Kategorie archiwum: Realizowane Projekty

Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski

Projekt pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski”

realizowany jest w terminie od 22.11.2023 do 10.10.2025 r.
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Priorytetu nr 9 „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych
na Dolnym Śląsku” Działania nr 9.2 „Transformacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej”
Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

 

FEDDS-kolor-poziom

 

Projekt powstał dzięki umowie partnerskiej zawartej przez Powiat Dzierżoniowski oraz Stowarzyszanie Ziemia Dzierżoniowska na rzecz uczniów i nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski, tj.:

1)  Technikum w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,

2)  Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie,

3) Technikum i Szkoła branżowa I st. w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie.

Bezpośrednią grupą docelową są uczniowie, którzy będą realizowali program nauczania przedmiotów zawodowych związanych z transformacją energetyczną i gospodarczą regionu oraz zawodów pożądanych przez lokalnych pracodawców.

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja pracowni informatycznych szkół zawodowych w celu dostosowania ich do współczesnych standardów odpowiadającym potrzebom lokalnego rynku pracy i nowoczesnej gospodarki. Zakres Projektu obejmuje adaptację i modernizację pracowni informatycznych oraz zakup wyposażenia w 3 Zespołach Szkół na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, kształcących m.in. w zawodach mechanicznych, elektrotechnologicznych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz zawodach związanych z inżynierią środowiska.

 

Działania projektowe obejmują:

1) Modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie,

2) Modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie,

3) Modernizację pracowni informatycznej i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoŻefom
w Zespole Szkół i Kształcenia Zawodowego w Bielawie,

4) Dostosowanie infrastruktury modernizowanych pracowni do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

 

Działania przewidują przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w pracowniach informatycznych, w których realizowane są aktualnie zajęcia zawodowe. Obecne pracownie komputerowe charakteryzują się przestarzałą infrastrukturą elektryczną oraz siecią komputerową. Projekt obejmuje wymianę sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących, a także aktualizację oprogramowania wymaganego do edukacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych. Modernizacje pracowni pozwolą na realizację kształcenia zawodowego w warunkach dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Nauka zawodu w pracowniach będzie odpowiadała warunkom zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Inwestycje pozwolą uczniom rozwijać kompetencje niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie i realizować w przyszłości indywidualną karierę zawodową w oparciu o nabyte w szkole umiejętności. Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do wymogów współczesnego rynku pracy umożliwi uczniom pewniej wejść do zawodu, odważniej podejmować decyzję na temat swojej przyszłości. Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych podniesie ich wiedzę oraz umiejętności potrzebne na wymagającym, nowoczesnym rynku pracy. Wszystkie pracownie będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Cele projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej w trzech szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Bezpośrednie cele projektu to  rozwój kształcenia zawodowego i dostosowaniego do potrzeb lokalnego rynku pracy , w szczególności w zakresie związanym z nowymi technologiami, rozwój kształcenia w zakresie zgodnym z zapisami Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 oraz utworzenie infrastruktury zbliżonej do rzeczywistego środowiska pracy (we współpracy z pracodawcami). Pośrednie cele to wsparcie budowy kompetencji pożądanych przez lokalnych pracodawców, szczególnie w zakresie informatyki, mechaniki, energetyki i elektroniki, związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych i usługowych oraz wsparcie budowy kompetencji kluczowych dla dywersyfikowanej gospodarki, w tym staże dla uczniów szkół zawodowych realizowane u pracodawców.

 

Wartość całkowita projektu: 2 521 728,29 PLN

Wartość dofinansowania: 2 017 382,63 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Projekt pn. "Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

Beneficjent:

 • „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”

Partnerzy Projektu:

 • Gmina Miejska Dzierżoniów
 • Gmina Pieszyce
 • Gmina Piława Górna

Opis Projektu

Projekt w swym założeniu ma zapewnić skuteczną metodę odbioru i odprowadzania wód opadowych i roztopowych z obszaru wsparcia, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i poprawiając stan środowiska naturalnego.

Projekt obejmuje swoim zakresem realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 • Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie – 214,90mb
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do Parowozowni) – 294,55mb
 • Budowa kanalizacji deszczowej o długości 539,2 m w Pieszycach z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Polnej
 • Budowa kanalizacji deszczowej o długości 489,00 mb na ul. Osiedle Młyńskie w Piławie Górnej w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w szczególności z pasa drogowego

Projekt będzie realizowany w oparciu o partnerstwo Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska z Gminą Miejską Dzierżoniów, Gminą Pieszyce i Gminą Pilawa Górna. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie odpowiedzialne za przygotowanie projektu i późniejsze nim zarządzanie. Gminy pełniące rolę Partnerów odpowiedzialne będą za realizację zadań inwestycyjnych i związanych z nimi procedur, w tym zamówień publicznych.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu, w szczególności na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Cel ten jest tożsamy z celem szczegółowym dla działania 4.5 wskazanym w SZOOP RPO WD 2014-2020 i zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

1. Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu (m.in. powodziami, gwałtownymi ulewami);

2. Zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym;

3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, co korzystnie wpłynie na jakość ich życia;

4. Zmniejszenie kosztów usuwania skutków wystąpienia zagrożeń naturalnych;

5. Zwiększenie sprawności funkcjonowania systemu sieci kanalizacji deszczowej.

Główną grupą docelową niniejszego projektu będą mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego (Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Pieszyce oraz Gminy Piława Górna), którzy najbardziej odczują pozytywne efekty związane z realizacją projektu oraz zyskają poczucie bezpieczeństwa. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na poprawę jakości życia społeczności powiatu, dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa przed negatywnymi skutkami zmian klimatu i ekstremalnych warunków pogodowych takich jak: gwałtowne i intensywne opady deszczu.

 

Planowane efekty Projektu:

Planowany efekt realizacji projektu zakłada prace budowlane przy kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Pieszyce i Gminy Piława Górna. Projekt zakłada wybudowanie 1,32 km oraz przebudowę 0,21 km kanalizacji deszczowej na terenie powiatu Dzierżoniowskiego.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • Wsparcia ludności i zapewnienia bezpieczeństwa dzięki budowie kanalizacji deszczowej umożliwiającej wdrożenie ochrony przeciwpowodziowej, która pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu, w szczególności  na terenie powiatu dzierżoniowskiego.
 • Wzmocnienia odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu (m.in. powodziami, gwałtownymi ulewami).
 • Zabezpieczenia mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami w zakresie budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej.
 • Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, co korzystnie wpłynie na jakość ich życia.
 • Reagowania na skutki zmian klimatu takie jak gwałtowne opady, fale upałów i długie susze poprzez realizację działań przez samorządy w zakresie zagospodarowania wód deszczowych.
 • Łagodzenia negatywnych skutków przeciążeń systemów kanalizacyjnych podczas niekorzystnych zjawisk pogodowych jak ulewy- ograniczenie podtopień, strat w infrastrukturze prywatnej i publicznej).
 • Zwiększenia sprawności funkcjonowania systemu sieci kanalizacji deszczowej.
 • Wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej obszarów objętych przedsięwzięciem dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa.

 

Budżet Projektu

Wartość projektu: 2 862 958,70 PLN,

Wartość dofinansowania ze środku UE: 2 433 514,90 PLN.

Zakończenie realizacji projektu planuje się na 31 lipca 2021 r.

 

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Projekt pn.: „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Lider projektu:

 • Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

 

Partnerzy projektu:

 • Powiat Dzierżoniów,
 • Gmina Miejska Dzierżoniów,
 • Gmina Dzierżoniów,
 • Gmina Piława Górna,
 • Gmina Niemcza,
 • Gmina Łagiewniki

 

Projekt partnerski skierowany jest do 2806 osób z 12 szkół podstawowych i 3 szkół licealnych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.

 

Zakres projektu ustalony został na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół. Określone zostały największe problemy placówek z terenu Powiatu. Dzięki temu, projekt odpowiadać będzie na potrzeby dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i rodziców, co pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych.

 

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

 • realizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie nauczania przedmiotów językowych, matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości;
 • realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć (w tym TIK);
 • szkolenia dla nauczycieli w zakresie niezbędnym do realizacji planowanych zajęć;
 • organizacja 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów (394K), które są jedną
  z najskuteczniejszych metod oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w procesie edukacji dzieci i młodzieży oraz sposobem wprowadzania, pogłębiania, rozszerzania lub utrwalania realizowanych treści kształcenia

 

Cele projektu

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

 • zwiększeniu dostępności usług edukacyjnych i wyrównywaniu szans,
 • podniesieniu jakości i efektywności nauczania w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
 • zapewnieniu jakości wykształcenia odpowiadającego standardom społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród uczniów.

 

Planowane efekty

 • rozwój kompetencji kluczowych wśród 2500 uczniów w tym: rozwój 793 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wzrost kompetencji 306 nauczycieli,
 • wyposażenie pracowni poprzez zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (w tym TIK) umożliwiających indywidualizację pracy z uczniem podczas kół zainteresowań oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych,
 • pogłębienie, rozszerzanie oraz utrwalenia realizowanych treści kształcenia poprzez organizację 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów.

 

Projekt zakłada także współpracę pomiędzy placówkami objętymi projektem, w celu udostępniania pracowni wspartych w ramach programu szkołom, które nie posiadają odpowiedniej bazy dydaktycznej.

 

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nastąpi poprzez realizację zajęć w następujących blokach tematycznych:

 1.  "Z jezykiem obcym za pan brat" – wsparcie uczniów z języka angielskiego, hiszpańskiego  i niemieckiego /617os.-318K, 299M/
 2.  "Młody przyrodnik" -wsparcie uczniów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych /437os.-233K, 204M/
 3.  "Młody Pitagoras" – wsparcie uczniów w zakresie nauki matematyki /367os.-199K, 168M/
 4.   Zajęcia dla dzieci ze SPE (gimnastyka korekcyjna, arteterapia, biofeedback, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne) /793os.-425K,368M/
 5.  "Kreatywny uczeń – skuteczny biznesmen" – zajęcia rozwijające właściwe postawy przedsiębiorcze: kreatywności, innowacyjność, praca zespołowa /286os.-153K,133M/

 

Wartość projektu: 2.143.528,98 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1.821.999,63 zł

 

Okres realizacji projektu od: 2019-01-01 do: 2020-06-30

 

PRACOWNIE NA MIARĘ XXI WIEKU

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

W miesiącu grudniu zakończyły się wszystkie prace związne z realizacją Projektu pn.: 

"Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego".

 

Projekt o wartości blisko miliona złotych współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Środki na jego realizację udało się pozyskać dzięki współpracy Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska oraz Powiatu Dzierżoniowskiego.

 

Więcej o Projekcie w zakładce "Realizowane Projekty"

http://www.stowarzyszeniezd.pl/?page_id=430

 

pracownie-ILO-10

źródło – Powiat Dzierżoniowski

 

 

 

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu  pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

stowarzyszenie_unia

 

Dzierżoniów, dnia 06.04.2017 r.

 

SZD.ZP.03.2017

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu  pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie materiałów promujących projekt pn. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, tj.:

a) Zaprojektowanie i wykonanie wraz z montażem naściennym 7  (siedmiu) jednostronnych tablic informacyjnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy  i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego), przesłanymi przez Zamawiającego materiałami oraz poniższymi wytycznymi dla każdej z tablic:

– wymiary: 80 cm wys. x 120 cm szer.,

– materiał: spienione

– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,

– trwałość oraz odporność na uszkodzenia,

– trwały montaż (do uzgodnienia z Zarządcą Obiektu),

– czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,

– montaż tablic należy wykonać zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie,  ul. Piłsudskiego 10, II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, ul. Garncarska 1 oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, ul. Szkolna 5.  

 

b) Zaprojektowanie oraz wykonanie oznaczenia zakupionego w ramach ww. projektu sprzętu/wyposażenia zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego), przesłanymi przez Zamawiającego materiałami oraz poniższymi wytycznymi:

– ilość: 1 000 sztuk (tysiąc),

– wymiary: 10 cm szer. X 3 cm wys.,

– materiał: etykiety samoprzylepne,

– czytelność/przejrzystość czcionki,

– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,

– informacje jakie należy umieścić na etykietach przesłane zostaną Wykonawcy przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia.

 

Projekty wszystkich materiałów promocyjnych należy przesłać do Zamawiającego w celu ich akceptacji przed przystąpieniem do prac wykonawczych.

 

3.Termin realizacji zamówienia:

a) Dostarczenie do siedziby Zamawiającego, etykiet samoprzylepnych: 22 maja 2017 r.

b) Dostawa oraz montaż tablic informacyjnych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, od 22 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r.

 

4.Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

5.Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 11:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 •  dopisek: Oferta – wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu ogłoszenia, w tym montaż, o którym mowa w punkcie 2, a).

 

6.Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, (ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 14 kwietnia 2017 r. o godz. 11:15.

7.Dopuszczalność zmian w umowie:

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Wykonawcy.

8.Inne informacje:

„Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

9.Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

ogłoszenie 7.2.1 licea_promocja

Umowa-projekt 7.2.1.promocja

Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, dnia 02.01.2017 r.

 

SZD.ZP.23.2016

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie  materiałów promocyjnych w lokalnej prasie (ukazującej się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego) promujących projekt pn. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przez wykonanie materiałów promocyjnych rozumie się wykonanie oraz publikację dwóch artykułów prasowych o formacie A4, każdy z nich zawierający co najmniej:

 • 3 zdjęcia infrastruktury objętej projektem wykonane przez Wykonawcę,
 • Opis przedmiotu projektu (zakres projektu udostępniony przez Zamawiającego),
 • Niezbędne oznaczenia wskazane w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (udostępnionym przez Zamawiającego).

Opracowane artykuły należy przesłać do Zamawiającego przed publikacją w celu jego akceptacji.

3.Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia:

 1. Publikacja pierwszego artykułu – luty 2017 roku;
 2. Publikacja drugiego artykułu – wrzesień 2017 r. jednak nie później niż do dnia 15 września 2017 r.

 

4.Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

 

5.Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 16 stycznia 2017 r. do godz. 14:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 •  dopisek: Oferta – wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej dla projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

6.Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, (ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 16 stycznia 2017 r. o godz. 14:15.

7.Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

8.Inne informacje:

Do siedziby Zamawiającego należy dostarczyć 8 kompletnych egzemplarzy prasy, w której zostały opublikowane ogłoszenia (4 z artykułem opublikowanym w miesiącu lutym, 4  z artykułem opublikowanym w miesiącu wrześniu). Dostarczenie ww. egzemplarzy nie może nastąpić później niż 2 dni robocze po ukazaniu się prasy w sprzedaży (licząc od dnia następnego od ukazania).

9.Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Umowa-projekt 7.2.1.promocja