Miesieczne archiwa: Marzec 2019

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na organizację transportu wycieczek dla uczniów ze szkół położonych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, dnia 26.03.2019 r.

SZD.ZP.05.2019

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na organizację transportu wycieczek dla uczniów ze szkół położonych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) Transport dzieci oraz ich opiekunów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 58 ze zm.) ze szkół znajdujących się w powiecie dzierżoniowskim:

– I Liceum Ogólnokształcące, ul. Marsz. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów;

– Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego, Ul. Szkolna 5, 58-260 Bielawa;

– Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy, ul. Bolesława Chrobrego 25, 58-230 Niemcza;

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 38, 58-210 Łagiewniki;

– Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna;

– Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego, ul. Kościuszki 1, 58-240 Piława Górna;

– Zespół Szkolno – Przedszkolny, ul. Bielawska 58, 58-262 Ostroszowice;

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Tuszyn 47, 58-207 Tuszyn;

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 58-200 Dzierżoniów;

– Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie im. Bohaterów Westerplatte, os. Błękitne 25, 58-200 Dzierżoniów;

– Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika, ul. Mikołaja Kopernika 7, 58-200 Dzierżoniów.

b) Transportem objętych zostanie łącznie ok. 730 osób;

c) W ramach zamówienia zrealizowanych zostanie ok. 25 przejazdów, w ramach których przewożonych będzie od 10 do 50 osób;

d) Szczegółowy harmonogram wyjazdów będzie uzgadniany z przewoźnikiem co wyjazd/wycieczka. Będzie on uwzględniał dokładną liczbę osób oraz terminy wyjazdów i przyjazdów;

e) Szacowana ilość kilometrów w ramach całego projektu – ok. 7140.

3. Kod CPV: 60172000-4 – wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą;

Kod CPV: 60100000-9 – usługi w zakresie transportu drogowego.

4. Szczegółowy opis tras zawiera załącznik nr 1 do projektu umowy.

5. Do czasu trwania wycieczki należy doliczyć czas niezbędny na dokonanie kontroli kierowcy i stanu technicznego pojazdu przez instytucję uprawnioną do przeprowadzenia tego typu kontroli. Po przeprowadzonej kontroli kierowca zobowiązany jest przekazać kierownikowi wycieczki dokument potwierdzający sprawność techniczną pojazdu oraz zaświadczenie o trzeźwości uzyskane po kontroli przez Policję w dniu wyjazdu.

6. Wykonawca zapewni przejazd pojazdem klasy turystycznej o ilości miejsc siedzących nie mniejszej niż przewidywana liczba uczestników wycieczki. Każdy pojazd realizujący usługę musi być sprawny technicznie, wyposażony w pasy bezpieczeństwa, systemy ABS i EPS (lub inne systemy równoważne), klimatyzację, nagłośnienie, mikrofon. Pojazd winien mieć oznaczenie znakiem „dzieci”. Pojazd ma posiadać aktualne okresowe badania techniczne oraz aktualne polisy OC i NNW. W pojeździe ma znajdować się wyposażona apteczka oraz gaśnica o aktualnym terminie przydatności do użycia.

7. Wykonawca zapewnia niezbędną ilość kierowców, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 1155 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku awarii środka transportu bądź stwierdzenia w trakcie kontroli, że stan techniczny pojazdu nie spełnia warunków pozwalających na dopuszczenie do jazdy, Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek transportu, spełniający warunki określone w zapytaniu ofertowym i umowie, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji umowy – od kwietnia2019 roku do kwietnia 2020 roku.

Szczegółowy harmonogram wyjazdów będzie uzgadniany z przewoźnikiem co wyjazd/wycieczka.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

80% – Cena – Łączna cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia (podana przez Wykonawcę w złotych brutto);

20% – Rok produkcji pojazdów – Przyjmuje się, że każdy pojazd przeznaczony do transportu dzieci otrzyma 10 pkt. w przypadku produkcji pojazdu po 2010 roku, a pojazdy wyprodukowane przed 2010r. – 0 pkt. (Do wyliczeń przyjmuje się 2 pojazdy).

 

 1. Termin i sposób składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dzierżoniowie, w terminie do dnia 03 kwietnia 2019 roku do godz. 13.00 lub przesłać pocztą – o ważności oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego a nie data nadania pocztowego.

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3. Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 kwietnia 2019 roku o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień związanych ze złożonymi ofertami.

 1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy m.in. w zakresie:

1. wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych pomimo zachowania należytej staranności,

2. wprowadzenia zmian w umowach między Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną,w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,

3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

4. wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,

5. zmian harmonogramów dowożenia i długości trasy, w przypadku zmiany liczby przewożonych dzieci, w okolicznościach których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

6. w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym wynagrodzenia określonego w umowie,

7. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 1. Inne informacje:

Pozostałe szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w załączniku nr 6 tj. Zapytanie ofertowe.

9. ​Załączniki:

 1. Projekt umowy wraz z załącznikiem – załącznik nr 1.
 2. Formularz cenowy oferty – załącznik nr 2.
 3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków postępowania – załącznik nr 3.
 4. Wykaz posiadanych zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4.
 5. Opis wyliczeń ceny oferty – załącznik nr 5.
 6. Zapytanie ofertowe.

ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY

ZALACZNIK NR 2_FORMULARZ OFERTOWY

zapytanie ofertowe

ZAŁACZNIK NR 1_PROJEKT UMOWY

ZAŁACZNIK NR 3_OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 4_WYKAZ POJAZDÓW

ZAŁĄCZNIK NR 5_OPIS WYLICZEŃ CENY OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

                                                                                                                                                                                                                                                                   Dzierżoniów, 19.03.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA

"DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA"

POSTĘPOWANIE II

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „UNIKALNE PIĘKNO ŚRODOWISKA NATURALNEGO GÓR SOWICH – KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ – EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, 14.03.2019 r

SZD.ZP.01.2019

 

PROTOKÓŁ
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych
w ramach projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich –
kampania informacyjno-edukacyjna” – współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 1. Zamawiający:

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

W dniu 05.03.2019 r. zapytanie o cenę umieszczono na stronie Zamawiającego (http://www.stowarzyszeniezd.pl/?m=20190305) oraz skierowano do pięciu potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

 1. Lista ofert:

Do dnia 13.03.2019 r. do godz. 11:00 wpłynęła jedna oferta.

Lp.

Oferent

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1.

 

Marginez Marta Bogdanowicz
os. Różane 9c/3
58-200 Dzierżoniów

 

 

2 885,00

 

Brak uwag

 

 

 1. Rozstrzygnięcie

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 05.03.2019 r. wpłynęła jedna ważna oferta. Po dokonaniu jej sprawdzenia pod kątem poprawności oraz spełnienia wymogów określonych w zamówieniu uznano ofertę nr 1 za korzystną dla Zamawiającego. Kwota oferty nie przekracza wartości szacowanej zamówienia.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przeprowadzoną analizę cen rynkowych za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający udziela zamówienia firmie:

 

Marginez
Marta Bogdanowicz
os. Różane 9c/3
58-200 Dzierżoniów

 

 

 1. Uwagi: Brak

 

 

 

 

 

Sporządziła:
Joanna Sadolewska

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „UNIKALNE PIĘKNO ŚRODOWISKA NATURALNEGO GÓR SOWICH – KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ – EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 05.03.2019 r.

SZD.ZP.01.2019

 

OGŁOSZENIE
o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych  
w ramach projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich  –
kampania informacyjno-edukacyjna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

1. Zamawiający:

"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska"

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjnawspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 tj.:

 A. zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż naścienny 6 (sześciu) jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji
(udostępnionym przez Zamawiającego), przesłanymi przez Zamawiającego materiałami oraz poniższymi wytycznymi dla każdej z tablic:

– ilość: 6 sztuk (sześć)

– wymiary: 80 cm wys. X 120 cm szer.,

– materiał: spienione PCV 10 mm

– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,

– trwałość oraz odporność na uszkodzenia,

– trwały montaż w budynku (do uzgodnienia z Zarządcą Obiektu),

– czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,

montaż tablic informacyjno-pamiątkowych należy wykonać zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w siedzibie Partnerów tj.: Powiatu Dzierżoniowskiego, Gminy Bielawa, Gminy Dzierżoniów, Gminy Pieszyce oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz w siedzibie Zamawiającego.

B. zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 5 (pięciu) sztuk jednostronnych roll-upów, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego). Przygotowanie projektu graficznego roll-upu w orientacji pionowej, na którym znajdować się będzie nazwa Projektu, logo Lidera oraz herby Partnerów biorących udział w Projekcie, informacja o współfinansowaniu Projektu, logotypy oraz 4 zdjęcia związane z tematyką projektu przedstawiające m.in. panoramę Gór Sowich oraz najcenniejsze i najrzadsze okazy flory i fauny Subregionu Sowiogórskiego, w tym gatunki zagrożone objęte ścisłą ochroną gatunkową. Zdjęcia zamieszczone na roll-upach powinny zostać powielone i wykorzystane zgodnie z prawem (tzn. na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania licencji, bądź praw autorskich do zdjęcia).

 • Parametry techniczne roll-upów:

– wymiary: 85 cm szer. x 200 cm wys.,

– konstrukcja roll-upu: aluminiowa,

– podstawa roll-upu: stabilna kaseta aluminiowa typu standard z systemem rolującym, charakteryzująca się dużą odpornością na częste rozwijanie i zwijanie zamieszczonej w kasecie grafiki. Osłony boczne i 3 częściowy drążek podpierający (składany, grubość ścianki i drążka m.in. 1,2 mm) – wykonane ze stopu aluminium. Górna listwa zaciskowa z haczykiem, górna listwa aluminiowa, usztywniająca grafikę, dół klejony na taśmę 3M.

– trwały, jednostronny nadruk techniką odporną na warunki atmosferyczne, wykonany metodą cyfrową/atramentową w rozdzielności m.in. 720 X 1440 dpi – pełen kolor wydruku, czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki,

– materiał: Blockout, nieprzepuszczający światła, odporny na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie oraz na temperaturę i działania promieni UV, materiał bez efektu zwijania się boków lub falowania materiału,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,

– akcesoria: torba transportowa w zestawie,

– roll-upy zapakowane w karton, dopasowany do rozmiaru roll-upów,

– dostawa roll-upów do siedziby Zamawiającego,

– informacje jakie należy umieścić na roll-upie przesłane zostaną Wykonawcy przez Zamawiającego, niezwłocznie po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia.

Projekty wszystkich materiałów promocyjnych należy przesłać do Zamawiającego w celu ich akceptacji przed przystąpieniem do prac wykonawczych.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

A. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego roll-upów  oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w terminie:  do 5 kwietnia 2019 r.

 

4. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

 

5. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie do 13.03.2019 r. do godz. 11:00. O terminie wpływu decyduje moment wpływu ofertyudokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta oraz adres
 • dopisek: Oferta – wykonanie materiałów informacyjno -promocyjnych dla projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania inofrmacyjno-edukacyjna”

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu ogłoszenia, w tym montaż, o którym mowa w punkcie 2, A).

 

6. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, (ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 13 marca 2019 r. o godz. 11:15.

 

7. Dopuszczalność zmian w umowie:

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Wykonawcy.

 

8. Inne informacje:

„Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności2014-2020 w zakresie informacji i promocji” stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

9. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Załączniki:

Wzór umowy do ogłoszenia

Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717

INFORMACJA O SZKOLENIU: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z WYKORZYSTANIEM METODY PRINCE 2® ORAZ AGILE PM®

 

SZKOLENIA: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z WYKORZYSTANIEM METODY

PRINCE 2® ORAZ  AGILE PM®

 

Po raz pierwszy  na terenie powiatu dzierżoniowskiego  możemy zaproponować  Państwu  szkolenia   dotyczące  profesjonalnego  zarządzanie projektami  z wykorzystaniem metody  Prince 2® Foundation  oraz Agile PM®  Foundation .

Metody te są  jednymi  z najpopularniejszych   podejść do zarządzania w Europie.  Zdobyte podczas nich umiejętności mogą zostać wykorzystane zarówno podczas realizacji  niedużych projektów   w organizacjach pozarządowych jak skomplikowanych  procesów  realizowanych przez duże zespoły w przedsiębiorstwach o różnej wielkości i w różnych branżach. Proponowane  metody  mogą zostać   także  wykorzystane w  realizacji zadań w  administracji publicznej  oraz  edukacji.  

Szkolenia są  dla uczestników  bezpłatne, organizatorzy zapewniają:

–  wyżywienie,

–  nocleg ( w razie potrzeby),

–  materiały szkoleniowe

Warunki jakie trzeba spełnić  wziąć udział w szkoleniach

– ukończone 18 lat,

– nie prowadzenie działalności gospodarczej,

– nie pobieranie  nauki,

– zamieszkiwanie na terenie  powiatu dzierżoniowskiego.  

Nie ma znaczenia posiadane wykształcenie  oraz wykonywany zawód.

 

Zgłoszenie na szkolenie wymaga formy  pisemnej – wypełnienia formularza zgłoszeniowego i  przesłania go  do Fundacji Dobrych  Działań na adres: szkolenia@fundacjadobrychdzialan.org

 

Formularz zgłoszeniowy,  kontakt, więcej informacji:

Fundacja Dobrych Działań  

Ząbkowice Śl. ul. 1 Maja 7  p. 17 ( II piętro ),

 tel. 606333989 – Bożena Wójcicka

email: szkolenia@fundacjadobrychdzialan.org

http://fundacjadobrychdzialan.org/projekty/

 

Terminy najbliższych szkoleń w powiecie dzierżoniowskim:

 29-31 marca 2019, 5-7 kwietnia  2019 – zgłoszenia  do 7 marca 2019r. 

5-7 kwietnia 2019, 12-14 kwietnia 2019r. – zgłoszenia do 14 marca 2019r.  

 

Kolejne zgłoszenia przyjmowane  będą  w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych. Liczba miejsc ograniczona. Planowany termin zakończenia projektu maj 2019r.

 

Harmonogram szkoleń:

Piątek 1500-2000

Sobota 800 – 1700

Niedziela  800-1700

Dzierżoniów - I edycja (004)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 01.03.2019 r.

 

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA

"DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "kREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA"

POSTĘPOWANIE II – CZĘŚĆ I SPRZĘT ELEKTRONICZNY

 

 

Zawiadomienie SZD ZP 1 2019