Miesieczne archiwa: Listopad 2016

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Dzierżoniów,  08.11.2016 r.

SZD.ZP.18.2016

 

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu 25 października 2016 r. ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl w dziale „ogłoszenia” oraz zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych wysłano zaproszenie do 6 potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

2.Rozstrzygnięcie postępowania:

 

Lp.

Oferent

Kryterium doświadczenie

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Regionalnego s.c.

ul. Jedności Narodowej 45B

50-260 Wrocław

NIP: 8971685619

REGON: 932932848

spełnia/nie spełnia

6 000,00

 

5

„EFFICON SP. Z O.O.” SP. K.

ul. Awicenny 14,

54-611 Wrocław

NIP: 8943066790, 

REGON: 362594298

spełnia/nie spełnia

Oferent nie przystąpił              do negocjacji

 

Zamówienie zostaje udzielone firmie:  Dolnośląskie Centrum Rozwoju Regionalnego s.c.,ul. Jedności Narodowej 45B, 50-260 Wrocław, NIP: 8971685619, REGON: 932932848 za kwotę 6 000,00 PLN brutto.

                                                                                                                                                   Sporządził:

             Ewelina Juranek                                  

Nowe pracownie w szkołach za milion złotych

Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie otrzymało blisko 871.500 zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozwój infrastruktury trzech szkół powiatowych – I i II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie.

Projekt opiewa na kwotę 1.025.206 zł. Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu, materiałów dydaktycznych, narzędzi TIK, a także adaptację pomieszczeń oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym niepełnosprawnych.

Remontowi i doposażeniu w ZSO w Bielawie poddane zostaną pracownie matematyczna i przyrodnicza (interdyscyplinarna – chemia, biologia, fizyka, sala wykładowa i pracownia). W I LO w Dzierżoniowie wyremontowane i doposażone zostaną pracownie chemiczna (sala wykładowa i zaplecze) oraz biologiczna, a w II LO w Dzierżoniowie pracownie nie będą remontowane, jedynie doposażone zostaną sale fizyczna, informatyczna i geograficzna.

Pracownie w szkołach zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który umożliwi nauczycielom i uczniom pracę metodami badawczymi, dzięki którym proces kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych zyska na skuteczności i atrakcyjności.

Pracownie chemiczne w I LO w Dzierżoniowie oraz ZSO w Bielawie wzbogacą się o kompleksowe zestawy do doświadczeń chemicznych, stoły demonstracyjne i laboratoryjne niezbędne do innowacyjnego nauczania chemii. Pracownie biologiczne zyskają nowoczesne mikroskopy oraz szereg innych pomocy naukowych umożliwiających przeprowadzanie badań oraz doświadczeń. W II LO w Dzierżoniowie w pracowniach przeznaczonych do nauczania informatyki, geografii i fizyki uczniowie będą mieli dostęp do specjalistycznej aparatury pomiarowej wyposażonej w odpowiednio dobrane oprogramowanie.

Każda z pracowni zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy i elektroniczny. Monitory interaktywne, wizualizery, drukarki 3D, tablety dla uczniów utorują zarówno uczniom, jak i nauczycielom drogę do zdobywania wiedzy metodami aktywnymi i innowacyjnymi.

Dzięki realizacji projektu w szkołach ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski zdecydowanie poprawią się warunki pracy nauczycieli przyrodników, a nowe pracownie naukowe staną się dla uczniów krokiem milowym na drodze zdobywania wiedzy. To ważny projekt, ponieważ jak do tej pory możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na wsparcie bazy dydaktycznej dla liceów były zdecydowanie mniejsze niż dla szkół zawodowych.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec października 2017 roku.