Miesieczne archiwa: Grudzień 2016

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”

Dzierżoniów, dnia 22 grudnia 2016 r.

 

​​​OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”.

 

    1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi dla specyfiki projektu analizami finansowo – ekonomicznymi oraz Koncepcji funkcjonowania placówki dla projektu „Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO” w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr RPDS.06.01.01-IZ.00-02-166/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,
Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Lidera) oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów (Partnera) i dotyczy przebudowy budynku przy ulicy Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO, którego aktualna siedziba znajduje się przy ulicy Krasickiego 25 w Dzierżoniowie.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i przekazania Studium Wykonalności projektu wraz z niezbędnymi dokumentami – 20.01.2017 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Oferent zobowiązany jest wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3 studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 5 mln  PLN netto każdy. Potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić w formie referencji wydanych przez podmiot zamawiający.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 03 stycznia 2017 r. do godz. 12:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

–     nazwę Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek: Oferta – Studium Wykonalności dla projektu Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”.

Oferta zawierać musi cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta powinny stanowić załączniki do oferty.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska w Dzierżoniowie, Rynek 36, w dniu 03 stycznia 2017 r. o godz. 12:15.

 1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

 1. Inne informacje:

Studium należy przekazać w formie elektronicznej, zarówno jako cały dokument oraz w formie  umożliwiającej wstawienie opisów w odpowiednie miejsca w generatorze wniosków RPO WD, a także w dwóch egzemplarzach wersji papierowej.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

umowa SW 6.1.1

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

Dzierżoniów, dnia 9 grudnia 2016r

 

PROTOKÓŁ

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

 Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych

 na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

               W dniu 1 grudnia 2016r ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia   www.stowarzyszeniezd.pl w dziale „ogłoszenia” oraz zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych wysłano zaproszenie do trzech potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 1. Lista ofert:

W dniu 9 grudnia 2016r o godz. 12:15 dokonano otwarcia ofert. W terminie płynęły dwie oferty:

Lp.

Oferent

Kryterium doświadczenie

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1

Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.

50-106 Wrocław, Rynek 7

spełnia

11 070 PLN

(9 000 netto)

Brak

2

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.

50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45B

spełnia

9 000 PLN

(7 317,07 netto)

Brak

 1. Rozstrzygnięcie:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie ważne oferty. Po dokonaniu sprawdzenia ofert pod kontem poprawności i spełnienia kryterium dostępu za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2. Kwota oferty nie przekracza wartości szacowanej zamówienia.

Zamówienie zostaje udzielone firmie:

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.

50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45B

 

 1. Uwagi: Brak

 

Sporządził:       

Aleksander Siódmak 

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Dzierżoniów, dnia 1 grudnia 2016r

 

​​OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

 na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego".

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projekt „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr RPDS.04.04.01-IZ.00-02-191/16 w ramach poddziałania 4.4.1. „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI”.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz Powiatu Dzierżoniowskiego i Gminy Pieszyce (Partnerów) i dotyczy realizacji trzech zadań inwestycyjnych (dwie ścieżku rowerowe oraz zespół parkingów)

 1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i przekazania Studium Wykonalności projektu – 3 stycznia 2017r.

 1. Warunki udziału w postepowaniu:

Oferent zobowiązany jest wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3 studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN netto każdy. Potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić w formie referencji wydanych przez podmiot zamawiający.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena).

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia w 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 9 grudnia 2016r do godz. 12:00.  O terminie wpływy decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

– nazwę Oferenta, adres, oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek „Oferta – Studium Wykonalności dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta powinny stanowić załączniki do oferty.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36 w dniu 9 grudnia 2016r o godz. 12:15.

 1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

 1. Inne informacje:

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy wykonanie zamówienia nie będzie leżeć w interesie publicznym.

Studium należy przekazać w formie elektronicznej, zarówno jako cały dokument oraz w formie  umożliwiającej wstawienie opisów w odpowiednie miejsca w generatorze wniosków RPO WD.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Umowa_projekt