Miesieczne archiwa: Lipiec 2021

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030

Obwieszczenie

Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska

Na podstawie art. 10g Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)   ogłasza konsultacje projektu

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju ogłasza na swojej stronie internetowej oraz może ogłaszać w prasie odpowiednio o zasięgu krajowym, regionalnym lub lokalnym, informację o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt. Na stronie publikacja:

  • Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
  • Prognozy oddziaływania na środowisko do Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
  • Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
  • Formularza zgłaszania uwag do projektu strategii (zgodnie z ww. uchwałą ZSZD w sprawie trybu konsultacji)

20210618_PSRAD_Diagnoza sytuacji społecznej gospodarczej i przestrzennej

20210921_Prognoza oddziaływania na środowisko do PSRAD 2030_PROJEKT 2

20210923_Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030_PROJEKT 2

Harmonogram-konsultacji-społecznych-1 (3)

FormularzPSARDkonsultacje (13)

KONSULTACJE czesc II PSRAD (002)

20210921_Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji PSRAD_etap I

20211105_Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji PSRAD 2_etap II

 

 

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020, poz. 1378 – serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych opracowywanej Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej, które odbędą się od dnia 2 sierpnia 2021 do dnia 13 września 2021 r. Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej ma na celu dalszą integrację poszczególnych gmin, identyfikację wspólnych projektów oraz prowadzenie wspólnej polityki rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej. 

Poniżej znajdą Państwo:

1. Projekt Strategii:

Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030_PROJEKT

2. Formularz na zgłoszenie zmian:

FormularzPSARDkonsultacje

3. Harmonogram konsultacji społecznych:

Harmonogram konsultacji społecznych

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii i udziału w konsultacjach !