„Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne

 

stowarzyszenie_unnamedProjekt pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt
oraz pomoce dydaktyczne
,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partnerzy Projektu: Gmina Miejska Dzierżoniów, Powiat Dzierżoniowski, Gmina Łagiewniki,
Gmina Niemcza, Gmina Bielawa, Gmina Piława Górna

 

Opis projektu:

Projektem objętych zostanie 11 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego, tj.:

 1. Gmina Miejska Dzierżoniów:
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie – 4 pracownie (cyfrowa, biologiczno-chemiczna oraz 2 pracownie matematyczno-cyfrowe);
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie – 4 pracownie
  (przyrodnicze, matematyczno-cyfrowa, chemiczno-fizyczna, cyfrowa);
 • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte
  w Dzierżoniowie – 3 pracownie (matematyczno-cyfrowe);
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie – 1 pracownia (cyfrowa).
 1. Powiat Dzierżoniowski:
 • Gimnazjum nr 5 w Bielawie mieszczący się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie –
  1 pracownia (informatyczna).
 1. Gmina Łagiewniki:
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach – dotyczy Gimnazjum 1 pracownia (przyrodniczo-biologiczno-fizyczno-chemiczno-geograficzna).
 1. Gmina Niemcza:
 • Zespół  Szkół Podstawowej w Niemczy im. Bolesława Chrobrego – dotyczy Gimnazjum
  w Niemczy 1 pracownia (fizyczna).
 1. Gmina Bielawa:
 • Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie –
  1 pracownia (przyrodnicza z TIK);
 • Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie (dotyczy Szkoły Podstawowej – 1 pracownia matematyczna z TIK, Gimnazjum nr 2 w Bielawie,
  ul. Parkowa 12 – 1 pracownia matematyczna z TIK);
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie,
        dotyczy Gimnazjum nr 1 w Bielawie – 1 pracownia (przyrodnicza).
 1. Gmina Piława Górna: 
 • Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Baczyńskiego w Piławie Górnej (klasy podstawowe
  i gimnazjalne – 2 pracownie cyfrowe).

 

Projekt zakłada wyposażenie łącznie 21 pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych
w niezbędny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, w tym TIK do wspomagania rozwoju uczniów, w tym uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Przeprowadzone zostaną również prace adaptacyjne w części pomieszczeń i budynków szkolnych. Powstała infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.      W ramach projektu powstanie 582 miejsc objętych wsparciem. Z powstałej infrastruktury korzystać będzie w kolejnych latach 3 800 uczniów, stanowiących grupę docelową, w tym uczniowie ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. 

 

Każdy z Partnerów projektu będzie odpowiadał za określone zadania wynikające z Umowy Partnerskiej, w szczególności za:

 • dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • przeprowadzenie postepowań dotyczących: robót budowalnych, zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, w tym TIK;
 • zakup mebli;
 • oraz nadzór budowalny.

 

Zadaniem Lidera projektu będzie koordynowanie wszelkich prac, promocja projektu oraz prawidłowe rozliczanie i realizacja projektu przed Instytucją Zarządzającą.

 

Cel projektu:

Projekt przyczyni się do podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw, umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz przyczyni się do indywidualnego podejścia do ucznia, również ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Zakupiony sprzęt umożliwi przeprowadzenie doświadczeń przewidzianych w programach nauczania i podstawie programowej oraz rozwinie zainteresowania i umiejętności uczniów. Zakupione multimedia pozwolą na wizualizację przebiegu
i wyników prowadzonych eksperymentów, a interaktywne systemy informatyczne umożliwią bieżące
i efektywne sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów, co wpłynie na poprawę warunków i jakość kształcenia. Zastosowanie sprzętu TIK pozwoli uczniom niepełnosprawnym na uczestnictwo w edukacji na równi z innymi, służące im w lepszym przygotowaniu się do uczenia się przez całe życie.
Sprzęt multimedialny, meble, a także budynki szkół będą dostosowane do osób
z niepełnosprawnościami (bez ograniczenia barier architektonicznych).       

 

Planowane efekty:

Szkoły objęte projektem poszerzą swoją ofertę edukacyjną, zwiększą liczbę, rodzaj oraz jakość zajęć kształcących kompetencje kluczowe i wykorzystujących sprzęt komputerowy z TIK (podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, rewalidacyjnych oraz wyrównawczych). Zwiększy się liczba uczniów korzystających z nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego w tym TIK, a także liczba nauczyli korzystających z nowoczesnych środków dydaktycznych i wykorzystujących narzędzia TIK do codziennej pracy  z uczniami.

 

Budżet projektu:

Wartość projektu: 2 541 212,72 PLN.

Wartość dofinansowania ze środków UE: 2 160 030,82 PLN.

Zakończenie realizacji Projektu planuje się na listopad 2018 r.