Czyste powietrze

czyste_powietrze

PROGRAMY UMOŻLIWIAJĄCE MIESZKAŃCOM POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO FINANSOWANIE INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA "KOPCIUCHÓW", TERMOMODERNIZACJI ORAZ ZATRZYMANIA WÓD OPADOWYCH:

 

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 3 grupy Beneficjentów:

 • w części pierwszej – do 135 000 zł
 • w części drugiej – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • w części trzeciej – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.09.2029 r.

Nabór wniosków:

 • Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz są przyjmowane przez gminy, które przystąpiły do realizacji programu.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.

Warunki dofinansowania:

 1. W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
 2. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.
 3. Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.: – został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego; zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.
 4. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
 5. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

 

 

PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ!Przestań się truć!

Dym z komina zawiera pyły i inne zanieczyszczenia, w tym substancje rakotwórcze!

 

 

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych" – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.

 

11 października ruszył pilotażowy program dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych dla mieszkańców Dolnego Śląska. Beneficjentami programu  mogą zostać indywidualni właściciele/współwłaściciele  lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, jak i również wspólnoty. Pilotaż prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.

Program dla właścicieli lokali mieszkalnych:

Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:

– do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji;

– do 15 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;

– do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu z gminy, nie przekracza kwoty 1564 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.

Pilotaż dla wspólnot mieszkaniowych:

Beneficjentami pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Te dwie formy dofinansowania pomogą usprawnić kompleksową termomodernizację budownictwa wielorodzinnego na Dolnym Śląsku.

Wnioski składane są poprzez generator wniosków o dofinansowanie.

Więcej informacji o pilotażu udziela nasz konsultant  Agnieszka Szabat, tel. 519 422 470.

Nabór wniosków w Programie zakończony!!!

 

 

Program Moja Woda

 

Cel programu

1.Ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

2.Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu
i zagrożeń naturalnych.

Obowiązujący wzór wniosku znajduje się po zalogowaniu się na Portal Beneficjenta WFOŚiGW we Wrocławiu 

Beneficjenci

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda” – zgodnie z Zasadami i warunkami udzielania pomocy w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”

Finansowanie

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład zadania, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Nabór wniosków

Nabór wniosków  w Programie zakończony!!!

UWAGA!

Zmiana w Regulaminie Programu „Moja Woda” dotycząca terminu realizacji inwestycji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z uwagi z zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID -19 oraz specyfikę inwestycji realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” został wydłużony termin realizacji zadania oraz wypłaty środków, tj.

 • termin realizacji zadania – do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (pierwszego wniosku, nie korekty),
 • termin złożenia zapotrzebowania na wypłatę środków – do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • termin wypłaty środków – do 90 dni od złożenia kompletnego zapotrzebowania na wypłatę ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

W związku z tym, wnioskodawcy, którzy otrzymali już umowę dotacji (pismo) a potrzebują wydłużyć termin wskazany w umowie, proszeni są o informację na adres mailowy pracownika prowadzącego sprawę (podany na końcu pisma). W mailu proszę podać uzasadnienie prośby o zmianę terminu.

Zmiana terminu możliwa będzie również bądź na podstawie złożonego zapotrzebowania na wypłatę ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze umowy dotacji (pisma), są na etapie korygowania wniosku bądź oczekiwania na jego rozpatrzenie, informujemy, że w umowie dotacji (bez względu na termin podany we wniosku/korekcie) wpisany będzie maksymalny termin 12 miesięcy. W związku z tym, nie trzeba składać dodatkowej korekty.

 

 

Program Mój Prąd

 

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Cel Programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż:

– 6000 tys. zł na jedno przedsięwzięcie dla inwestycji, gdzie podłączenie licznika dwukierunkowego nastąpiło po 1 kwietnia 2022 roku, bądź

– po przejściu na nowy system rozliczania net-billing 7000 tys. zł za zakup paneli fotowoltaicznych oraz dodatkowo do 5000 tys. zł za zakup innych elementów (bufor ciepła, pompa ciepła typu powietrze/woda służąca wyłącznie do cwu, zasobnik cwu) bądź

– po przejściu na nowy system rozliczania net-billing 7000 tys. zł za zakup paneli fotowoltaicznych oraz dodatkowo do 16000 tys. zł za zakup magazynu energii elektrycznej (akumulator, minimalna pojemność 2kWh).

 Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków przewidziany do końca marca 2023 za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie przy użyciu profilu zaufanego.

 

Aby dowiedzieć się więcej o możliwości uzyskania dofinansowań z wyżej wymienionych Programów zapraszamy mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do Punktu konsultacyjnego mającego swoją siedzibę w Dzierżoniowie, ul. Rynek 36/2 oraz do monitorowania konta na Facebooku – Czyste Powietrze – Powiat Dzierżoniowski.

 

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek :  07:30 – 15:30

wtorek : 07:30 – 16:00

piątek : 07:30 – 15:00

tel. 517 566 669, 519 422 470

 

e-mail: czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl, konsultant@stowarzyszeniezd.pl, unaskret@stowarzyszeniezd.pl

www.facebook.com/czyste powietrze – powiat dzierżoniowski/