NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – NOWE MOŻLIWOŚCI

Projekt pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” realizowany jest w terminie od 1.01.2024 do 30.06.2026 r. ze środków Unii Europejskiej,

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji.

 

 

Wartość całkowita projektu: 2 634 208,63 PLN

Wartość dofinansowania: 2 107 366,90 PLN

 

Projekt powstał dzięki umowie partnerskiej zawartej przez Powiat Dzierżoniowski oraz Stowarzyszanie Ziemia Dzierżoniowska na rzecz uczniów i nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dzierżonioowski:

  1. Technikum w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
  2. Technikum w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie
  3. Technikum i Szkoła branżowa I st. w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczestników objętych wsparciem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost zielonych kompetencji, wyrównanie szans edukacyjnych, nabycie umiejętności z zakresu rezyliencji, stworzenie przestrzeni w szkole, która zapewni uczestnictwo każdego ucznia w procesie uczenia się i nabywania umiejętności.

Dzięki wsparciu nauczycieli możliwe będzie lepsze kształcenie uczniów.

Ponadto, pracownie szkolne zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, tak aby stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy, oraz wzmocnić rozwój cyfryzacji w placówkach objętych wsparciem. Struktura oferty kształcenia zawodowego dzięki założeniom w projekcie ulegnie dynamicznym przeobrażeniom związanym z prognozowanym zapotrzebowaniem na kwalifikacje w dłuższej perspektywie.

Działania projektowe:

– zakup wyposażenia,

– staże dla uczniów,

– rozwijanie cyfrowych umiejętności w praktycznym kształceniu zawodowym,

– rozwój współpracy z uczelniami wyższymi,

– doradztwo edukacyjno – zawodowe prowadzone we współpracy z pracodawcami,

– rozwój zielonych kompetencji w oparciu o zajęcia z zakresu rezyliencji, komunikacji społecznej i wewnętrznej w tym radzenie sobie ze stresem,

– wsparcie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej,

– trening umiejętności społecznych,

– walka ze stereotypizacją płciową,

– dostosowanie szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością,

– kursy, szkolenia i inne formy wsparcia dla uczniów przygotowujące ich do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacji i rozwijające kompetencje kluczowe.