Miesieczne archiwa: Listopad 2018

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, 2018-11-23

Znak sprawy: SZD.ZP.11.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie zamówienia publicznego – realizacja kampanii informacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”

 

 

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej PZP informuję, że w postępowaniu na realizację kampanii informacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” za najkorzystniejszą została uznana oferta, złożona przez Telewizja Sudecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Bielawie, ul. Jana III Sobieskiego 17a, z ceną wykonania zamówienia 834.955,00 zł brutto.

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała według kryteriów wskazanych w SIWZ ocenę 84,06 punktów. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze wskazaniem ceny oraz uzyskaną punktacją ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

Ars Media Anna Gryczon, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa

653499,00 zł

83,50 pkt

2.

TELEWIZJA SUDECKA Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 17A, 58-260 Bielawa

834955,00 zł

84,06 pkt

3.

FFW COMMUNICATION Sp. z o.o. sp. k., Al. Komisji Edukacji Narodowej 54 lok. 49, 02-797 Warszawa

842673,00 zł

78,29 pkt

 

Ponadto działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuję o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – 29 listopada 2018 roku.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 23.11.2018 r. (1)

Nabór na stanowisko Koordynatora projektu unijnego

 

Stowarzyszenie2

 

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
58-200 Dzierżoniów
Rynek 36

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

KOORDYNATOR PROJEKTU UNIJNEGO
 

I. Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:  

 1. Koordynowanie prac związanych z prawidłową realizacją projektu (opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej oraz jej przeprowadzenie, tworzenie oraz nadzór harmonogramu realizacji projektu, nadzór nad terminowością prowadzenia poszczególnych działań).
 2. Koordynowanie zadań realizowanych przez partnerów oraz podmioty realizujące projekt.
 3. Przeprowadzenie promocji projektu.
 4. Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu oraz Instytucją Zarządzającą.
 5. Monitorowanie i rozliczanie wskaźników produktu i rezultatu, uczestników projektu harmonogramów i budżetu projektu.
 6. Rozliczanie kosztów projektu, w tym  sporządzanie wniosków o płatność.
 7. Wprowadzanie zmian do projektu.
 8. Obsługa administracyjna i logistyczna biura projektu.
 9. Opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne – formalne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.

Wymagania merytoryczne:

 • Wykształcenie: wyższe.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych.
 • Znajomość zagadnień z zakresu, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu.
 • Praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy, zestawień.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel.

III. Cechy osobowości:

Zaangażowanie, dokładność, samodzielność – własna inicjatywa, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
 2. Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony (18 miesięcy – okres realizacji projektu).
 3. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów).

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum vitae.
 • List motywacyjny.
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie.
 • Oświadczenie, iż kandydat/-ka zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie – poświadczone własnoręcznym podpisem – wg załączonego wzoru. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Koordynator projektu unijnego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 r. do godz. 15.00.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”, reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru kandydatów na wolne ww. stanowisko na podstawie art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), w celu późniejszej archiwizacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia roku, w którym została przeprowadzona procedura naboru, przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata na wolne ww. stanowisko, jego ofertę odkłada się do akt osobowych i przechowywana będzie  przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Pozostałe oferty zostaną po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie protokolarnie zniszczone.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan,iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy w „Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska”.

 

klauzula_informacyjna (4)

Przetarg nieograniczony na realizację kampanii informacyjnej „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Materiały do pobrania:

1. Ogłoszenie ZP400PodgladOpublikowanego_2

2. SIWZ SIWZ_20181106 

Zapraszamy do złożenia oferty.

Odpowiedzi na pytania 14-11-2018

 1. Proszę o podanie wartości szacunkowej zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie ma obowiązku podania wartości szacunkowej zamówienia.

 1. Czy można założyć, że główny film o czasie trwania 15-18 minut będzie opracowany na bazie 4 filmów średniej długości (4-5) minut? 

        Odpowiedź: Tak.

 1. Czy  w przypadku wkładek prasowych oczekiwany format 8×1/2 A4 oznacza u Państwa 2 kartki formatu A4 złożone na pół? Czy należy je zszyć? 

Odpowiedź: Według Zamawiającego wskazany format składa się z 4 kartek A4 zadrukowanych dwustronnie i złożonych na pół, czyli 16 stron. Materiał powinien być zszyty.

 1. Czy dobrze rozumiemy, że w jednej rozgłośni ponadlokalnej ilość emisji wynosi 110 – łącznie na 4 różne spoty? czyli np. 27+28+27+28 emisji?. Czy chodzi o 110 emisji o każdej porze roku czyli 440 emisji w jednej rozgłośni a łącznie w czterech rozgłośniach 1760 emisji? 

Odpowiedź: Pierwsza interpretacja jest właściwa. Ogólna liczba emisji – 440.

 1. Czy reklama na dwóch pojazdach komunikacji miejskiej ma dotyczyć dwóch różnych projektów czy jednego projektu?

Odpowiedź: Może być jeden projekt pod warunkiem , że wynajęte zostaną dwa identyczne pojazdy, w innym przypadku projekty należy dostosować do specyfiki każdego pojazdu.

 1. Co w przypadku ulotek oznacza okres rozpowszechnienia przez minimum jeden miesiąc (czerwiec – lipiec). Jak to się ma do innego punktu dotyczącego wykonania po 30 tys. sztuk ulotek o w każdej porze roku. Czy tu należy założyć rozpowszechnienie jedynie 30 tys. szt. ulotek z okresu letniego? 

Odpowiedź: W przypadku ulotek okres rozpowszechniania zgodnie z SIWZ to: „okres rozpowszechniania – marzec – listopad 2019, z uwzględnieniem prezentowanych czterech pór roku”.

 1. Czy dopuszczają Państwo insertowanie materiałów w jednej pozycji prasy o zasięgu całego województwa dolnośląskiego? I czy dopuszczają Państwo insertowanie w dwóch wydaniach tejże pozycji (inne dni). Z naszych informacji wynika, że żaden periodyk o charakterze prasy codziennej nie posiada ilości nakładu 30 tys. i więcej. 

Odpowiedź: Tak.

 1. Internet – wymagania:
 • – umieszczanie banerów reklamowych oraz informacyjnych, odnośników do strony Internetowej oraz profilu na Facebook na minimum 10 stronach regionalnych Dolnośląskich oraz na minimum 20 stronach lokalnych Dolnośląskich, związanych tematycznie z Projektem.
 • – okres rozpowszechniania: od marca 2019 roku do 31 grudnia 2019

Proszę o rozwinięcie tego punktu. Czy jest on powiązany z opracowaniem 20 szt. dużych form graficznych i 40 sztuk małych form graficznych? Jakie są wymiary małych i dużych form graficznych? Czy łącznie 60 sztuk grafik ma być publikowanych na wszystkich 30 stronach o których piszą Państwo wyżej? Czy to ma być publikacja ciągła z wymianą grafik? Proszę o uszczegółowienie Państwa oczekiwań. 

 Odpowiedź: Na wszystkie zadane pytania odpowiedź jest twierdząca. Opracowane formy graficzne powinny być publikowane rotacyjnie przez cały okres rozpowszechniania. Rozmiary grafik powinny być dopasowane do możliwości witryn na których będą prezentowane. Formy graficzne będą też opracowywane na potrzeby innych elementów zamówienia (nie wszystkie 60 grafik na potrzeby internetu).