Moja woda

Program Moja Woda

 

Nabór wniosków o dofinansowanie od dnia 03.08.2023 roku dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Okres kwalifikowalności kosztów dla naboru ogłaszanego w 2023 roku od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

 

Cel programu

1.Ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

2.Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.

 

Beneficjenci

Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda” – zgodnie z Zasadami i warunkami udzielania pomocy w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

 

Finansowanie

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład zadania, nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Minimalna wartość kwalifikowalnego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie – 2000,00 zł. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na tę samą nieruchomość (z uwzględnieniem wniosków złożonych w ramach naboru wniosków z 2020 i 2021 roku, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu), rozpatrzeniu podlega pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu do WFOŚiGW).

 

Bezpłatny Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" jest prowadzony i współfinansowany przez wszystkie gminy powiatu dzierżoniowskiego, a także Starostwo Powiatowe. Wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Dzierżoniów, Gminy Bielawa, Gminy Pieszyce, Gminy Piława Górna, Gminy Niemcza oraz Gminy Łagiewniki uzyskają wszelką pomoc od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do momentu pozyskania środków na konto beneficjenta.