Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego

stowarzyszenie_unia

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym dotyczącym Projektu przygotowanym przez Telewizję Sudecką

 

 

 

PRACOWNIE NA MIARĘ XXI WIEKU

 

W miesiącu grudniu zakończyły się wszystkie prace związne z realizacją Projektu pn.: 

"Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego".

 

Projekt o wartości blisko miliona złotych współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Środki na jego realizację udało się pozyskać dzięki współpracy Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska oraz Powiatu Dzierżoniowskiego.

 

W I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie powstały nowoczesne pracownie chemiczna i biologiczna, które umożliwią naukę metodami badawczymi. Wartośc iwestycji wyniosła 306 tys. złotych. 

pracownie-ILO-10

Źródło – Powiat Dzierżoniowski

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie partnera realizującego projekt –  http://www.pow.dzierzoniow.pl/pracownie-na-miare-xxi-wieku.html

 

W Liceum Ogólnokształcącym w Bielawie powstały nowoczesne pracownie matematyczna i przyrodnicza, które pozwolą na zdobywanie wiedzy metodami innowacyjnymi i aktywnymi. Koszt inwestycji wyniósł ponad 280 tys. zł.​

LO-Bielawa-4

Źródło – Powiat Dzierżoniowski

Po więcej informacji odsyłamy na stronę Partnera Projektu – http://www.pow.dzierzoniow.pl/nowoczesne-pracownie-w-liceum.html

 

II LO w Dzierżoniowie otrzymało sprzęt do pracowni informatycznej, fizycznej i geograficznej, który uatrakcyjni zajęcia dla młodzieży​. Wartość wyposażenia, które trafiło do szkoły posiada wartość 283 tys. złotych

04II-LO-fizyczna

Źródło – Powiat Dzierżoniowski

Więcej informacji na stronie Partnera Projektu – http://www.pow.dzierzoniow.pl/nowoczesnie-w-szkolnych-pracowniach.html

 

Refundacja poniesionych wydatków wyniosła 85%.

Wartość całkowita projektu – 883 983,60 PLN

Wartość wydatków niekwalifikowalnych – 0,00 PLN

Wartość dofinansowania – 751 386,07 PLN

 

Więcej o projekcie poniżej.

 

stowarzyszenie_unia

 

W maju zakończyły się działania dotyczące oznakowania 7 pracowni ujętych w projekcie. Zgodnie z wytycznymi, przy każdej klasie znajduje się odpowiednia tablica informacyjna, dzięki której informacja o realizacji Projektu dotrze nie tylko do grupy docelowej projektu, ale także do mieszkanców Powiatu.

 

 

 

stowarzyszenie_unia

Projekt pn. "Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 .

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partner Projektu: Powiat Dzierżoniowski

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój infrastruktury szkolnej w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych, trzech liceów ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu, narzędzi TIK oraz materiałów dydaktycznych. W ramach projektu, przeprowadzona zostanie również adaptacja pomieszczeń oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoły objęte projektem: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie,

II Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie,

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie.

 

Planowane efekty:

Projekt zakłada poprawę infrastruktury dydaktycznej co pozwoli na kształtowanie kompetencji kluczowych preferowanych na rynku pracy oraz właściwych postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Odpowiednia baza dydaktyczna pozwoli na poszerzenie indywidualnego podejścia do ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności ucznia uzdolnionego w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych, uczniów uzyskujących słabsze wyniki edukacyjne oraz uczniów z niepełnosprawnościami. Powstałe pracownie posiadać będą charakter kompatybilny tak, aby poprzez wzajemne udostępnianie powstałej infrastruktury dydaktycznej, szkoły mogły wzmocnić współpracę w zakresie wspólnych projektów badawczych.

Efektem projektu będzie także, zachowanie równowagi pomiędzy infrastrukturą szkół objętych projektem, a innymi placówkami oświaty, które dysponują bogatszą bazą dydaktyczną.


Niezbędne wyposażenie trafi do:

 – I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie. Doposażona zostanie pracownia biologiczna i chemiczna składająca się z pracowni, sali wykładowej oraz zaplecza.

– II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie. Doposażona zostanie pracownia fizyczna, informatyczna i geograficzna,

– Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie. Wyposażona zostanie pracownia matematyczna oraz przyrodnicza (interdyscyplinarna). Sprzętami zakupionymi w ramach projektu będą m.in. tablety, zestawy komputerowe, aparaty fotograficzne, dygestoria, pomoce dydaktyczne, drukarki 3D, meble, stoły demonstracyjne oraz szereg innych niezbędnych w procesie nauczania pomocy naukowych. 

Pracom adaptacyjnym poddane zostaną 4 pracownie. Zakres prac obejmuje: adaptację pracowni chemicznej wraz z jej zapleczem i pracowni biologicznej w I LO, a także przystosowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni przyrodniczej oraz adaptacja pracowni matematycznej LO w Bielawie.

Wartość projektu: 1 025 206,57 PLN, Wartość dofinansowania ze środku UE: 871 425,59 PLN.

Zakończenie realizacji projektu planuje się na październik 2017 r.