów, burmistrzów i wójtów Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic, wraz z pracownikami odpowiadającymi za realizację programów operacyjnych.

Głównym celem konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska i Urząd Miasta w Dzierżoniowie było omówienie przebiegu dotychczasowych realizacji inwestycji prowadzonych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz rozwiązanie problemów pojawiających się w ramach trwającego okresu programowania.

DSC_0268  DSC_0272 

 DSC_0297  DSC_0301

  DSC_0321  DSC_0343

DSC_0349  DSC_0404

  DSC_0412  DSC_0431

  DSC_0442  DSC_0494

DSC_0518  DSC_0528 

 DSC_0539  DSC_0560

Źródło:UM Dzierżoniów

Konferencja pn. „Dotychczasowa realizacja, problemy, plany i wyzwania we wdrażaniu RPO WD i PROW na lata 2014-2020 w ramach OSI ZKD”

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska wspólnie z Urzędem Miasta Dzierżoniów organizuje konferencję pn. „Dotychczasowa realizacja, problemy, plany i wyzwania we wdrażaniu RPO WD i PROW na lata 2014-2020 w ramach OSI ZKD”.  Weźmie w niej udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, przedstawiciele Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Departamentu Funduszu Europejskich oraz Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, a także przedstawiciele wszystkich samorządów Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiego Obszaru Strategicznej Interwencji i osoby związane z realizacją programów operacyjnych. Obecność prelegentów w osobach przedstawicieli UMWD pozwoli na poruszenie ważnych dla samorządów kwestii związanych z aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Konferencja odbędzie się 18 października 2016 r. w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury.

Poniżej przedstawiamy plan spotkania:

 1. 10:00 – 10:10 Otwarcie spotkania oraz przywitanie przybyłych gości przez p. Dariusza Kucharskiego – Burmistrza Dzierżoniowa,
 2. 10:10 – 10:40 Prezentacje przedstawicieli OSI ZKD przedstawiające złożone wnioski w ramach RPO WD 2014-2020 oraz  PROW 2014-2020 przez wszystkie gminy  z terenu Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiego,
 3. 10:40 – 11:10 „Dotychczasowa realizacja Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020 i plany na kolejne lata” – wystąpienie przedstawiciela Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
 4. 11:10 – 11:35 Dyskusja – pytania,
 5. 11:35 – 12:05 Przerwa (poczęstunek),
 6. 12:05 – 12:35 „Dotychczasowa realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i plany na kolejne lata” – wystąpienie przedstawiciela Wydziału Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
 7. 12:35 – 13:00 Dyskusja – pytania,
 8. 13:00 – 13:20 Wystąpienie p. Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
 9. 13:20 – 13:50 Dyskusja – pytania,
 10. 13:50 – 14:00 Zakończenie spotkania.

 

Konferencja roll-up