Miesieczne archiwa: Kwiecień 2017

Sprawozdawcze Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

fpk komisja rewizyjana (2)W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, którego głównym tematem było podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2016 roku oraz ocena Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za miniony rok obrotowy.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi Sprawozdaniami Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli również Sprawozdanie z działalności i prac Komisji Rewizyjnej „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r. , a także przyjęli (zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia) projekt Uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie udzielenia Zarządowi „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła dotychczasowe efekty pracy Stowarzyszenia w postaci pozyskanych środków zewnętrznych w ramach projektów partnerskich realizowanych przez lokalne samorządy, będące członkami Stowarzyszenia. 

 

Komunikat

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 02 maja 2017 r., Biuro "Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska" będzie nieczynne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności. 

Kolejne miliony dla Powiatu Dzierżoniowskiego

 

Stowarzyszenie2    

 

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska w partnerstwie z Powiatem Dzierżoniowskim pozyskało 2 457 187,71 zł dofinasowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla projektu „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowski”.

Wartość całkowita projektu 2 890 809,05 zł.

W ramach projektu wsparte oraz unowocześnione zostanie 13 pracowni w 4 szkołach zawodowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego:

  • Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie: 2 pracownie interdyscyplinarne (moduł elektryczny „Inteligentny budynek”, moduł informatyczny „Bezpieczne sieci komputerowe”, moduł mechatroniczny „Mój robot i dron”, moduł wieloprzedmiotowy „Pomyśl i zrób”).
  • Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie: pracownia gastronomiczna z obsługa klienta oraz pracownia hotelarska z jednostką mieszkalną i węzłem higieniczno-sanitarnym,
  • Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie: pracownie ekonomiki i rachunkowości handlowej, geodezyjna, architektury krajobrazu oraz interdyscyplinarna obejmująca kształcenie w ramach zawodu: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik geodeta, technik architektury krajobrazu
  • Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, pracownie: obróbki metalu-warsztat mechanicznej obróbki skrawaniem, diagnostyki samochodowej, obróbki metalu-warsztat obróbki ręcznej, laboratorium odnawialnych źródeł energii oraz CNC.

Wszystkie pracownie zostaną wyposażone w niezbędny do nauki zawodu sprzęt, m.in. zestawy komputerowe, laptopy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do nauki zawodu, elektroniczne systemy sterowania, zestaw do projektowania, montażu i oprogramowania robotów i układów manipulacyjnych, modele urządzeń energetyki odnawialnej, biblioteczki zawodowe, wyposażenie pokoju hotelowego, gastronomiczne, odbiorniki geodezyjne GPS oraz meble.

Celem projektu jest stworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp. wraz z dostosowaniem, adaptacją pomieszczeń na potrzeby zakupionego wyposażenia.

Władze powiatowe od lat czynią starania zmierzające do unowocześnienia bazy edukacji zawodowej oraz tworzenia nowych kierunków nauczania dostosowanych do potrzeb pracodawców.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, wzbogacenie oferty szkolenia zawodowego, dostosowanie oferty szkół do potrzeb lokalnego rynku pracy, unowocześnienie procesu dydaktycznego z nastawieniem na praktyczną naukę zawodu, a także zwiększenie szans zatrudnienia osób do 25 roku życia z

Wartość sprzętu, który trafi do szkół to blisko 1,8 mln złotych. Wartość prac adaptacyjnych to 1 mln złotych.

Profil zawodowy i wyposażenie edukacyjne poszczególnych pracowni konsultowany był z przedsiębiorcami współpracującymi z placówkami szkolnymi na podstawie zidentyfikowanych przez nich potrzebnych kwalifikacji pracowników oraz powiązań technicznych stosowanych w ich zakładach.

Ponadto, projekt przewiduje również udostępnianie wspartej infrastruktury innym szkołom, nieposiadającym tak szerokiej bazy dydaktycznej.

Realizacja projektu przypada na okres luty – październik 2018 r. 

Ogłoszenie wyniku z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

stowarzyszenie_unia

 

Dzierżoniów,  19.04.2017 r.

SZD.ZP.03.2017

 

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu 06 kwietnia 2017 r. ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty do 5 potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

2.Lista ofert:

W dniu 14 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:15 dokonano otwarcia ofert.

W terminie wpłynęły 3 oferty:

 

 

Lp.

Oferent

Cena

(PLN netto)

Cena

(PLN brutto)

Spełnienie

kryterium

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne BARO

Barbara Kochaniak

ul. Bat. Chłopskich 47/1

58-200 Dzierżoniów

NIP: 882-129-06-93

 

 

1 435,00

 

 

1 765,05

 

NIE

(oferta zawiera materiał inny niż wskazany w zapytaniu)

2.

Edytor Drukarnia – Wydawnictwo

Tomasz Ligięza

ul. Ząbkowicka 52

58-200 Dzierżoniów

NIP: 882-001-14-78

 

 

3 360,00

 

 

 

4 132,80

 

 

 

TAK

3.

 Progresart Agencja Reklamowa

Sławomir Tryniecki

Ul. Cicha 4/6

58-200 Dzierżoniów

NIP: 897-132-77-59

 

2 590,00

 

 

3 185,70

 

 

TAK

 

 

3.Rozstrzygnięcie:

        Oferta firmy „Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne BARO Barbara Kochaniak”, nie spełniała kryteriów określonych przez Zamawiającego. Pozostałe dwie oferty spełniły kryteria określone w ogłoszeniu.

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert , zamówienie zostaje udzielone firmie:  Progresart Agencja Reklamowa, Sławomir Tryniecki, ul. Cicha 4/6, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 897-132-77-59.

 

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu  pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

stowarzyszenie_unia

 

Dzierżoniów, dnia 06.04.2017 r.

 

SZD.ZP.03.2017

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu  pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie materiałów promujących projekt pn. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, tj.:

a) Zaprojektowanie i wykonanie wraz z montażem naściennym 7  (siedmiu) jednostronnych tablic informacyjnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy  i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego), przesłanymi przez Zamawiającego materiałami oraz poniższymi wytycznymi dla każdej z tablic:

– wymiary: 80 cm wys. x 120 cm szer.,

– materiał: spienione

– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,

– trwałość oraz odporność na uszkodzenia,

– trwały montaż (do uzgodnienia z Zarządcą Obiektu),

– czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,

– montaż tablic należy wykonać zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie,  ul. Piłsudskiego 10, II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, ul. Garncarska 1 oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, ul. Szkolna 5.  

 

b) Zaprojektowanie oraz wykonanie oznaczenia zakupionego w ramach ww. projektu sprzętu/wyposażenia zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego), przesłanymi przez Zamawiającego materiałami oraz poniższymi wytycznymi:

– ilość: 1 000 sztuk (tysiąc),

– wymiary: 10 cm szer. X 3 cm wys.,

– materiał: etykiety samoprzylepne,

– czytelność/przejrzystość czcionki,

– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,

– informacje jakie należy umieścić na etykietach przesłane zostaną Wykonawcy przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia.

 

Projekty wszystkich materiałów promocyjnych należy przesłać do Zamawiającego w celu ich akceptacji przed przystąpieniem do prac wykonawczych.

 

3.Termin realizacji zamówienia:

a) Dostarczenie do siedziby Zamawiającego, etykiet samoprzylepnych: 22 maja 2017 r.

b) Dostawa oraz montaż tablic informacyjnych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, od 22 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r.

 

4.Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

5.Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 11:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

  • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  •  dopisek: Oferta – wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu ogłoszenia, w tym montaż, o którym mowa w punkcie 2, a).

 

6.Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, (ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 14 kwietnia 2017 r. o godz. 11:15.

7.Dopuszczalność zmian w umowie:

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Wykonawcy.

8.Inne informacje:

„Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

9.Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

ogłoszenie 7.2.1 licea_promocja

Umowa-projekt 7.2.1.promocja

Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo