Miesieczne archiwa: Październik 2016

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Dzierżoniów, dnia 25 października 2016 r.

 

​​​OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

 

  Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu  o naborze nr RPDS.06.03.01-IZ.00-02-141/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI, typ projektu: 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz Gminy Piława Górna (Partnera) i dotyczy remontu, odnowy części wspólnych 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i przekazania Studium Wykonalności projektu – 21 listopada 2016 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Oferent zobowiązany jest wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3 studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 250 tys. PLN netto każdy. Potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić w formie referencji wydanych przez podmiot zamawiający.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 2 listopada 2016 r. do godz. 14:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

–     nazwę Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek: Oferta – Studium Wykonalności dla projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta powinny stanowić załączniki do oferty.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36, w dniu 2 listopada 2016 r. o godz. 14:15.

 1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

 1. Inne informacje:

Studium należy przekazać w formie elektronicznej, zarówno jako cały dokument oraz w formie  umożliwiającej wstawienie opisów w odpowiednie miejsca w generatorze wniosków RPO WD, a także w dwóch egzemplarzach wersji papierowej.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Umowa-projekt 6.3.B

Wyzwania, plany i realizacja RPO – konferencja

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, samorządowcy ziemi dzierżoniowskiej, kłodzkiej i ząbkowickiej i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa dyskutowali w Dzierżoniowie o tym, jak najskuteczniej sięgać po unijne środki w ramach naszego obszaru strategicznej interwencji. 

18 października gościliśmy przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pracowników Departamentu Funduszu Europejskich, Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa oraz starostów, burmistrzów i wójtów Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic, wraz z pracownikami odpowiadającymi za realizację programów operacyjnych.

Głównym celem konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska i Urząd Miasta w Dzierżoniowie było omówienie przebiegu dotychczasowych realizacji inwestycji prowadzonych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz rozwiązanie problemów pojawiających się w ramach trwającego okresu programowania.

DSC_0268  DSC_0272 

 DSC_0297  DSC_0301

  DSC_0321  DSC_0343

DSC_0349  DSC_0404

  DSC_0412  DSC_0431

  DSC_0442  DSC_0494

DSC_0518  DSC_0528 

 DSC_0539  DSC_0560

Źródło:UM Dzierżoniów

Samorządy zatwierdziły przyszłoroczny budżet Stowarzyszenia

ziemia_dzierzoniowska_7_pazdziernika_2016_2

Podczas zgromadzenia zwyczajnego członków, które odbyło się 7 października, omówiono dotychczasowe działania i przekazano informacje o złożonych i przygotowywanych wnioskach na zadania, na które chcemy zdobyć unijne dofinansowanie.

Stowarzyszenie tworzą wszystkie samorządy naszego powiatu. Odpowiada ono za przygotowywanie wniosków umożliwiających ubieganie się o unijne pieniądze, w oparciu o które realizowane będą duże i wspólne inwestycje.   

Przyszłoroczny budżet wyniesie 308 tys. zł. Składki członków stowarzyszenia pokrywają koszty przygotowania i przeprowadzenia procedury aplikacyjnej związane z projektami ponadlokalnymi.

– Z informacji zwrotnej od Urzędu Marszałkowskiego wiemy że, trzy z pięciu złożonych wniosków są na etapie oceny merytorycznej. Łączna wartość dofinansowania mogłaby wynieść 20 milionów złotych – mówi Marcin Pawełek – dyrektor biura Ziemi Dzierżoniowskiej. 

Procedura weryfikacji i oceny wniosków składa się z kilku etapów, m.in. weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej (ekonomiczno-finansowej oraz dziedzinowej).

Część piątkowego spotkania poświęcono również kwestii rozwoju działającego na naszym terenie Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego. Z jego usług korzystają przedsiębiorcy, potrzebujący wsparcia właśnie w poręczaniu kredytów. 

Tematy nad którymi pracuje stowarzyszenie:

 • w ramach działania 3.3.B wspólnie z Gminą Bielawa opracowywany jest wniosek pn.”Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa”;

 • w ramach działania 6.3.B wspólnie z Gminą Bielawa oraz Gminą Piława Górna opracowywany jest wniosek pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych”;

 • projekt opracowywany wspólnie z Gminą Bielawa, Powiatem Dzierżoniowskim oraz Gminą Pieszyce w ramach działania 4.4.E – dotyczy wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych;

 • w ramach działania 6.3.A opracowywany jest wniosek partnerski dotyczący remontu, przebudowy bądź adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych dla zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Źródło: UM Dzierżoniów