Miesieczne archiwa: Marzec 2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Dzierżoniów, dnia 30 marca 2016r

 

SZD.ZP.07.2016

 

PROTOKÓŁ

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej

w Powiecie Dzierżoniowskim”

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu 18 marca 2016r ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia   www.stowarzyszeniezd.pl w dziale „ogłoszenia” oraz zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych wysłano zaproszenie do dwóch potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postepowania.

 1. Lista ofert:

W dniu 29 marca 2016r o godz. 14:15 dokonano otwarcia ofert. W terminie wpłynęła tylko jedna oferta

Lp.

Oferent

Kryterium doświadczenie

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.

Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45B

spełnia/nie spełnia

15 990,-

 

 

 1. Rozstrzygnięcie:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna ważna oferta, która spełnia kryteria dostępu. Kwota oferty nie przekracza wartości szacowanej zamówienia.

Zamówienie zostaje udzielone firmie:

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C

50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45B

za kwotę 15 990,- PLN brutto

 

 1. Uwagi: Po terminie wpłynęła jedna oferta, którą pozostawiono bez rozpatrzenia.

 

Sporządził:       

Aleksander Siódmak 

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim

Ogłoszenie

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej

w Powiecie Dzierżoniowskim”

 

 

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projekt „Poprawa efektywności  energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowski” w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr RPDS.03.03.01-IZ.00-02-063/16 w ramach poddziałania 3.3.1. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI”.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz 4 gmin (Gmina Dzierżoniów, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Niemcza, Gmina Bielawa) i dotyczy robót termomodernizacyjnych 10 obiektów.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i przekazania Studium Wykonalności projektu – 21 kwietnia 2016r.

 1. Warunki udziału w postepowaniu:

Oferent zobowiązany jest wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3 studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 5 mln PLN netto każdy. Potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić w formie referencji wydanych przez podmiot zamawiający.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia w 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 29 marca 2016r do godz. 14:00. O terminie wpływy decyduje moment wpływu ofertyudokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

– nazwę Oferenta, adres, oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek „Oferta – Studium Wykonalności dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta powinny stanowić załączniki do oferty.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36 w dniu 29 marca 2016r o godz. 14:15.

 1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

 1. Inne informacje:

Studium należy przekazać w formie elektronicznej, zarówno jako cały dokument oraz w formieumożliwiającej wstawienie opisów w odpowiednie miejsca w generatorze wniosków w systemie SNOW.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

SW Zapytanie ofertowe

SW Projekt umowy

Idziemy po duże pieniądze – wniosek partnerski gotowy

ziemia_dzierzoniowska_pierwszy_wniosek

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska składa w tym tygodniu pierwszy wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach nowych środków Unii Europejskiej. Starania o miliony rozpoczynamy od rozwoju placówek oświatowych.

– Ten pierwszy wniosek dotyczy budowy przedszkola w Niemczy i rozbudowy przedszkola w Uciechowie. Pracujemy też nad kolejnymi i uważnie przyglądamy się wszystkim informacjom i sygnałom o kolejnych ogłaszanych konkursach – mówi dyrektor biura Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska Marcin Pawełek.

Wniosek dotyczy budowy przedszkola w Niemczy, w którym będzie miejsce dla 100 dzieci oraz stworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Uciechowie, dzięki czemu z opieki przedszkolnej będzie mogło korzystać dodatkowo 25 mieszkańców gminy Dzierżoniów.

Wartość tych inwestycji to kwota ponad 7 milionów złotych, a możliwe do zdobycia dofinasowanie może sięgnąć 85%.

Kolejny duży wniosek, który jest przygotowywany w imieniu Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy i gminy Dzierżoniów, związany jest z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. – Zaraz potem będziemy pracować nad dokumentacją umożliwiającą dofinasowanie inwestycji w edukację, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych i rewitalizacji – zapewnia Marcin Pawełek.

Samorządy naszego powiatu wspólnie walczą o unijne pieniądze i wspólnie będą realizować inwestycje rozwijające całą ziemię dzierżoniowską. To ważne, ponieważ w tym okresie programowania UE największe szanse na zdobycie pieniędzy mają duże projekty, w realizację których zaangażowanych jest kilka podmiotów. O efektach tych starań będziemy Państwa informować na bieżąco.

Biuro Stowarzyszenia „Ziemia Dzierżoniowska” rusza od stycznia

biuro_stowarzyszenia_ziemia_dzierzoniowska_ruszy_w_styczniu


Nad formą i schematem współpracy z członkami – siedmioma gminami powiatu dzierżoniowskiego i samym powiatem – zastanawia się Zarząd Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska". Na dyrektora biura powołał Marcina Pawełka, do końca grudnia sprawującego funkcję prezesa Funduszu poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego. To on od nowego roku zajmie się koordynowaniem pracy biura będącego liderem projektów, na które samorządy powiatu dzierżoniowskiego chcą zdobywać unijne pieniądze.

Stowarzyszenie „Ziemia Dzierżoniowska" powstało w tym roku z inicjatywy burmistrza Dzierżoniowa Dariusza Kucharskiego, by wspólnie z samorządami naszego powiatu realizować inwestycje rozwijające nie tylko poszczególne miasta, ale i cały region.

W nowym okresie finansowania największe szanse na zdobycie unijnych pieniędzy będą miały bowiem duże projekty, w realizację których zaangażowanych będzie kilka podmiotów. Walkę o zewnętrzne środki wygrają ci, którzy potrafią dobrze współpracować.

A nasze samorządy do takiej współpracy przygotował realizowany wcześniej projekt "Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”. W jego ramach opracowano strategię Ziemi Dzierżoniowskiej i programy: rozwoju transportu, aktywności społeczno-zawodowej, rewitalizacji i retencyjności.

Stowarzyszenie "Ziemia Dzierżoniowska" jest pionierem w tego typu działalności, stąd konieczność wypracowania schematów współpracy z członkami, sposobów rozliczania projektów przez poszczególne gminy na każdym etapie prac, organizacji pracy biura i jego pracowników. Biuro to będzie się mieściło w kamienicy Rynek 36.