Moje ciepło

Moje Ciepło

 

Celem programu jest wsparcie zakupu i montażu powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Wniosek o dofinansownie jest możliwy do złożenia dopiero po zamontowaniu i uruchomieniu zakupionej pompy ciepła. Faktura za zakup urządzenia nie może być starsza niż 01.01.2021r.

Złóż wniosek

 

Kto może być wnioskodawcą?

1. Beneficjentem może być osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Budynek może, lecz nie musi być oddany do użytkowania. 

2. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

3. Wnioskodawca musi być wskazany na fakturze (lub równorzędnym dokumencie księgowym) zakupu pompy ciepła.

4. Nie brany jest pod uwagę dochód wnioskodawcy.

5. Wniosek o dofinansowanie można złożyć dopiero po montażu i uruchomieniu nowej pompy ciepła.

6. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP na poziomie:

– maks 63kWh/m2xrok dla wniosków składanych w 2022, 

 maks 55kWh/m2xrok dla wniosków składanych w kolejnych latach trwania programu.

Wartość ta jest określona w projekcie budowlanym – w karcie charakterystyki budynku.

7. W przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku, inwestycja nie kwalifikuje się do dofinansowania.

8. W przypadku gdy działalność gospodarcza jest lub będzie prowadzona w trakcie trwania okresu trwałości programu na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku – wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrócenia dofinansowania.

9. Dofinansowanie nie będzie mogło być udzielone na inwestycję wspartą z innych środków publicznych.

10. Składanie wniosków odbywa się jedynie drogą elektroniczną poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) konieczny jest profil zaufany wnioskodawcy –  Złóż wniosek.

 

Intensywność dofinansowania

Forma dofinansowania

 

 

 

Bezpłatny Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" jest prowadzony i współfinansowany przez wszystkie gminy powiatu dzierżoniowskiego, a także Starostwo Powiatowe. Wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Dzierżoniów, Gminy Bielawa, Gminy Pieszyce, Gminy Piława Górna, Gminy Niemcza oraz Gminy Łagiewniki uzyskają wszelką pomoc od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do momentu pozyskania środków na konto beneficjenta.