Kategorie archiwum: Aktualności

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wykonania materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektupn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr RPDS.07.01.01-02-0102/16 .

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor

SZD.ZP.008.2018                                                                                                                                                                                                 Dzierżoniów, dnia 20.09.2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego

wykonania materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektupn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr RPDS.07.01.01-02-0102/16 .

 

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

NIP 882-212-26-21

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie materiałów promocyjnych w lokalnej prasie (ukazującej się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego) promujących projekt pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przez wykonanie materiałów promocyjnych rozumie się wykonanie oraz publikację jednego artykułu prasowego (jedna emisja) o formacie  min. A3, zawierający co najmniej:

 • 6 zdjęć pracowni przedmiotowych utworzonych w ramach projektu (wykonanych przez wykonawcę). Każde ze zdjęć powinno przedstawiać pracownię innego Partnera. Po podpisaniu Umowy Zamawiający wskaże pracownie, które należy  umieścić w materiale promocyjnym;
 • Opis przedmiotu projektu (zakres projektu udostępniony przez Zamawiającego),
 • Niezbędne oznaczenia wskazane w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (udostępnionym przez Zamawiającego).

 

Opracowany artykuł należy przesłać do Zamawiającego przed publikacją w celu jego akceptacji.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz
6 Partnerów Powiatu Dzierżoniowskiego (Gminę Piława Górna, Gminę Bielawa, Gminę Niemcza, Gminę Łagiewniki, Powiat Dzierżoniowski, Gminę Miejską Dzierżoniów) i dotyczy inwestycji w infrastrukturę edukacyjną polegającą na adaptacji i wyposażeniu pracowni matematyczno – przyrodniczych
i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w 21 pracowniach dla 11 szkół z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego objętych wsparciem.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia – publikacja jednego artykułu: nie później niż do dnia 12-go października 2018 roku.

 

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena).

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłaćna ww. adres w terminie do 28 września 2018 r. do godz. 11:00. O terminie wpływu decyduje moment wpływu ofertyudokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 •  dopisek: Oferta – wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej dla projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, (ul. Rynek 36,
58-200 Dzierżoniów) w dniu 28 września 2018 r. o godz. 11:45.

 1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

 1. Inne informacje:

Do siedziby Zamawiającego należy dostarczyć 10 kompletnych egzemplarzy prasy, w której zostało opublikowane ogłoszenie w miesiącu październik 2018 roku. Dostarczenie ww. egzemplarzy nie może nastąpić później niż 2 dni robocze po ukazaniu się prasy
w sprzedaży (licząc od dnia następnego od ukazania).

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Umowa-projekt 7.1.1.promocja artykuł w prasie

 

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 12 lipca 2018r

 

SZD.ZP.03.2018

PROTOKÓŁ

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu

„Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

W dniu 4 lipca 2018r zapytanie o cenę skierowano drogą elektroniczną do czterech potencjalnych wykonawców. Ponadto zapytanie o cenę zamieszczono na stronie internetowej Beneficjenta (www.stowarzyszeniezd.pl/ogłoszenia). Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

 1. Lista ofert:

            W terminie do dnia 12 lipca 2018r godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty.

Lp.

Oferent

Cena brutto PLN

(netto PLN)

Uwagi

1

„RAWBUD”-Rawicz Sp. z o.o.

Masłowo, ul. Śląska 88

63-900 Rawicz

5 146,81

(4 184,40 netto)

Oferta spełnia kryteria oceny.

2

Zakład Reklamowy „Znaki pl”

Krzysztof Gabory

ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów

5 239,80

(4 260,00 netto)

Oferta spełnia kryteria oceny.

3

Marginez Marta Bogdanowicz

Oś. Różane 9c/3

58-200 Dzierżoniów

9 977,00

(9 977,00 netto)

Oferta spełnia kryteria oceny.

 

 1. Rozstrzygnięcie:

Wszystkie otrzymane oferty są ważne, zostały złożone w terminie i spełniają wymogi techniczne określone w zapytaniu o cenę. Najniższą kwotę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia zawiera oferta nr 1. Z tego względu, biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert  zamówienie otrzymuje:

„RAWBUD” – RAWICZ Spółka z o.o.

Masłowo ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz

 

 1. Uwagi: Brak

 

 

Aleksander Siódmak

 

​OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 4 lipca 2018 r 

 

 

​OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu

„Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic informacyjno-pamiątkowych jednostronnych wraz z konstrukcją do mocowania w celu oznakowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu pn. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na ternie Powiatu Dzierżoniowskiego” zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (aktualizacja z 21 lipca 2017).

Tablice informacyjne – jednostronne:

Rozmiar tablic: 80 x 120 cm

Ilość tablic: 11 sztuk

Ilość wzorów (projektów): 2 rodzaje

Materiał: blacha stalowa ocynkowana minimalnej grubości 1.25mm podwójnie zagięta na całym obwodzie.

Technologia: lico tablicy może być wykonane dowolną technologią (np. sitodruk, druk, folia samoprzylepna II generacji itp.) i zabezpieczona laminatem ochronnym UV, pod warunkiem zachowania trwałości produktu i jego odporności na warunki atmosferyczne oraz silne wiatry (rejon podgórski i górski). Tył zabezpieczony farbą koloru szarego nanoszoną metodą malowania proszkowego. Minimalna trwałość 72 miesiące.

Konstrukcja mocująca – 11 kompletów:

Komplet: dwa słupy stalowe ocynkowane minimum φ=60mm (ścianka minimum 2 mm) o wysokości 4 – 4,5m z zaślepkami, przeznaczone do umieszczenia w gruncie wraz z 4 obręczami mocującymi dla każdej tablicy. Obręcze powinny być zamontowane do tablicy w sposób zapewniający trwałość połączenia i odporność na warunki atmosferyczne.

Zamówienie obejmuje dostawę pod adres: Zarząd Dróg Powiatowych, 58-200 Dzierżoniów, ul. Garbarska 2.

3. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin dostarczenie zamówienia – 21 dni od podpisania umowy.

4. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

5. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia w 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 12 lipca 2018r do godz. 12:00.O terminie wpływy decyduje moment wpływu ofertyudokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

– nazwa Oferenta, adres, oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek „Oferta – tablice informacyjne dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dodatkowo oferta powinna zawierać opis zastosowanych materiałów oraz opis technologii druku lica tablicy oraz dopisek „Zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO”.

6.Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36 w dniu 12 lipca 2018r o godz. 12:15.

7. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

8. Inne informacje:

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy wykonanie zamówienia nie będzie leżeć w interesie publicznym.

Zamówienia należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych, 58-200 Dzierżoniów, ul. Garbarska 2.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Aleksander Siódmak 74/810 84 31, .

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36, tel. 74 810 84 31, e-mail: biuro@stowarzyszeniezd.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SZD.ZP.003.2018 prowadzonym w trybie zapytania cenowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), oraz w celu realizacji przedmiotowego Projektu, jego kontroli, audytu, sprawozdawczości i archiwizacji w ramach RPO WD zgodnie z zawarta umowa dofinansowania RPDS.04.04.01-02-0005/17;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia Projektu, na potrzeby zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu zachowania konkurencyjności i jawności postępowania; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Umowa projekt

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na publikację materiału informacyjno-promocyjnego dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 28 czerwca 2018r

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na publikację materiału informacyjno-promocyjnego dla projektu

„Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, skład i publikacja materiału informacyjno-promocyjnego dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Publikacja zawierać będzie tekst, zdjęcia i grafikę (logo RPO WD). Publikacja w formacie A3.

Teks i zdjęcia dostarczy Zamawiający

 1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i publikacji materiału – 31 lipca 2018r.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

           Cena oferty brutto – 60 pkt

           Nakład wydania – 40 pkt

          Szczegółowy sposób oceny ofert w załączniku.

          Ocena oferty jest sumą ocen poszczególnych kryteriów (C i N)

Pi = Pi(c) + Pi(n)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta z pośród ofert, która otrzyma największą ilość punktów (Pi).

 1. Termin i sposób składania ofert:

            Oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres do dnia 5 lipca 2018.

            Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto, oferowany nakład wydania.

 1. Inne informacje:

          W celu udokumentowania wykonanie zamówienia i archiwizacji dokumentacji,Wykonawca dostarczy 5 egzemplarzy publikacji.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Umowa_projekt (1)

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 01.06.2018 r. Biuro "Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska" będzie nieczynne. 

stowarzyszenie_unia​Dzierżoniów, 08.03.2018r.

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NR SZD.ZP.1.2018

na wykonanie oraz publikację jednego artykułu w prasie lokalnej na terenie
Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach projektu
pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie
i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”
,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

     NIP 882-212-26-21

            tel. 74 81 08 431

 

W wyniku złożenia dwóch ofert o takiej samej jednakowej kwocie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaprosił dwóch Oferentów:

 1. KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560 WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów.
 2. Foto-Grafika Marcin Łubkowski, Os. XXV-lecia 18B/1, 58-260 Bielawa,
  NIP 882-106-68-262,

do złożenia dodatkowej oferty na wykonanie oraz publikację jednego artykułu w prasie lokalnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego (jedna emisja/cała strona o formacie A3) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 06 marca 2018 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty w/w Wykonawcom. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 1. Lista ofert:

W dniu 08 marca 2018 roku o godzinie 10:15, dokonano otwarcia ofert.
W terminie wpłynęły 2 ważne oferty:

 

 

Lp.

Oferent

ZAMÓWIENIE

CENA BRUTTO

Spełnienie kryterium

1.

KUBARA LAMINA S.A.

ul. Puławska 34,
05-500 Piaseczno,

NIP 886-00-22-560

WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”,

ul. Rynek 39,

58-200 Dzierżoniów

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto            750,00 zł

Podatek VAT        172,50 zł

Cena brutto            922,50 zł

(słownie brutto: dziewięćset dwadzieścia dwa złote 50/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

2.

Foto-Grafika Marcin Łubkowski

Os. XXV-lecia 18B/1

58-260 Bielawa,

NIP 882-106-68-262

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto             850,00 zł

Podatek VAT        195,50 zł

Cena brutto         1 045,50 zł

(słownie brutto: tysiąc czterdzieści pięć złotych 50/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

 

 

 1. Rozstrzygnięcie:

Wpłynęły dwie ważne oferty, które spełniły kryteria określone w ogłoszeniu. 

 

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach części 2, zostaje udzielone firmie: KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów, reprezentowany przez Panią Natalię Budzyńską.

 

Sporządziła: Joanna Zjawin

stowarzyszenie_unia

Dzierżoniów, 06.03.2018 r.

SZD.ZP.1.2018

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NR SZD.ZP.1.2018

na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu
pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie
i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”
,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

     NIP 882-212-26-21

            tel. 74 81 08 431

W dniu 22 lutego 2018 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty do min. 3 potencjalnych Wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

 1. Lista ofert:

W dniu 05 marca 2018 roku o godzinie 12:15, dokonano otwarcia ofert.
W terminie wpłynęły 3 ważne oferty:

 

Lp.

Oferent

ZAMÓWIENIE

CENA BRUTTO

Spełnienie kryterium

1.

KUBARA LAMINA S.A.

ul. Puławska 34,
05-500 Piaseczno,

NIP 886-00-22-560

WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”,

ul. Rynek 39,

58-200 Dzierżoniów

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto        1 000,00 zł

Podatek VAT      230,00 zł

Cena brutto    1 230,00 zł

(słownie brutto: tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

2.

MARGINEZ
Marta Bogdanowicz

Os. Różane 9c/3,

58-200 Dzierżoniów,

NIP 882-185-99-40

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 tablic informacyjno-pamiątkowych

 

 

 

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 1000 sztuk oznaczenia zakupionego w ramach projektu sprzętu/ wyposażenia (etykiet samoprzylepnych)

 

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 roll-upów

 

 

 

 

Część 1 – Łączna kwota realizacji w/w zamówienia:

 

 

Cena netto 2 887,00 zł

Podatek VAT–zwolniony zł

Cena brutto 2 887,00 zł

(słownie brutto: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)

 

Cena netto 287,00 zł

Podatek VAT -zwolniony zł

Cena brutto 287,00 zł

(słownie brutto: dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)

 

 

 

 

 

Cena netto 2 546,00 zł

Podatek VAT -zwolniony zł

Cena brutto 2 546,00 zł

(słownie brutto: dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych 00/100)

 

Cena netto 5 720,00 zł

Podatek VAT -zwolniony zł

Cena brutto 5 720,00 zł
(słownie brutto: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

3.

Foto-Grafika Marcin Łubkowski

Os. XXV-lecia 18B/1

58-260 Bielawa,

NIP 882-106-68-262

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 tablic informacyjno-pamiątkowych

 

 

 

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 1000 sztuk oznaczenia zakupionego w ramach projektu sprzętu/ wyposażenia (etykiet samoprzylepnych)

 

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 roll-upów

 

 

 

 

Część 1 – Łączna kwota realizacji w/w zamówienia:

 

 

Cena netto           4410,00 zł

Podatek VAT      1 014,30 zł

Cena brutto       5 424,30 zł

(słownie brutto: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 30/100)

 

Cena netto           150,00 zł

Podatek VAT         34,50 zł

Cena brutto          184,50 zł

(słownie brutto: sto osiemdziesiąt cztery złote 50/100)

 

 

 

 

 

Cena netto          1 830,00  zł

Podatek VAT        420,90  zł

Cena brutto       2 250,90 zł

(słownie brutto: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 90/100)

 

Cena netto           6 390,00 zł

Podatek VAT      1 469,70 zł

Cena brutto      7 859,70 zł
(słownie brutto: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto           1 000,00 zł

Podatek VAT         230,00 zł

Cena brutto       1 230,00 zł

(słownie brutto: tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

 

 

 1. Rozstrzygnięcie:

Wpłynęły trzy ważne oferty, które spełniły kryteria określone w ogłoszeniu. 

 

 1. Wyniki części 1:

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach części 1:

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 tablic informacyjno-pamiątkowych;
 2. zaprojektowanie oraz wykonanie 1000 sztuk oznaczenia zakupionego w ramach projektu sprzętu/ wyposażenia (etykiet samoprzylepnych);
 3. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 roll-upów,

zostaje udzielone firmie: MARGINEZ Marta Bogdanowicz, Os. Różane 9c/3, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882-185-99-40.

 1. Wyniki części 2:

W wyniku złożenia dwóch ofert o takiej samej jednakowej kwocie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaprasza dwóch Oferentów:

 1. KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560 WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów.
 2. Foto-Grafika Marcin Łubkowski, Os. XXV-lecia 18B/1, 58-260 Bielawa,
  NIP 882-106-68-262,

do złożenia dodatkowej oferty na wykonanie oraz publikację jednego artykułu w prasie lokalnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego (jedna emisja/cała strona o formacie A3) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Dodatkową ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym. Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać drogą pocztową na ww. adres w terminie do 08 marca 2018 r. do godz. 10:00. 
O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty, udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 • dopisek: Oferta dodatkowa – na wykonanie oraz publikację jednego artykułu
  w prasie lokalnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego
  w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska,
(ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 08 marca 2018 r. o godzinie 10:15.

 

Sporządziła: Joanna Zjawin

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego NR SZD.ZP.1.2018 na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

stowarzyszenie_unia

 

SZD.ZP.1.2018                                                                                                              Dzierżoniów, dnia 22.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego NR SZD.ZP.1.2018

na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu
pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie
i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”
,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

NIP 882-212-26-21

       tel. 74 81 08 431

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 • Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego składa się z dwóch części. Część pierwsza – zaprojektowanie, wykonanie, oraz montaż: 14 tablic informacyjno-pamiątkowych; 1 000,00 sztuk etykiet samoprzylepnych; wykonanie 14 roll-upów. Część druga: wykonanie oraz publikację jednego artykułu prasowego w lokalnej prasie (jedna emisja) o formacie A3 (cała strona).

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1.

 • Każda część ogłoszenia będzie oceniana osobno.

 • W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż wskazany przez Zamawiającego, oferta podlega odrzuceniu.

 

 1. Kryterium wyboru oferty: cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena).

 

 1. Opis obliczenia ceny.

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Należy podać cenę brutto wyrażoną cyfrowo
i słownie w złotych polskich  Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

Wypełniony formularz oferty cenowej powinien być opatrzony pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem Oferenta, a także zawierać adres siedziby firmy, numer NIP, numer telefonu oraz adres e-mail.

Formularz oferty cenowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego.

 

 1. Realizacja zamówienia, termin i sposób płatności.

Oferent w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Dostarczenie przedmiotu zamówienia przez Oferenta nastąpi w terminach zgodnych z podpisaną Umową.

Płatność nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT na Partnera projektu:

Nabywca: Powiat Dzierżoniowski

Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów

NIP 882-212-54-82

 

      Odbiorca: Starostwo Powiatowe

Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów

 

 1. Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać drogą pocztową na ww. adres w terminie do 05 marca 2018 r. do godz. 12:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty, udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

 • dopisek: Oferta – na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie
  i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska,
(ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 05 marca 2018 r. o godzinie 12:15.

 

 1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

 1. Inne informacje:

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonana zgodnie z:

 1. Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020

w zakresie informacji i promocji;

 1. Kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego na lata 2014-2020;

 1. Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020;

Dokumenty w/w dostępne są na stronie internetowej – www.rpo.dolnyslask.pl zakładka – Realizuję projekt/artykuł – Poznaj zasady promowania projektu.

 1. Umieszczone na tablicach napisy i znaki graficzne powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, umożliwiający wyeksponowanie w szczególności tablicy informacyjno-pamiątkowych, etykiet samoprzylepnych oraz roll-upów, przez cały okres trwałości projektu (minimum 5 lat).

 2. Logotypem obowiązującym dla RPO WD 2014-2020.

 

Umowa – projekt

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego Nr SZD.ZP.1.2018 (1)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr SZD.ZP.1.2018

Formularz oferty cenowej Nr SZD.ZP.1.2018

 

 

Sporządziła: Joanna Zjawin

PRACOWNIE NA MIARĘ XXI WIEKU

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

W miesiącu grudniu zakończyły się wszystkie prace związne z realizacją Projektu pn.: 

"Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego".

 

Projekt o wartości blisko miliona złotych współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Środki na jego realizację udało się pozyskać dzięki współpracy Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska oraz Powiatu Dzierżoniowskiego.

 

Więcej o Projekcie w zakładce "Realizowane Projekty"

http://www.stowarzyszeniezd.pl/?page_id=430

 

pracownie-ILO-10

źródło – Powiat Dzierżoniowski

 

 

 

Ogłoszenie wyniku z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

 

SZD.ZP.007.2017                                                                                               Dzierżoniów, dnia 16.11.2017 r.

 

 

 

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu
pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

W dniu 02 listopada 2017 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty do 4 potencjalnych Wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

2.Lista ofert:

W dniu 13 listopada 2017 roku o godzinie 11:45, dokonano otwarcia ofert.
W terminie wpłynęła 1 oferta:

Lp.

Oferent
(nazwa, adres siedziby, NIP)

Cena
(PLN netto)

Cena
(PLN brutto)

Spełnienie kryterium

1.

KUBARA LAMINA S.A.

ul. Puławska 34,
05-500 Piaseczno,

NIP 886-00-22-560

WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”,

 ul. Rynek 39,

58-200 Dzierżoniów

Wersja 1 – wielkość A4 (parametry: ½ strony, 260 mm podstawy x 176 mm wysokości) – kwota

600,00

 

Wersja 2 –  wielkość A3 (parametry: 1 strona, 260 mm podstawy x 352 mm wysokości) – kwota 1 000,00

Wersja 1 – wielkość A4 (parametry: ½ strony, 260 mm podstawy x 176 mm wysokości) – kwota 738,00

 

Wersja 2 – wielkość A3 (parametry: 1 strona, 260 mm podstawy x 352 mm wysokości) – kwota 1 230,00

TAK
(oferta spełnia kryteria formalne w ogłoszeniu)

 

 

 

 

NIE
Z uwagi na fakt, że drugi wariant (format A3), przewyższa szacunkową wartość zamówienia,

Zamawiający wybiera ofertę Wykonawcy – wersję1.

 

3.Rozstrzygnięcie:

Wpłynęła jedna oferta.  Oferta firmy KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów, nie zawierała dokumentów, na mocy których Pan Rafał Pawłowski Redaktor naczelny WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, może sporządzać i składać oferty przetargowe w imieniu firmy KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560. W związku z powyższym, Zamawiający zwrócił się do Oferenta o uzupełnienie oferty o ww. dokumenty. Dokument, na mocy którego Wydawca „Tygodnik Dzierżoniowski, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów (reprezentowany przez p. Rafała Pawłowskiego Redaktora Naczelnego) może przygotowywać i składać oferty przetargowe, został dostarczony w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptował ofertę firmy KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.

 

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie zostaje udzielone firmie: KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów. Zamawiający wybiera ofertę Wykonawcy-wersję 1.