Kategorie archiwum: Dzierżoniów

Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego,

W związku z opracowywaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 prosimy Państwa o wypełnienie elektronicznych ankiet skierowanych do mieszkańców poszczególnych gmin, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców działających na terenie Ziemii Dzierżoniowskiej.

Zwracamy się z prośbą o zabranie głosu w ważnej sprawie. Wyrażona w ankietach opinia umożliwi lepsze opracowanie projektu Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej na lata 2021 – 2030, który za kilka miesięcy zostanie Państwu przedstawiony do konsultacji. Uczestnictwo w badaniu jest anonimowe, trwa kilka minut a Państwa udział w badaniu będzie odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb lokalnej społeczności i przyczyni się do jej rozwoju.

Poniżej przekazujemy linki do ankiet:

1. Dzierżoniów

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-d

 

2. Gmina Dzierżoniów

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-gd 

 

3. Gmina Bielewa

https://www.survio.com/survey/d/q8v7n1t8r7x7h4w2gponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-b

 

4. Gmina Pieszyce

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-p

 

5. Gmina Łagiewniki

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-l

 

6. Gmina Niemcza

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-n

 

7. Gmina Piława Górna

https://www.survio.com/survey/d/i6g-ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-pg

 

8. Organizacje pozarządowe:

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-ngo

 

9. Przedsiębiorcy:

https://www.survio.com/survey/d/q1f7m1x2x9e9y2b2iponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-pad

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NOWEGO WYKONAWCY

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

18 listopada 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NOWEGO WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że konieczne było dokonanie wyboru nowego Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu "ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja".

Nowym Wykonawcą zostaje: 

Marginez Marta Bogdanowicz
os. Różane 9c/3
58-200 Dzierżoniów

 

Harmonogram spotkań mobilnych w ramach programu Czyste Powietrze w miesiącu październiku

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 punkt konsultacyjny Czyste Powietrze wznawia spotkania mobilne. 🚗🚗🚗

Jeśli planujesz wymianę starego pieca,termomodernizację budynku jednorodzinnego,zakup paneli fotowoltaicznych lub instalacji przydomowej retencji – przyjdź i dowiedz się o jakie dofinansowanie możesz się starać.

Startujemy od października✔️✔️✔️

.0001 (6)

Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Projekt pn. "Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

Beneficjent:

 • „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”

Partnerzy Projektu:

 • Gmina Miejska Dzierżoniów
 • Gmina Pieszyce
 • Gmina Piława Górna

Opis Projektu

Projekt w swym założeniu ma zapewnić skuteczną metodę odbioru i odprowadzania wód opadowych i roztopowych z obszaru wsparcia, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i poprawiając stan środowiska naturalnego.

Projekt obejmuje swoim zakresem realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 • Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie – 214,90mb
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do Parowozowni) – 294,55mb
 • Budowa kanalizacji deszczowej o długości 539,2 m w Pieszycach z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Polnej
 • Budowa kanalizacji deszczowej o długości 489,00 mb na ul. Osiedle Młyńskie w Piławie Górnej w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w szczególności z pasa drogowego

Projekt będzie realizowany w oparciu o partnerstwo Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska z Gminą Miejską Dzierżoniów, Gminą Pieszyce i Gminą Pilawa Górna. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie odpowiedzialne za przygotowanie projektu i późniejsze nim zarządzanie. Gminy pełniące rolę Partnerów odpowiedzialne będą za realizację zadań inwestycyjnych i związanych z nimi procedur, w tym zamówień publicznych.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu, w szczególności na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Cel ten jest tożsamy z celem szczegółowym dla działania 4.5 wskazanym w SZOOP RPO WD 2014-2020 i zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

1. Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu (m.in. powodziami, gwałtownymi ulewami);

2. Zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym;

3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, co korzystnie wpłynie na jakość ich życia;

4. Zmniejszenie kosztów usuwania skutków wystąpienia zagrożeń naturalnych;

5. Zwiększenie sprawności funkcjonowania systemu sieci kanalizacji deszczowej.

Główną grupą docelową niniejszego projektu będą mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego (Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Pieszyce oraz Gminy Piława Górna), którzy najbardziej odczują pozytywne efekty związane z realizacją projektu oraz zyskają poczucie bezpieczeństwa. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na poprawę jakości życia społeczności powiatu, dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa przed negatywnymi skutkami zmian klimatu i ekstremalnych warunków pogodowych takich jak: gwałtowne i intensywne opady deszczu.

 

Planowane efekty Projektu:

Planowany efekt realizacji projektu zakłada prace budowlane przy kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Pieszyce i Gminy Piława Górna. Projekt zakłada wybudowanie 1,32 km oraz przebudowę 0,21 km kanalizacji deszczowej na terenie powiatu Dzierżoniowskiego.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • Wsparcia ludności i zapewnienia bezpieczeństwa dzięki budowie kanalizacji deszczowej umożliwiającej wdrożenie ochrony przeciwpowodziowej, która pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu, w szczególności  na terenie powiatu dzierżoniowskiego.
 • Wzmocnienia odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu (m.in. powodziami, gwałtownymi ulewami).
 • Zabezpieczenia mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami w zakresie budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej.
 • Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, co korzystnie wpłynie na jakość ich życia.
 • Reagowania na skutki zmian klimatu takie jak gwałtowne opady, fale upałów i długie susze poprzez realizację działań przez samorządy w zakresie zagospodarowania wód deszczowych.
 • Łagodzenia negatywnych skutków przeciążeń systemów kanalizacyjnych podczas niekorzystnych zjawisk pogodowych jak ulewy- ograniczenie podtopień, strat w infrastrukturze prywatnej i publicznej).
 • Zwiększenia sprawności funkcjonowania systemu sieci kanalizacji deszczowej.
 • Wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej obszarów objętych przedsięwzięciem dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa.

 

Budżet Projektu

Wartość projektu: 2 862 958,70 PLN,

Wartość dofinansowania ze środku UE: 2 433 514,90 PLN.

Zakończenie realizacji projektu planuje się na 31 lipca 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, 27.05.2020 r.

SZD.ZP.04.2020

Zawiadomienie o wyyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Studium Wykonalności dla Projketu pn.:

"Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego". 

 

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Protokół z postępowania

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierzoniów. 28.04.2020 r.

SZD.ZP.02.2020

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych

w ramach projektu pn.: "Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 

Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Protokół z postępowania 

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pn.: „Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, dnia 20.04.2020 r.

SZD.ZP.02.2020

 

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pn.:

"Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –  Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promujących projekt pn. „Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniówtj.: zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż 3 (trzech) naściennych, jednostronnych plakatów oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostawę 300 (trzystu) sztuk naklejek samoprzylepnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego).

 

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 28.04.2020 r. do godz. 11.00.

Szczegóły zamówienia znajduja się w poniższych załącznikach:

ogłoszenie 8.4

Wzór umowy

Nabór na stanowisko pracy: Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

logo SZD3

 

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
58-200 Dzierżoniów
Rynek 36

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
 

I. Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:  

 1. Pozyskiwanie funduszy europejskich oraz krajowych:

 • przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektów partnerskich,
 • monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE) oraz innych dostępnych źródeł finansowania,
 • bieżąca współpraca z partnerami projektów oraz z komórkami organizacyjnymi członków Stowarzyszenia w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich,
 • bieżąca obsługa projektów pod względem przepływu dokumentów,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania wniosku do jego rozliczenia, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności, monitorowanie budżetu projektu,
 • monitorowanie trwałości realizowanych projektów partnerskich.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne – formalne:

 • wykształcenie: wyższe.
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania merytoryczne:

 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych,
 • znajomość zagadnień z zakresu wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu,
 • praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy, zestawień,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel,
 • z uwagi na wykonywany zakres obowiązków mile widziany własny środek transportu.

 

III. Cechy osobowości:

Odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu, zaangażowanie, dokładność, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
 2. Rodzaj umowy –  pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 3 miesiące z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 3. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów).
 4. Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – od 01.04.2020 r.
 5. Wynagrodzenie: 2 900,00 – 3 800,00 zł brutto.

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum Vitae.
 • List motywacyjny.
 • Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz doświadczenie kandydata/ki.
 • Oświadczenie, iż kandydat/-ka zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów), w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2020 r. do godz. 15:00.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”, reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.
 2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane dla potrzeb udziału w procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.
 3. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę.
 4. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.
 6. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy w „Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska”.

 

ogłoszenie o pracę SZD

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

 

SZD.ZP.01.2020

Dzierżoniów, 05.02.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności pn.:

"Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" .

 

 

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

protokół z postępowania

Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "ŻŁOBEK RÓWNYCH SZANS W GMINIE DZIERŻONIÓW"

Beneficjent zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówce realizującej zadania w ramach projektu.

Harmonogram styczeń 2021

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "ŻŁOBEK RÓWNYCH SZANS W GMINIE DZIERŻONIÓW"

Beneficjent zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówce realizującej zadania w ramach projektu.

Harmonogram grudzień 2020

 

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "ŻŁOBEK RÓWNYCH SZANS W GMINIE DZIERŻONIÓW"

Beneficjent zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówce realizującej zadania w ramach projektu.

 

Harmonogram listopad 2020

 

 

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "ŻŁOBEK RÓWNYCH SZANS W GMINIE DZIERŻONIÓW"

Beneficjent zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówce realizującej zadania w ramach projektu.

 

Harmonogram październik 2020

 

 

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "ŻŁOBEK RÓWNYCH SZANS W GMINIE DZIERŻONIÓW"

Beneficjent zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówce realizującej zadania w ramach projektu.

Harmonogram wrzesień 2020

25.09.2020

Dzień "KROPKI" i inne atrakcje u Sudeckich Skrzatów :-)

Bez nazwy 2 

Bez nazwy 3

Bez nazwy

IMG_20200915_091215_resized_20200915_011611790

Projekt pn.: „Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

17.09.2020 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

DZIEŃ MARZYCIELA W ŻŁOBKU "SUDECKIE SKRZATY"

20200910_091107

przerobione

przerobione 2

przerobione 3

20200910_103449

Projekt pn.: „Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

 

OTWARCIE ŻŁOBKA "SUDECKIE SKRZATY"

LOGO

Żłobek Gminny "Sudeckie Skrzaty" został uroczyście otwarty w czwartek 27 sierpnia. Swoją działalność placówka rozpoczyna już 1 września.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego Romuald Adamus,

wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Bartosz Kotecki oraz Dyrektor Żłobka Anna Słowik.

DSC_0908

DSC_0940

 

DSC_0944

 

DSC_0915

DSC_0971

 

ESC_0913

 

DSC_0947

 

 

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Projekt pn.: „ŻŁOBEK RÓWNYCH SZANS W GMINIE DZIERŻONIÓW ”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Lider projektu: „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”

Partner Projektu: Gmina Dzierżoniów 

Projekt swoim zasięgiem obejmuje 50 rodziców, posiadających dzieci w wieku żłobkowym do lat 3, zamieszkujących Gminę Dzierżoniów, chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

Zakres projektu obejmuje:

Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Gminie Dzierżoniów poprzez:

–  Utworzenie placu zabaw.

– Dostosowanie i wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń dla dzieci w wieku żłobkowym (50 miejsc).

– Bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc żłobkowych.

Cel projektu:

Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi w wieku od 20 tygodni do 3 roku życia zamieszkujących Gminę Dzierżoniów – rodziców/opiekunów prawnych, chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem .

Planowane efekty:

Wzrost zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez likwidację barier związanych z koniecznością zapewnienia opieki nad dziećmi, umożliwiając im podjęcie bądź powrót do pracy.

 

Wartość projektu: 1.569.660,80 zł

Dofinansowanie – wkład UE: 1.333.705,98 zł                                

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 31.03.2022 r.

 

Rekrutacja kandydatów do projektu trwa do 18 maja 2020 r.

Otwarcie żłobka 1 czerwca 2020 r.

 

Szczegóły rekrutacji:

 

 • należy pobrać wszystkie załączniki, tj.: formularz zgłoszeniowy, regulamin rekrutacji, oświadczenie o spełnianiu kryteriów formalnych oraz pozostałe niezbędne oświadczenia (w zależności od sytuacji Kandydata);
 • wszystkie dokumenty należy wypełnić czytelnie najlepiej drukowanymi literami;
 • dołączyć kopie wymaganych załączników (opisanych zgodnie z regulaminem);
 • możliwość składania dokumentów rekrutacyjnych na dwa sposoby, do wyboru:
 1. w wersji elektronicznej  podpisane dokumenty (skan lub zdjęcie), należy wysłać na adres: zlobek@ug.dzierzoniow.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: Rekrutacja do Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty,

lub

 1. w wersji papierowej podpisane dokumenty należy dostarczyć do skrzynki znajdującej się w holu Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie. Dokumenty wrzucane do skrzynki należy wcześniej spakować do koperty opisanej: „Rekrutacja do Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty”. Na kopercie nie należy wpisywać swoich danych osobowych.

Lista dzieci zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów i budynku Żłobka Gminnego w terminie do 22 maja 2020 r.

Ze względu na stan epidemiczny w Polsce termin rozpoczęcia działalności żłobka może ulec zmianie. 

Dokumenty rekrutacyjne:

1-formularz-zgloszeniowy-dla-kandydata-żłobek równych szans

2-regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-złobek równych szans

zal 1. Harmonogram rekrutacji żłobka

3-oswiadczenie-kryteria-formalne-złobek równych szans

4-oswiadczenie-kryterium-wielodzietnosci-złobek równych szans

5-oświadczenie rodzic samotnie wychowujący (1)

9-oswiadczenie-obowiazki-uczestnika-projektu

W przypadku jakichkolwiek pytań lub trudności związanych z pozyskiwaniem informacji na temat rekrutacji przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, prosimy o kontakt mailowy: zlobek@ug.dzierzoniow.pl lub pod numerem telefonu: 74 832 56 93.