Miesieczne archiwa: Styczeń 2017

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” ogłasza nabór na stanowisko: inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

 

Stowarzyszenie2

 

 

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 1. Pozyskiwanie funduszy europejskich oraz krajowych:

   

   

   

   

  • przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektów partnerskich,
  • monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE) oraz innych dostępnych źródeł finansowania,
  • bieżąca współpraca z partnerami projektów oraz z komórkami organizacyjnymi członków Stowarzyszenia w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich;
 2. Monitoring projektów:

   

   

   

   

  • bieżąca obsługa projektów pod względem przepływu dokumentów,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania wniosku do rozliczenia, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności, monitorowanie budżetu projektu,
  • monitorowanie trwałości realizowanych projektów partnerskich.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne – formalne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania merytoryczne:

 • Wykształcenie: wyższe,
 • Doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych,
 • Znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel.

III. Cechy osobowości:

Zaangażowanie, dokładność, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy 1 etat bądz 1/2 etatu

2. Miejsce pracy Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów)

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum vitae
 • List motywacyjny
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie  

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz, U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Oferty należy składać na adres e-mail: biuro@stowarzyszeniezd.pl Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2017 r. do godz. 14.00 

Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego członków „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”

ziemia dzierżoniowska 20.01.2017 r (1)

W dniu 20 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie członków "Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska".
Głównym punktem obrad było podsumowanie pierwszego roku działalności Stowarzyszenia oraz działań podejmowanych      w tym okresie. Członkowie Stowarzyszenia zgłaszali również swoje propozycje dotyczące funkcjonowania Biura Stowarzyszenia oraz wspólnych projektów partnerskich na najbliższe miesiące b.r.

Posiedzenie Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”

zarząd ziemii dzierżoniowskiej grudzień 2016 (1)

W dniu 30 grudnia 2016 roku odbyło się 4 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Podczas posiedzenia, Dyrektor Biura    Stowarzyszenia przekazał członkom Zarządu krótkie sprawozdanie z działalności Biura w kończącym się roku 2016 r.        Szczególny nacisk został położony na analizę złożonych przez Stowarzyszenie wniosków partnerskich oraz poszczególnych  etapach oceny wniosków. Członkowie Zarządu dyskutowali również nad planem działania Stowarzyszenia na kolejny rok      działalności.

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska bardzo pozytywnie ocenił prace oraz inicjatywy podejmowane
przez Biuro Stowarzyszenia na przestrzeni całego 2016 roku.

 

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów,  18.01.2017 r.

SZD.ZP.23.2016

 

PROTOKÓŁ

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu 02 stycznia 2017 r. ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl  w dziale „ogłoszenia” oraz rozesłano zaproszenie do złożenia oferty do 4 potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

2.Lista ofert:

W dniu 16 stycznia 2017 r. o godzinie 14:15 dokonano otwarcia ofert.

W terminie wpłynęły 2 oferty

 

Lp.

Oferent

Cena

(PLN netto)

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1.

Kubara Lamina S.A.

05-500 Piaseczno, ul. Puławska 34

NIP: 886-00-22-560

REGON: 890560994

KRS: 0000101473

– Wydawca Tygodnika Dzierżoniowskiego

 

 

1000,00

 

 

1230,00

 

 

brak

2.

FOTO-GRAFIKA Marcin Łubkowski

Os. XXV-lecia PRL 18B/1

58-260 Bielawa

NIP: 8821068262

 

– Wydawca DDZ24.EU

 

 

740,00

 

 

910,20

Oferta złożona przez firmę Marginez Marta Bogdanowicz z siedzibą os. Różane 9c/3, 58-200 Dzierżoniów, NIP:8821859940

3.Rozstrzygnięcie:

Oferta firmy FOTO-GRAFIKA Marcin Łubkowski nie zawierała dokumentów, na mocy których firma Marginez Marta Bogdanowicz z siedzibą os. Różane 9c/3, 58-200 Dzierżoniów, NIP:8821859940, może sporządzać i składać oferty przetargowe w imieniu firmy FOTO – GRAFIKA Marcin Łubkowski. W związku z powyższym, Zamawiający zwrócił się do Oferenta o uzupełnienie oferty o ww. dokumenty.  W terminie do dnia 18.01.2017r.  do godziny 10:00 (zgodnie z wezwaniem Zamawiającego) uzupełniono ofertę o Umowę Agencyjną, na mocy której firma Marginez Marta Bogdanowicz (reprezentowana przez p. Martę Bogdanowicz) może przygotowywać i składać oferty przetargowe. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptował ofertę firmy FOTO-GRAFIKA Marcin Łubkowski.

   Zamówienie zostaje udzielone firmie:  FOTO-GRAFIKA Marcin Łubkowski, os. XXV-lecia PRL 18B/1, 58-260 Bielawa – wydawcy „DDZ24.EU”.

                                                                                                                                             

 

 

 

 

Sporządził:

Ewelina Juranek                            

OGŁOSZENIE z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”.

Dzierżoniów,  09.01.2017 r.

SZD.ZP.22.2016

 

 

OGŁOSZENIE

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”.

 

 

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu 22 grudnia 2016 r. ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl w dziale „ogłoszenia” oraz „aktualności” a także, zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych zostało wysłane zaproszenie do 4 potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

2.Lista ofert:

W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie tj. do dnia 03 stycznia 2017 r. do godziny 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.  

 

 1. Rozstrzygnięcie:

Z uwagi na fakt, iż ww. terminie nie wpłynęła żadne oferta, powyższe zamówienie realizowane będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 

Sporządził: Ewelina Juranek

                                                  

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, dnia 02.01.2017 r.

 

SZD.ZP.23.2016

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie  materiałów promocyjnych w lokalnej prasie (ukazującej się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego) promujących projekt pn. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przez wykonanie materiałów promocyjnych rozumie się wykonanie oraz publikację dwóch artykułów prasowych o formacie A4, każdy z nich zawierający co najmniej:

 • 3 zdjęcia infrastruktury objętej projektem wykonane przez Wykonawcę,
 • Opis przedmiotu projektu (zakres projektu udostępniony przez Zamawiającego),
 • Niezbędne oznaczenia wskazane w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (udostępnionym przez Zamawiającego).

Opracowane artykuły należy przesłać do Zamawiającego przed publikacją w celu jego akceptacji.

3.Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia:

 1. Publikacja pierwszego artykułu – luty 2017 roku;
 2. Publikacja drugiego artykułu – wrzesień 2017 r. jednak nie później niż do dnia 15 września 2017 r.

 

4.Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

 

5.Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 16 stycznia 2017 r. do godz. 14:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 •  dopisek: Oferta – wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej dla projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

6.Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, (ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 16 stycznia 2017 r. o godz. 14:15.

7.Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

8.Inne informacje:

Do siedziby Zamawiającego należy dostarczyć 8 kompletnych egzemplarzy prasy, w której zostały opublikowane ogłoszenia (4 z artykułem opublikowanym w miesiącu lutym, 4  z artykułem opublikowanym w miesiącu wrześniu). Dostarczenie ww. egzemplarzy nie może nastąpić później niż 2 dni robocze po ukazaniu się prasy w sprzedaży (licząc od dnia następnego od ukazania).

9.Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Umowa-projekt 7.2.1.promocja