Miesieczne archiwa: Grudzień 2023

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH POŁUDNIOWEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

 

Sprawozdanie z konsultacji SZITPOF

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz porozumienia z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad współdziałania przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego oraz powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Południowego Obszaru Funkcjonalnego, samorządy tworzące Południowy Obszar Funkcjonalny zapraszają:

  1. Władze regionalne, lokalne i miejskie, inne instytucje publiczne.
  2. Partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych,
  3. Podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak: partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
  4. Organizacje badawcze i uniwersytety.
  5. Inne właściwe zainteresowane strony.

do zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (projekt Strategii ZIT POF).

W takcie konsultacji społecznych zostaną zorganizowane spotkania konsultacyjne, w trakcie których zaprezentowany zostanie projekt Strategii  ZIT POF oraz przeprowadzona zostanie dyskusja.

Szczegóły znajdą Państwo w ogłoszeniu poniżej:

Ogłoszenie konsultacje społeczne SZITPOF 

Zapraszamy do współpracy!

 

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową usługę sprzątania pomieszczeń biurowych Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych:

  1. Rynek 36/2 – 3 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 58,65 m2
  2. Rynek 55/15 – 2 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 35,00 m2.

Informujemy, że oferty należy składać elektronicznie do dnia 28 grudnia 2023r. do godz. 12:30.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. FORMULARZ OFERTOWY

2. PROJEKT UMOWY

3. OSWIADCZENIE W SPRAWIE PODSTAW WYKLUCZENIA

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5. RODO

Zapraszamy do składania ofert.