Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa

stowarzyszenie_unia
 

Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partner Projektu: Gmina Bielawa

 

Opis Projektu

Projekt zakłada termomodernizację 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Bielawie przy ul. Strażackiej (5, 6, 7a i b, 8a i b), w których znajdują się 63 lokale mieszkalne, łącznie ponad 4,7 tys m2 powierzchni. Wszystkie budynki zostały wybudowane na początku XX wieku i są ściśle związane z obszarem funkcjonalnym byłych zakładów przemysłu bawełnianego „BIELBAW” (wcześniej Christian Dierig AG). Budynki te wybudowano w technologii tradycyjnej murowanej, jednowarstwowej z cegły pełnej. Stolarka w części została już wymieniona na nową PCV o parametrach spełniających aktualne normy. Przegrody poziome bez izolacji termicznej.

Zakres robót termomodernizacyjnych obejmuje przede wszystkim:

– ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu 15 cm,

– ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 24 cm warstwą wełny mineralnej,

– wymianę starej drewnianej stolarki okiennej na nową energooszczędną wykonaną PCV z szybą zespoloną,

– wymianę starej stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową aluminiową,

– montaż zaworów termostatycznych na istniejących grzejnikach,

– wymiana oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych.

Projekt będzie realizowany w oparciu o partnerstwo Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska oraz Gminy Bielawa. Liderem partnerstwa będzie Stowarzyszenie odpowiedzialne za przygotowanie projektu i późniejsze nim zarządzanie. Stowarzyszenie dysponuje zespołem, który posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnych, jak i krajowych programów operacyjnych w poprzednim okresie programowania.

Gmina Bielawa pełniąca rolę Partnera odpowiadać będzie za realizację zadań inwestycyjnych

(termomodernizacyjnych) i związanych z nimi procedur, w tym zamówień publicznych. Szczegółowy podział obowiązków i odpowiedzialności w projekcie reguluje umowa partnerska zawarta w dniu 2 września 2016r. Część inwestycyjna projektu będzie realizowana w roku 2018.

 

Cel projektu:

Głównymi celami realizacji projektu są:

1. Poprawa stanu środowiska naturalnego, w szczególności ograniczenie niskiej emisji.

2. Zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych.

3. Poprawa stanu zdrowia społeczności lokalnej.

4. Poprawa stanu otoczenia, w tym infrastruktury społecznej, która prowadzi do poprawy warunków życia mieszkańców.

 

Projekt pozwoli na znaczne obniżenie zanieczyszczenia powietrza na tym obszarze, co w konsekwencji wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców. Efekty ekonomiczne projektu są związane nie tylko z obniżeniem kosztów eksploatacji przedmiotowych obiektów, ale i ze zmniejszeniem wydatków na opiekę zdrowotną społeczności lokalnej Bielawy.

Głównymi odbiorcami rezultatów projektu będą osoby bezpośrednio korzystające z  modernizowanej infrastruktury, niemniej cała społeczność lokalna odniesie pozytywną korzyść poprzez przebywanie w czystszym środowisku i obcowanie z odnowioną infrastrukturą. Zdecydowanie pozytywnie wpłynie to na komfort życia.

 

Planowane efekty Projektu:

Planowany efekt realizacji projektu zakłada kompleksową termomodernizację 4 budynków o łącznej powierzchni 4761 m2, obejmujących 63 mieszkania, redukcję zużycia energii na poziomie 54,85% oraz redukcję emisji CO2 na poziomie 51,05%.

 

Budżet Projektu

Wartość projektu: 1 302 433,61 PLN,

Wartość dofinansowania ze środku UE: 1 107 068,56 PLN.

Zakończenie realizacji projektu planuje się na listopad 2018 r.