Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

 

Od stycznia 2023 roku zmieniły się zasady udzielania dofinansowania. 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 3 grupy Beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł 
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1894 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym; 2651 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym
 • uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1090 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym; 1526 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym

 Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.09.2029 r.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków:

 • Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW

Więcej informacji dotyczących programu  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Ogólne warunki dofinansowania:

1. W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

2. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.

3. Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.: – został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego; zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

4. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.

5. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal, pod warunkiem wyodrębnienia księgi wieczystej.

6. Budynek musi być oddany do użytkowania i ujawniony w ksiedze wieczystej.

7. Brak dofinansowania do kotłów na ekogroszek.

 

Czyste Powietrze + (z prefinansowaniem)

Od 15 lipca 2022 roku uruchomiona zostaje nowa część Programu "Czyste Powietrze" – Czyste Powietrze+. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegających się o dotację na wymianę starego pieca oraz ocieplenie domu mogą otrzymać prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Warunkiem skorzystania jest przedstawienie do wniosku o dofinansowanie umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. Można dostać z wyprzedzeniem do 50% wnioskowanej kwoty dotacji. Nowe rozwiązanie jest skierowane tylko do beneficjentów wnioskujących do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania zgodnie z zaświadczeniem o dochodzie wydanym przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej i będzie dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.

 • W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami.
 • Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. wnioskowanej dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacone bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.
 • Sam wniosek o dofinansowanie (jego formularz) jest poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.
 • Rozpatrzenie wniosku do 14 dni kalendarzowych.
 • W ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.
 • Wnioskodawca ma 18 miesięcy na realizację inwestycji.

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez WFOŚIGW, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.

 

 

Wnioski można złożyć w bezpłatnym Punkcie konsultacyjnym Programu „Czyste Powietrze”, ul. Rynek 36/2 w Dzierżoniowie, I piętro.

Bezpłatny Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" jest prowadzony i współfinansowany przez wszystkie gminy powiatu dzierżoniowskiego, a także Starostwo Powiatowe. Wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Dzierżoniów, Gminy Bielawa, Gminy Pieszyce, Gminy Piława Górna, Gminy Niemcza oraz Gminy Łagiewniki uzyskają wszelką pomoc od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do momentu pozyskania środków na konto beneficjenta.

Więcej informacji o programie tel. 517 566 669, 519 422 470.