Miesieczne archiwa: Wrzesień 2016

Konferencja pn. „Dotychczasowa realizacja, problemy, plany i wyzwania we wdrażaniu RPO WD i PROW na lata 2014-2020 w ramach OSI ZKD”

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska wspólnie z Urzędem Miasta Dzierżoniów organizuje konferencję pn. „Dotychczasowa realizacja, problemy, plany i wyzwania we wdrażaniu RPO WD i PROW na lata 2014-2020 w ramach OSI ZKD”.  Weźmie w niej udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, przedstawiciele Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Departamentu Funduszu Europejskich oraz Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, a także przedstawiciele wszystkich samorządów Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiego Obszaru Strategicznej Interwencji i osoby związane z realizacją programów operacyjnych. Obecność prelegentów w osobach przedstawicieli UMWD pozwoli na poruszenie ważnych dla samorządów kwestii związanych z aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Konferencja odbędzie się 18 października 2016 r. w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury.

Poniżej przedstawiamy plan spotkania:

 1. 10:00 – 10:10 Otwarcie spotkania oraz przywitanie przybyłych gości przez p. Dariusza Kucharskiego – Burmistrza Dzierżoniowa,
 2. 10:10 – 10:40 Prezentacje przedstawicieli OSI ZKD przedstawiające złożone wnioski w ramach RPO WD 2014-2020 oraz  PROW 2014-2020 przez wszystkie gminy  z terenu Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiego,
 3. 10:40 – 11:10 „Dotychczasowa realizacja Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020 i plany na kolejne lata” – wystąpienie przedstawiciela Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
 4. 11:10 – 11:35 Dyskusja – pytania,
 5. 11:35 – 12:05 Przerwa (poczęstunek),
 6. 12:05 – 12:35 „Dotychczasowa realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i plany na kolejne lata” – wystąpienie przedstawiciela Wydziału Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
 7. 12:35 – 13:00 Dyskusja – pytania,
 8. 13:00 – 13:20 Wystąpienie p. Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
 9. 13:20 – 13:50 Dyskusja – pytania,
 10. 13:50 – 14:00 Zakończenie spotkania.

 

Konferencja roll-up

Posiedzenie Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”

W dniu 21.09.2016 roku w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie, odbyło się posiedzenie Zarządu "Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska". Podczas spotkania, Członkowie Zarządu "SZD" przyjęli projekt Planu Finansowego na rok 2017, który następnie zostanie przedstawiony na Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym członków "Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska". Na posiedzenie zaproszona została również p. Dorota Sało – Prezes FPKPD Sp. z o.o., która przedstawiła propozycje rozszerzenia działalności spółki. 

 

20160921_101315

 

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa”

Dzierżoniów, dnia 14 września 2016r

 

PROTOKÓŁ

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych

w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa”

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu 5 września 2016r ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia   www.stowarzyszeniezd.pl w dziale „ogłoszenia” oraz zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych wysłano zaproszenie do pięciu potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 1. Lista ofert:

W dniu 13 września 2016r o godz. 14:15 dokonano otwarcia ofert. Wpłynęła tylko jedna oferta

Lp.

Oferent

Kryterium doświadczenie

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.

50-260 Wrocław, ul Jedności Narodowej 45B

Spełnia / 3 referencje powyżej 1,5 mln PLN

9 000

Brak

 

 1. Rozstrzygnięcie:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna ważna oferta, która spełnia kryteria dostępu. Kwota oferty nie przekracza wartości szacowanej zamówienia.

Zamówienie zostaje udzielone firmie:

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.

50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45B

 

 1. Uwagi: Brak

 

Sporządził:       

Aleksander Siódmak 

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” koordynatorem projektu prosumenckiego – odnawialne źródła energii

logo SZD2

 

"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska" zostało koordynatorem działań zmierzajacych do przystąpienia do projektu prosumenckeigo w ramach tegorocznego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, dotyczącego mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE). 

Cztery Gminy z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego nawiązały współpracę z wyspecjalizowaną organizacją inżyniersko-projektową Centrum Technologii Energetycznych,  funkcjonującą w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.   
W ramach projektu planowane jest pozyskanie środków finansowych na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Są to instalacje wykorzystujące energię słońca do wytworzenia energii elektrycznej.  Dofinansowanie może wynieść 70—75 %.

Wstępne zainteresowanie projektem wyraziły 4 gminy:

 1. Gmina Dzierżoniów,
 2. Gmina Miejska Dzierżoniów,
 3. Gmina Łagiewniki,
 4. Gmina Pieszyce.

 

Projekt skierowany jest do JST oraz mieszkańców gmin zainteresowanych instalacją paneli w swoich gospodarstwach domowych. W celu przekazania szczegółów dotyczących przystąpienia do projektu, w dniach 12-15 września 2016 r. w każdej z gmin organizowane są  spotkania informacyjne. Pracownicy Centrum Technologii Eneregtycznych wyjaśniają charakter projektu, a także  okreslają skalę zainteresowania projektem. 

Haromongoram spotkań z mieszkańcami znajduje się poniżej:

 • Gmina Dzierżoniów – poniedziałek 12 września 2016 r. godz. 17:00 – 19:00, Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów, Mościsko ul. Kolejowa 12b,
 • Gmina Pieszyce – wtorek 13 września 2016r. godz. 17:00 – 19:00, Centrum Kultury w Pieszycach, ul. Kopernika 37,
 • Gmina Miejska Dzierżoniów – środa 14 września 2016 r. godz. 16:00 – 18:00, Urząd Miasta, Rynek 1, Sala Rycerska,
 • Gmina Łagiewniki – czwartek 15 września 2016 r. godz.17:00, Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Łagiewnikach (I piętro), ul. Jedności Narodowej 21.
Spotkanie informacyjne w Pieszycach

 

20160913_172357

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20160915_170229 

IMG_20160915_170628

 

  

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa”

Dzierżoniów, dnia 05 września 2016r

 

 

 

​​​OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych

w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa”

 

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projekt „Poprawa efektywności  energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa” w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr RPDS.03.03.01-IZ.00-02-147/16 w ramach poddziałania 3.3.1. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne – nabór na OSI”.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz Gminy Bielawa (Partnera) i dotyczy robót termomodernizacyjnych 8 budynków.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i przekazania Studium Wykonalności projektu – 3 października 2016r.

 1. Warunki udziału w postepowaniu:

Oferent zobowiązany jest wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3 studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 1,5  mln PLN netto każdy. Potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić w formie referencji wydanych przez podmiot zamawiający.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia w 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 13 września 2016r do godz. 14:00.  O terminie wpływy decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

– nazwę Oferenta, adres, oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek „Oferta – Studium Wykonalności dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w Powiecie Dzierżoniowskim”

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta powinny stanowić załączniki do oferty.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36 w dniu 13 września 2016r o godz. 14:15.

 1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

 1. Inne informacje:

Studium należy przekazać w formie elektronicznej, zarówno jako cały dokument oraz w formie  umożliwiającej wstawienie opisów w odpowiednie miejsca w generatorze wniosków RPO WD.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Umowa wzór