Miesieczne archiwa: Styczeń 2021

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”

 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie studium wykonalności dla projektu pn.: „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów” wraz z niezbędnymi analizami finansowo-ekonomicznymi, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym krajowym i unijnym w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr: RPDS.03.03.01-IZ.00-02-414/20 (Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 3.3.1 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne 3.3 a Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” (Lidera) oraz dwóch gmin z Powiatu Dzierżoniowskiego (Gmina Miejska Dzierżoniów oraz Gmina Dzierżoniów – Partnerzy Projektu). Obejmuje termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów.

 

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia: 28.01.2021 r. do godz.: 12:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach poniżej.

 

Ogłoszenie

Wzór Umowy

 

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”

 

  1. Czy za potwierdzenie doświadczenia będzie uznawany protokół odbioru z którego jednoznacznie wynika, że usługa została zrealizowana zgodnie z umową i bez zastrzeżeń.  Ponadto będą dołączone dokumenty potwierdzające kwotę przedmiotowego projektu.

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna ww. dokument za potwierdzenie doświadczenia.

 

  1. Proszę o informację czy posiadają Państwo audyty energetyczne, dokumentację projektową?

 

Odpowiedź: Na dzień podpisania umowy Zamawiający będzie posiadał audyty energetyczne dotyczące inwestycji.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów” wraz z niezbędnymi analizami finansowo-ekonomicznymi.

 

protokół z postępowania