Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Projekt pn. „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

 

Beneficjent:

 • Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partnerzy:

 • Gmina Miejska Dzierżoniów
 • Gmina Dzierżoniów

Opis Projektu:

Przedmiotowy Projekt zakłada modernizację energetyczną 4 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów (2 budynki) oraz Gminy Dzierżoniów (2 budynki). Inwestycja zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej i energii pierwotnej oraz spadek emisji PM 10 i PM 2,5. W ramach Projektu przewiduje się wykorzystanie TIK w postaci wdrożenia systemów zarządzania energią. Projekt jest kontynuacją wieloletnich, kompleksowych działań samorządów w obszarze działań ekologicznych, obniżających zużycie energii w obiektach użyteczności publicznej (m.in. poprzez ich termomodernizację, modernizację instalacji technicznych czy energię odnawialną). Realizacja inwestycji pozwoli na znaczące ograniczenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej.

Projekt obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 • Termomodernizacja sali gimnastycznej z wymiana okien przy Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej
 • Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Tuszynie
 • Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie
 • Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie

Projekt będzie realizowany w oparciu o partnerstwo Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska z Gminą Miejską Dzierżoniów i Gminą Dzierżoniów. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska odpowiedzialne za przygotowanie projektu wraz z Partnerami oraz zarządzanie nim. Gminy pełniące rolę Partnerów odpowiedzialne będą za realizację zadań inwestycyjnych i związanych z nimi procedur.

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej, poprawa stanu środowiska naturalnego, ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost jakości zycia i stanu zdrowia mieszkańców. Dodatkowym efektem projektu będzie wzrost świadomości mieszkańców i użytkowników buydnków objętych Projektem dot. działań termomodernizacyjnych i energooszczędnych. 

Planowane efekty:
Planowanym efektem realizacji Projektu jest zmniejszenie energochłonności 4 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy
Dzierżoniów.

Realizacja Projektu przyczyni się do:

 • zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 571 226,79 kWH/rok,
 • redukcji emisji gazów cieplarnianych o 153,21 tony równoważnika C02,
 • oszczędności energii cieplnej o 2206,67 GJ/rok,
 • spadku emisji PM10 i PM2,5 o 0,008408 ton/rok,
 • wzrostu świadomości mieszkańców i użytkowników budynków objętych projektem dotyczących działań termomodernizacyjnych i energooszczędnych,
 • pozytywnego wpływu przeprowadzonych prac na środowisko oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza na terenie Gmin objętych projektem,
 • polepszeniu się stanu zdrowia lokalnej społeczności i zwiększeniu standardu życia.

Budżet Projektu:

Wartość Projektu: 2 284 148,23 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 284 148,23 PLN

Wartość dofinansowania ze środków UE (EFRR): 1 941 525,99 PLN


Zakończenie realizacji Projektu planuje się na 30.12.2022 r.

 

www.mapadotacji.gov.pl