PONADLOKALNA STARTEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” oraz o przystąpieniu do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu. W dniu 15 lutego 2021 r. przyjęto uchwałę nr 01/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego członków Stowarzyszenia w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do opracowywania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” oraz przystąpieniu do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2021 poz. 247) w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 06/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad utworzeniem i opracowaniem „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” oraz przystąpieniu do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.

 

uchwała

ogłoszenie

Założenia Projektu

20210921_Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji PSRAD_etap I

20211105_Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji PSRAD 2_etap II

 

W dniu 17 listopada 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne "Stowarzyszenia Ziemii Dzierżoniowskiej"

podjęło Uchwałę nr 10/2021 przymującą Ponadlokalną Strategię Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030

 

Uchwała w sprawie przyjęcia strategii

207.11.2021 Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030

07.11.2021 PSRAD_Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

20211110_AAPrognoza oddziaływania na środowisko do PSRAD 2030_PROJEKT 2_po konsultacjach

20211110_Podsumowanie SOOŚ PSRAD_ZAŁĄCZNIK 1

20200127_PSRAD_Badanie opinii mieszkańców_07.11.2021