Miesieczne archiwa: Listopad 2017

Ogłoszenie wyniku z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

 

SZD.ZP.007.2017                                                                                               Dzierżoniów, dnia 16.11.2017 r.

 

 

 

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu
pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

W dniu 02 listopada 2017 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty do 4 potencjalnych Wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

2.Lista ofert:

W dniu 13 listopada 2017 roku o godzinie 11:45, dokonano otwarcia ofert.
W terminie wpłynęła 1 oferta:

Lp.

Oferent
(nazwa, adres siedziby, NIP)

Cena
(PLN netto)

Cena
(PLN brutto)

Spełnienie kryterium

1.

KUBARA LAMINA S.A.

ul. Puławska 34,
05-500 Piaseczno,

NIP 886-00-22-560

WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”,

 ul. Rynek 39,

58-200 Dzierżoniów

Wersja 1 – wielkość A4 (parametry: ½ strony, 260 mm podstawy x 176 mm wysokości) – kwota

600,00

 

Wersja 2 –  wielkość A3 (parametry: 1 strona, 260 mm podstawy x 352 mm wysokości) – kwota 1 000,00

Wersja 1 – wielkość A4 (parametry: ½ strony, 260 mm podstawy x 176 mm wysokości) – kwota 738,00

 

Wersja 2 – wielkość A3 (parametry: 1 strona, 260 mm podstawy x 352 mm wysokości) – kwota 1 230,00

TAK
(oferta spełnia kryteria formalne w ogłoszeniu)

 

 

 

 

NIE
Z uwagi na fakt, że drugi wariant (format A3), przewyższa szacunkową wartość zamówienia,

Zamawiający wybiera ofertę Wykonawcy – wersję1.

 

3.Rozstrzygnięcie:

Wpłynęła jedna oferta.  Oferta firmy KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów, nie zawierała dokumentów, na mocy których Pan Rafał Pawłowski Redaktor naczelny WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, może sporządzać i składać oferty przetargowe w imieniu firmy KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560. W związku z powyższym, Zamawiający zwrócił się do Oferenta o uzupełnienie oferty o ww. dokumenty. Dokument, na mocy którego Wydawca „Tygodnik Dzierżoniowski, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów (reprezentowany przez p. Rafała Pawłowskiego Redaktora Naczelnego) może przygotowywać i składać oferty przetargowe, został dostarczony w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptował ofertę firmy KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.

 

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie zostaje udzielone firmie: KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów. Zamawiający wybiera ofertę Wykonawcy-wersję 1.
 

 

Ogłoszenie wyniku z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych – roll-upów w ramach projektu                 pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FEPR-DS-UE-EFRR-kolorSZD.ZP.008.2017                                                                                               Dzierżoniów, dnia 13.11.2017 r.

 

 

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów promocyjnych – roll-upów w ramach projektu                
pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

 

W dniu 02 listopada 2017 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty do 5 potencjalnych Wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

2.Lista ofert:

 

W dniu 13 listopada 2017 roku o godzinie 12:15, dokonano otwarcia ofert. W terminie wpłynęły 3 oferty:

Lp.

Oferent
(nazwa, adres siedziby, NIP)

Cena
(PLN netto)

Cena
(PLN brutto)

Spełnienie kryterium

1.

PROGRESART Agencja Reklamowa Sławomir Tryniecki,

ul. Cicha 4/6,
58-200 Dzierżoniów

NIP 897-132-77-59

3 570,00

4 391,10

TAK

2.

Marginez Marta Bogdanowicz

58-200 Dzierżoniów,

NIP 882-185-99-40

2 373,00

2 918,79

TAK

 

3.

Marketing&Event Project  Karolina Kauca

ul. Św. Wojciecha 110A,

41-955 Radzionków

NIP 643-166-55-23

7 865,00

9 673,95

NIE

 

 

3.Rozstrzygnięcie:

Wpłynęły 3 oferty do siedziby Zmawiającego. Dwie oferty spełniają kryteria oceny formalnej
w ogłoszeniu. Jedna oferta nie spełnia kryteriów oceny formalnej, została przesłana drogą e-mailową. Zgodnie z ogłoszeniem, Zamawiający rozpatrywał oferty, które wpłynęły w zamkniętych kopertach drogą pocztową lub były dostarczone osobiście do Biura Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska,
ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie zostaje udzielone firmie: Marginez Marta Bogdanowicz, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882-185-99-40. 

Ogłoszenie wyniku z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne

FEPR-DS-UE-EFRR-kolorSZD.ZP.006.2017                                                                                               Dzierżoniów, dnia 13.11.2017 r.

 

 

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

 

W dniu 02 listopada 2017 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty do 5 potencjalnych Wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

2.Lista ofert:

W dniu 13 listopada 2017 roku o godzinie 11:15, dokonano otwarcia ofert.
W terminie wpłynęły 2 oferty:

 

Lp.

Oferent
(nazwa, adres siedziby, NIP)

Cena
(PLN netto)

Cena
(PLN brutto)

Spełnienie kryterium

1.

Drukarnia Wydawnictwo Edytor Tomasz Ligięza,
ul. Ząbkowicka 52,
58-200 Dzierżoniów,
NIP 882-001-14-78

2 234,00

2 747,82

TAK

2.

ProgresArt Agencja Reklamowa Sławomir Tryniecki,
ul. Cicha 4/6,
58-200 Dzierżoniów

NIP 897-132-77-59 

4 770,00

5 867,10

TAK

 

3.Rozstrzygnięcie:

Wpłynęły dwie oferty, które spełniły kryteria określone w ogłoszeniu. 

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie zostaje udzielone firmie:
Drukarnia Wydawnictwo Edytor Tomasz Ligięza
, ul. Ząbkowicka 52, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882-001-14-78.

 

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych – roll-upów w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

SZD.ZP.008.2017                                                                                                       Dzierżoniów, dnia 02.11.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów promocyjnych – roll-upów w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

NIP 882-212-26-21

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych
i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne
, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, tj.:

a) Przygotowanie projektu graficznego i wykonanie 21 (dwudziestu jeden) jednostronnych roll-upów, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego). Przygotowanie projektu graficznego roll-upu w orientacji pionowej, na którym znajdować się będzie nazwa projektu, informacja
o współfinansowaniu, logotypy, grafiki. Zamieszczenie przykładowych 3 zdjęć związanych z tematyką projektu (przedstawiające m.in. pracownie: cyfrowe, biologiczno-chemiczne, matematyczno-przyrodnicze). Zdjęcia zamieszczone na
roll-upach powinny zostać powielone i wykorzystane, zgodnie z prawem (tzn. na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania licencji, bądź praw autorskich do zdjęcia). 

b) Parametry techniczne roll-upów:

 • format roll-upów: w orientacji pionowej;wymiary min: 85 cm szerokość x 200 cm wysokość;
 • konstrukcja roll-upu aluminiowa;
 • podstawa roll-upu: stabilna kaseta aluminiowa typu standard z systemem rolującym, charakteryzująca się dużą odpornością na częste rozwijanie i zwijanie zamieszczonej w kasecie grafiki. Osłony boczne i 3 częściowy drążek podpierający (składany, grubość ścianki i drążka m.in. 1,2 mm) – wykonane ze stopu aluminium. Górna listwa zaciskowa z haczykiem, górna listwa aluminiowa, usztywniająca grafikę, dół klejony na taśmę 3M;
 • trwały, jednostronny nadruk techniką odporną na warunki atmosferyczne, wykonane metodą cyfrową/atramentową w rozdzielności m.in. 720×1440 dpi – pełen kolor wydruku; czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki;
 • materiał: m.in. Blockout, nieprzepuszczający światła, odporny na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie oraz na temperaturę i działanie promieni UV, materiał bez efektu zwijania się boków lub falowania materiału;
 • gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych;
 • akcesoria: wielowarstwowa, usztywniana torba transportowa w zestawie;
 • roll-upy zapakowane w karton, dopasowany do rozmiaru roll-upów.

Projekty wszystkich materiałów promocyjnych należy przesłać do Zamawiającego w celu ich akceptacji przed przystąpieniem do prac wykonawczych.

 

3.Termin realizacji zamówienia:

Roll-upy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 05 grudnia 2017 r.

 

4.Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena).

 

5.Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 13 listopada 2017 r. do godz. 11:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 • dopisek: Oferta – wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.
 • „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

 

6. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (58-200 Dzierżoniów, ul. Rynek 36,) w dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 12:15.

 

7. Dopuszczalność zmian w umowie:

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Wykonawcy.

 

8. Inne informacje:

„Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

9. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Umowa-projekt 7.1.1.promocja roll-upów

Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

SZD.ZP.007.2017                                                                                              Dzierżoniów, dnia  02.11.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

NIP 882-212-26-21

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie  materiałów promocyjnych w lokalnej prasie (ukazującej się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego) promujących projekt pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych
i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne
, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przez wykonanie materiałów promocyjnych rozumie się wykonanie oraz publikację jednego artykułu prasowego (jedna emisja) o formacie  m.in. A4, zawierający co najmniej:

 • 3 zdjęcia związane z tematyką projektu (przedstawiające m.in. pracownie: cyfrowe,  
        biologiczno-chemiczne, matematyczno-przyrodnicze),
 • Zdjęcia zamieszczone w artykule prasowym, powinny zostać powielone i wykorzystane zgodnie z prawem (tzn. na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania licencji bądź praw autorskich do zdjęcia),
 • Opis przedmiotu projektu (zakres projektu udostępniony przez Zamawiającego),
 • Niezbędne oznaczenia wskazane w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (udostępnionym przez Zamawiającego).

 

Opracowany artykuł należy przesłać do Zamawiającego przed publikacją w celu jego akceptacji.

 

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz
6 Partnerów Powiatu Dzierżoniowskiego (Gminę Piława Górna, Gminę Bielawa, Gminę Niemcza, Gminę Łagiewniki, Powiat Dzierżoniowski, Gminę Miejską Dzierżoniów) i dotyczy inwestycji w infrastrukturę edukacyjną polegającą na
i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w 21 pracowniach dla 11 szkół z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego objętych wsparciem.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia – publikacja jednego artykułu: listopad/grudzień 2017 roku; jednak nie później niż do dnia 05 grudnia 2017 roku.

 

4. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena).

 

5. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 13 listopada 2017 r. do godz. 11:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 •  dopisek: Oferta – wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej dla projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

6. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, (ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 11:45.

 

7. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

 

             8. Inne informacje:

Do siedziby Zamawiającego należy dostarczyć 10 kompletnych egzemplarzy prasy, w której zostało opublikowane ogłoszenie w miesiącu listopad/grudzień 2017 roku. Dostarczenie ww. egzemplarzy nie może nastąpić później niż 2 dni robocze po ukazaniu się prasy
w sprzedaży (licząc od dnia następnego od ukazania).

             9.Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Umowa-projekt 7.1.1.promocja artykuł w prasie

Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FEPR-DS-UE-EFRR-kolorSZD.ZP.006.2017                                                                                                                    Dzierżoniów, dnia 02.11.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

NIP 882-212-26-21

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie materiałów promujących projekt pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, tj.:

a) Zaprojektowanie i wykonanie 21 (dwudziestu jeden) jednostronnych tablic informacyjnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego), przesłanymi przez Zamawiającego materiałami oraz poniższymi wytycznymi dla każdej z tablic:

– wymiary: 80 cm wys. x 120 cm szer.,

– materiał: spienione

– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,

– trwałość oraz odporność na uszkodzenia,

– czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,

b) Zaprojektowanie oraz wykonanie oznaczenia zakupionego w ramach ww. projektu sprzętu/wyposażenia zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego), przesłanymi przez Zamawiającego materiałami oraz poniższymi wytycznymi:

– ilość: 4 000 sztuk (cztery tysiące),

– wymiary: 10 cm szer. x 3 cm wys.,

– materiał: etykiety samoprzylepne,

– czytelność/przejrzystość czcionki,

– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,

– informacje jakie należy umieścić na etykietach przesłane zostaną Wykonawcy przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia.

Projekty wszystkich materiałów promocyjnych należy przesłać do Zamawiającego w celu ich akceptacji przed przystąpieniem do prac wykonawczych.

3. Termin realizacji zamówienia: 

Etykiety samoprzylepne oraz tablice informacyjne należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do 05 grudnia 2017 r.

4. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena).

5. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 13 listopada 2017 r. do godz. 11:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 • dopisek: Oferta – wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.
  „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

             6. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (58-200 Dzierżoniów, ul. Rynek 36,) w dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 11:15.

7. Dopuszczalność zmian w umowie:

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Wykonawcy.

              8. Inne informacje:

              „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, stanowi załącznik do ogłoszenia.

             9. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Umowa-projekt 7.1.1.promocja tablice

Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616