Miesieczne archiwa: Luty 2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolorDzierżoniów, 27.02.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA

"DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "kREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA"

POSTĘPOWANIE II

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Dostawa mebli, sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie powiatu dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolorDzierżoniów, 25.02.2019 r.

 

Zamawiający "Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska" publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Dostawa mebli, sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie powiatu dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu  „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka".

 

PUBLIKACJA_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA_POSTEPOWANIE_I (1)

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” ogłaszana nabór na stanowisko pracy: Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

logo SZD2

 

"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska" ogłaszana nabór na stanowisko pracy: Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

 

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

Pozyskiwanie funduszy europejskich oraz krajowych:

 • przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektów partnerskich,
 • monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE) oraz innych dostępnych źródeł finansowania,
 • bieżąca współpraca z partnerami projektów oraz z komórkami organizacyjnymi członków Stowarzyszenia w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich

Monitoring projektów:

 • bieżąca obsługa projektów pod względem przepływu dokumentów,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania wniosku do rozliczenia, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności, monitorowanie budżetu projektu,
 • monitorowanie trwałości realizowanych projektów partnerskich.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne – formalne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania merytoryczne:

 • Wykształcenie: mile widziane wyższe/studenci
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych,
 • Znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel.

III. Cechy osobowości:

Zaangażowanie, dokładność, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy pod presją czasu.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy 1 etat

2. Miejsce pracy Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów)

3. Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 3 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum vitae
 • List motywacyjny
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe  
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 12:00.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”, reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru kandydatów na wolne ww. stanowisko na podstawie art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), w celu późniejszej archiwizacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia roku, w którym została przeprowadzona procedura naboru, przy czym  w przypadku zatrudnienia kandydata na wolne ww. stanowisko, jego ofertę odkłada się do akt osobowych i przechowywana będzie przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Pozostałe oferty zostaną po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie protokolarnie zniszczone.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy w „Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska”.

klauzula_informacyjna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 19.02.2019 r. 

 

Poniżej Zamawiający publikuje

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na część II i III (dostawę pomocy dydaktycznych oraz pomocy terapeutycznych i logopedycznych)

w ramach realizacji projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”

zawiadomienie o wyborze wykonawcy

 

Informacja o wynikach naboru: Koordynator projektu unijnego

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

NABÓR KOORDYNATOR PROJEKTU UNIJNEGO –  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska" informuje, iż wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko koordynatora projektu unijnego wybrana została Pani Anna Parys. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA wyposażenia pracowni szkolnych: a) CZĘŚĆ I – Meble; b) CZĘŚĆ II – Sprzęt elektroniczny; c) CZĘŚĆ III – Pomoce dydaktyczne;

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 11.02.2019 r.

 

Poniżej Zamawiający publikuje

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na   na Część I (dostawa mebli) w ramach realizacji projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”

zawiadomienie o wyborze

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” 58-200 Dzierżoniów Rynek 36 ogłasza nabór na stanowisko pracy: Koordynator projektu unijnego

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
58-200 Dzierżoniów
Rynek 36

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Koordynator projektu unijnego
 

I. Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:  

 • Koordynowanie prac związanych z prawidłową realizacją projektu (opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej oraz jej przeprowadzenie, tworzenie i nadzór harmonogramu realizacji projektu, nadzór nad terminowością prowadzenia poszczególnych działań).
 • Koordynowanie zadań realizowanych przez partnerów oraz podmioty realizujące projekt.
 • Przeprowadzenie promocji projektu.
 • Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu oraz Instytucję Zarządzającą.
 • Monitorowanie i rozliczanie wskaźników produktu i rezultatu, uczestników projektu harmonogramu i budżetu projektu.
 • Rozliczanie kosztów projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność.
 • Wprowadzanie zmian do projektu.
 • Obsługa administracyjna i logistyczna biura projektu.
 • Opracowywanie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

 

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne – formalne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.

Wymagania merytoryczne:

 • Wykształcenie: wyższe.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych.
 • Znajomość zagadnień z zakresu, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu.
 • Praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy, zestawień.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel.

 

III. Cechy osobowości:

Zaangażowanie, dokładność, samodzielność – własna inicjatywa, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
 2. Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony.
 3. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów).

 

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 1. Curriculum vitae.
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty poświadczające doświadczenie.
 4. Oświadczenie, iż kandydat/-ka zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie – poświadczone własnoręcznym podpisem – wg załączonego wzoru. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r. do godz. 12:00.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”, reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru kandydatów na wolne ww. stanowisko na podstawie art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), w celu późniejszej archiwizacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia roku, w którym została przeprowadzona procedura naboru, przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata na wolne ww. stanowisko, jego ofertę odkłada się do akt osobowych i przechowywana będzie  przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Pozostałe oferty zostaną po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie protokolarnie zniszczone.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy w „Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska”.

 

klauzula_informacyjna