Kategorie archiwum: Dzierżoniów

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH POŁUDNIOWEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

 

Sprawozdanie z konsultacji SZITPOF

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz porozumienia z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad współdziałania przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego oraz powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Południowego Obszaru Funkcjonalnego, samorządy tworzące Południowy Obszar Funkcjonalny zapraszają:

 1. Władze regionalne, lokalne i miejskie, inne instytucje publiczne.
 2. Partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych,
 3. Podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak: partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
 4. Organizacje badawcze i uniwersytety.
 5. Inne właściwe zainteresowane strony.

do zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (projekt Strategii ZIT POF).

W takcie konsultacji społecznych zostaną zorganizowane spotkania konsultacyjne, w trakcie których zaprezentowany zostanie projekt Strategii  ZIT POF oraz przeprowadzona zostanie dyskusja.

Szczegóły znajdą Państwo w ogłoszeniu poniżej:

Ogłoszenie konsultacje społeczne SZITPOF 

Zapraszamy do współpracy!

 

Ogłaszamy nabór na Konsultanta ds. obsługi beneficjenta indywidualnego

 

 

logo-SZD

 

 

 

 

Dołącz do naszego zespołu!

Ogłaszamy nabór na Konsultanta ds. obsługi beneficjenta indywidualnego !

 

 

ogłoszenie_SZD

klauzula_informacyjna

 

 

Ogłaszamy nabór na Konsultanta ds. programu „Ciepłe Mieszkanie”

logo SZD

 

 

Dołącz do naszego zespołu!

Ogłaszamy nabór na Konsultanta ds. programu "Ciepłe Mieszkanie"!

 

 

ogłoszenie o pracę SZD_ciepłe mieszkanie

klauzula_informacyjna

 

 

 

 

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę art. spożywczych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. : „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę art. spożywczych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. : „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę art. spożywczych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. : „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Zamawiający:


Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
58-200 Dzierżoniów, Rynek 36


Opis przedmiotu zamówienia:


Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy artykułów spożywczych wraz z rozładunkiem do 4 szkół zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, tj.:
– ZS 1 w Dzierżoniowie;
– ZS 2 w Dzierżoniowie;
– ZS 3 w Dzierżoniowie
– ZS i PKZ w Bielawie.

Termin i sposób składania ofert:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
– oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony oraz podpisany przez osoby uprawnione Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
– ofertę należy złożyć w Biurze „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na w/w adres w terminie do dnia 28.01.2022 r. do godz. 11:00.
– o terminie wpływu decyduje moment odbioru oferty udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.
– ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa oraz adres Oferenta,

 • dopisek: Oferta – przerwy kawowe „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy zał nr 1

umowa zał. nr 2

protokół z postępowania

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030

Obwieszczenie

Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska

Na podstawie art. 10g Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)   ogłasza konsultacje projektu

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju ogłasza na swojej stronie internetowej oraz może ogłaszać w prasie odpowiednio o zasięgu krajowym, regionalnym lub lokalnym, informację o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt. Na stronie publikacja:

 • Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
 • Prognozy oddziaływania na środowisko do Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
 • Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
 • Formularza zgłaszania uwag do projektu strategii (zgodnie z ww. uchwałą ZSZD w sprawie trybu konsultacji)

20210618_PSRAD_Diagnoza sytuacji społecznej gospodarczej i przestrzennej

20210921_Prognoza oddziaływania na środowisko do PSRAD 2030_PROJEKT 2

20210923_Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030_PROJEKT 2

Harmonogram-konsultacji-społecznych-1 (3)

FormularzPSARDkonsultacje (13)

KONSULTACJE czesc II PSRAD (002)

20210921_Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji PSRAD_etap I

20211105_Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji PSRAD 2_etap II

 

 

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020, poz. 1378 – serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych opracowywanej Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej, które odbędą się od dnia 2 sierpnia 2021 do dnia 13 września 2021 r. Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej ma na celu dalszą integrację poszczególnych gmin, identyfikację wspólnych projektów oraz prowadzenie wspólnej polityki rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej. 

Poniżej znajdą Państwo:

1. Projekt Strategii:

Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030_PROJEKT

2. Formularz na zgłoszenie zmian:

FormularzPSARDkonsultacje

3. Harmonogram konsultacji społecznych:

Harmonogram konsultacji społecznych

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii i udziału w konsultacjach !

 

                  

 

NABÓR NA STANOWISKO: KONSULTANT DS. OBSŁUGI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Stowarzyszenie2

 

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” prowadzące Punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” ogłasza nabór na stanowisko Konsultanta ds. obsługi Programu „Czyste Powietrze”.

W związku z dynamicznym rozwojem Punktu oraz dużym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu, uzyskaniem dofinansowania na wymianę pieców tzw. „kopciuchów” lub termomodernizację budynków jednorodzinnych, „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” poszukuje nowego konsultanta. Punkt utworzony został przez wszystkie jst Powiatu Dzierżoniowskiego. Chęć wymiany kopciuchów oraz zmniejszania zanieczyszczenia powietrza pokazuje ilość udzielonych przez Punkt konsultacji – w  2020 r. z usług Punktu skorzystało 1700 osób, a za jego pośrednictwem złożono 77 wniosków o dofinansowanie.

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
58-200 Dzierżoniów
Rynek 36

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

KONSULTANT DS. OBSŁUGI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

I. Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:  

1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego, w tym m.in.:

 • kompleksowa obsługa klienta, w tym w punktach mobilnych na terenie całego Powiatu,
 • udzielanie informacji o Programie „Czyste Powietrze” osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz innych programach skierowanych do mieszkańców,
 • podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami,
 • wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
 • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu uzyskanego dofinansowania.

 

2. Prowadzenie Punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, w tym m.in.:

 • bieżąca współpraca z Gminami/Członkami Stowarzyszenia,
 • prowadzenie Punktu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi,
 • aktywne prowadzenie działań promocyjnych Punktów, w tym obsługa mediów społecznościowych, strony www,
 • prowadzenie rejestrów wniosków oraz statystyk zadań realizowanych na stanowisku pracy,
 • raportowanie wykonywanej pracy,
 • dbałość o miejsce pracy, rzetelne i efektywne wykonywanie obowiązków,
 • samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji,

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne – formalne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • prawo jazdy kat. B. z doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów.

Wymagania merytoryczne:

 • minimum roczne doświadczenie w obsłudze klienta indywidualnego/obsłudze administracyjnej/kancelaryjno biurowej,
 • znajomość Programu Czyste Powietrze,
 • znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych,
 • znajomość przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz Ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw,
 • praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy, zestawień,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel,
 • z uwagi na wykonywany zakres obowiązków, mile widziany własny środek transportu.

III. Cechy osobowości:

Odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu, zaangażowanie, dokładność, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
 2. Rodzaj umowy –  pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 3 miesiące z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 3. Miejsce pracy: Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne (ul. Sienkiewicza 18, 58-200 Dzierżoniów).
 4. Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – od 01.03.2021 r.
 5. Wynagrodzenie: 3 000,00 – 4 000,00 zł brutto.

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum Vitae.
 • List motywacyjny.
 • Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz doświadczenie kandydata/ki.
 • Oświadczenie, iż kandydat/-ka zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie – poświadczone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów), w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: KONSULTANT DS. OBSŁUGI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2021 r. do godz. 15:00.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”, reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”,  ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.
 2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane dla potrzeb udziału w procesie rekrutacyjnym.
 3. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę.
 4. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia  o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji.
 6. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy w „Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska”.

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”

 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie studium wykonalności dla projektu pn.: „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów” wraz z niezbędnymi analizami finansowo-ekonomicznymi, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym krajowym i unijnym w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr: RPDS.03.03.01-IZ.00-02-414/20 (Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 3.3.1 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne 3.3 a Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” (Lidera) oraz dwóch gmin z Powiatu Dzierżoniowskiego (Gmina Miejska Dzierżoniów oraz Gmina Dzierżoniów – Partnerzy Projektu). Obejmuje termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów.

 

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia: 28.01.2021 r. do godz.: 12:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach poniżej.

 

Ogłoszenie

Wzór Umowy

 

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”

 

 1. Czy za potwierdzenie doświadczenia będzie uznawany protokół odbioru z którego jednoznacznie wynika, że usługa została zrealizowana zgodnie z umową i bez zastrzeżeń.  Ponadto będą dołączone dokumenty potwierdzające kwotę przedmiotowego projektu.

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna ww. dokument za potwierdzenie doświadczenia.

 

 1. Proszę o informację czy posiadają Państwo audyty energetyczne, dokumentację projektową?

 

Odpowiedź: Na dzień podpisania umowy Zamawiający będzie posiadał audyty energetyczne dotyczące inwestycji.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów” wraz z niezbędnymi analizami finansowo-ekonomicznymi.

 

protokół z postępowania

Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego,

W związku z opracowywaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 prosimy Państwa o wypełnienie elektronicznych ankiet skierowanych do mieszkańców poszczególnych gmin, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców działających na terenie Ziemii Dzierżoniowskiej.

Zwracamy się z prośbą o zabranie głosu w ważnej sprawie. Wyrażona w ankietach opinia umożliwi lepsze opracowanie projektu Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej na lata 2021 – 2030, który za kilka miesięcy zostanie Państwu przedstawiony do konsultacji. Uczestnictwo w badaniu jest anonimowe, trwa kilka minut a Państwa udział w badaniu będzie odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb lokalnej społeczności i przyczyni się do jej rozwoju.

Poniżej przekazujemy linki do ankiet:

1. Dzierżoniów

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-d

 

2. Gmina Dzierżoniów

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-gd 

 

3. Gmina Bielewa

https://www.survio.com/survey/d/q8v7n1t8r7x7h4w2gponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-b

 

4. Gmina Pieszyce

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-p

 

5. Gmina Łagiewniki

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-l

 

6. Gmina Niemcza

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-n

 

7. Gmina Piława Górna

https://www.survio.com/survey/d/i6g-ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-pg

 

8. Organizacje pozarządowe:

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-ngo

 

9. Przedsiębiorcy:

https://www.survio.com/survey/d/q1f7m1x2x9e9y2b2iponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-pad

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NOWEGO WYKONAWCY

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

18 listopada 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NOWEGO WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że konieczne było dokonanie wyboru nowego Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu "ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja".

Nowym Wykonawcą zostaje: 

Marginez Marta Bogdanowicz
os. Różane 9c/3
58-200 Dzierżoniów

 

Harmonogram spotkań mobilnych w ramach programu Czyste Powietrze w miesiącu październiku

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 punkt konsultacyjny Czyste Powietrze wznawia spotkania mobilne. ???

Jeśli planujesz wymianę starego pieca,termomodernizację budynku jednorodzinnego,zakup paneli fotowoltaicznych lub instalacji przydomowej retencji – przyjdź i dowiedz się o jakie dofinansowanie możesz się starać.

Startujemy od października✔️✔️✔️

.0001 (6)