Moje ciepło

Moje Ciepło

 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Złóż wniosek

 

Kto może być wnioskodawcą?

1. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

2. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

3. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

4. Nie brany jest pod uwagę dochód wnioskodawcy.

5. Dofinansowanie będzie udzielone na inwestycje zakończone (po montażu i uruchomieniu nowej pompy ciepła).

 

Wymagania dotyczące budynku:

1. W programie brany będzie pod uwagę budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 01.01.2022 lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2022

2. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cwu EPH+W na poziomie:

  • Maks 63kWh/m2xrok dla wniosków składanych w 2022
  • Maks 55kWh/m2xrok dla wniosków składanych w kolejnych latach trwania programu

3. W przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku, inwestycja nie kwalifikuje się do dofinansowania.

4. W przypadku gdy działalność gospodarcza jest lub będzie prowadzona w trakcie trwania okresu trwałości programu na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku – wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrócenia dofinansowania.

5. Dofinansowanie nie będzie mogło być udzielone na inwestycję wspartą z innych środków publicznych.

6. Poniesione koszty będą kwalifikowane od dnia 01.01.2022 do 31.12.2026.

7. Koszty związane z montażem i transportem pompy będą uznawane za kwalifikowane.

8. Składanie wniosków odbywa się jedynie drogą elektroniczną poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) konieczny jest podpis elektroniczny Złóż wniosek.

 

Bezpłatny Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" jest prowadzony i współfinansowany przez wszystkie gminy powiatu dzierżoniowskiego, a także Starostwo Powiatowe. Wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Dzierżoniów, Gminy Bielawa, Gminy Pieszyce, Gminy Piława Górna, Gminy Niemcza oraz Gminy Łagiewniki uzyskają wszelką pomoc od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do momentu pozyskania środków na konto beneficjenta.