Czyste powietrze

czyste_powietrze

 

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1400 zł- w gospodarstwie wieloosobowym
  1960 zł- w gospodarstwie jednoosobowym

 

Terminy

Terminy

 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie tj. przed 15.05.2020r.

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków

 • Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz są przyjmowane przez gminy, które przystąpiły do realizacji programu.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.

 

Warunki dofinansowania

Warunki dofinansowania

 1. W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
 2. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.
 3. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.
 4. Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:

   

  – został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
  – zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  – nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

 5. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
 6. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal

 

PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ!Przestań się truć!

Dym z komina zawiera pyły i inne zanieczyszczenia, w tym substancje rakotwórcze!

 

 

Program Moja Woda

Cel programu

1.Ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

2.Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu
i zagrożeń naturalnych.

Obowiązujący wzór wniosku znajduje się po zalogowaniu się na Portal Beneficjenta WFOŚiGW we Wrocławiu 

Beneficjenci

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda” – zgodnie z Zasadami i warunkami udzielania pomocy w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”

Finansowanie

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład zadania, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Nabór wniosków

Termin składania wniosków w wersji elektronicznej upłynął 30.09.2020 r., a wersji papierowej 30.10.2020 r.

 

UWAGA!

Zmiana w Regulaminie Programu „Moja Woda” dotycząca terminu realizacji inwestycji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z uwagi z zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID -19 oraz specyfikę inwestycji realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” został wydłużony termin realizacji zadania oraz wypłaty środków, tj.

 • termin realizacji zadania – do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (pierwszego wniosku, nie korekty),
 • termin złożenia zapotrzebowania na wypłatę środków – do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • termin wypłaty środków – do 90 dni od złożenia kompletnego zapotrzebowania na wypłatę ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

W związku z tym, wnioskodawcy, którzy otrzymali już umowę dotacji (pismo) a potrzebują wydłużyć termin wskazany w umowie, proszeni są o informację na adres mailowy pracownika prowadzącego sprawę (podany na końcu pisma). W mailu proszę podać uzasadnienie prośby o zmianę terminu.

Zmiana terminu możliwa będzie również bądź na podstawie złożonego zapotrzebowania na wypłatę ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze umowy dotacji (pisma), są na etapie korygowania wniosku bądź oczekiwania na jego rozpatrzenie, informujemy, że w umowie dotacji (bez względu na termin podany we wniosku/korekcie) wpisany będzie maksymalny termin 12 miesięcy. W związku z tym, nie trzeba składać dodatkowej korekty.

 

 

Program Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Cel Programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 1 000 000 tys. zł

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

 Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. – ZAKOŃCZONY

Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 06.12.2020 r. – ZAKOŃCZONY

 

O kolejnym naborze NFOŚiGW będzie informował wkrótce. Prosimy o śledzenie aktualności na stronie www.nfosigw.gov.pl

 

Uwaga !

Wnioski złożone indywidualnie w formie papierowej oraz po terminie naboru są odrzucane.

 

 

Aby dowiedzieć się więcej o programie zapraszamy mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do punktu konsultacyjnego mającego swoją siedzibę w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym, ul.Sienkiewicza 18, 58-200 Dzierżoniów oraz konta na Facebooku – Czyste Powietrze – Powiat Dzierżoniowski, gdzie znajdą Państwo aktualności o Programie oraz harmonogram spotkań mobilnych w Państwa Gminach.

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach:

poniedziałek– piątek 8:00 – 16:00,

tel. kontaktowy: 517 566 669 

e-mail: czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl

www.facebook.com/czyste powietrze – powiat dzierżoniowski/