Miesieczne archiwa: Luty 2021

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” oraz o przystąpieniu do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu. W dniu 15 lutego 2021 r. przyjęto uchwałę nr 01/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego członków Stowarzyszenia w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do opracowywania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” oraz przystąpieniu do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2021 poz. 247) w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 06/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad utworzeniem i opracowaniem „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” oraz przystąpieniu do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.

Zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków w formie: pisemnej (adres: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów), elektronicznej (biuro@stowarzyszeniezd.pl) i ustnej po uprzednim kontakcie telefonicznym celem ustalenia wizyty, w terminie do 17.03.2021 r. (uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.

uchwała

ogłoszenie

Założenia Projektu

20210921_Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji PSRAD_etap I

NABÓR NA STANOWISKO: KONSULTANT DS. OBSŁUGI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Stowarzyszenie2

 

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” prowadzące Punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” ogłasza nabór na stanowisko Konsultanta ds. obsługi Programu „Czyste Powietrze”.

W związku z dynamicznym rozwojem Punktu oraz dużym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu, uzyskaniem dofinansowania na wymianę pieców tzw. „kopciuchów” lub termomodernizację budynków jednorodzinnych, „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” poszukuje nowego konsultanta. Punkt utworzony został przez wszystkie jst Powiatu Dzierżoniowskiego. Chęć wymiany kopciuchów oraz zmniejszania zanieczyszczenia powietrza pokazuje ilość udzielonych przez Punkt konsultacji – w  2020 r. z usług Punktu skorzystało 1700 osób, a za jego pośrednictwem złożono 77 wniosków o dofinansowanie.

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
58-200 Dzierżoniów
Rynek 36

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

KONSULTANT DS. OBSŁUGI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

I. Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:  

1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego, w tym m.in.:

 • kompleksowa obsługa klienta, w tym w punktach mobilnych na terenie całego Powiatu,
 • udzielanie informacji o Programie „Czyste Powietrze” osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz innych programach skierowanych do mieszkańców,
 • podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami,
 • wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
 • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu uzyskanego dofinansowania.

 

2. Prowadzenie Punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, w tym m.in.:

 • bieżąca współpraca z Gminami/Członkami Stowarzyszenia,
 • prowadzenie Punktu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi,
 • aktywne prowadzenie działań promocyjnych Punktów, w tym obsługa mediów społecznościowych, strony www,
 • prowadzenie rejestrów wniosków oraz statystyk zadań realizowanych na stanowisku pracy,
 • raportowanie wykonywanej pracy,
 • dbałość o miejsce pracy, rzetelne i efektywne wykonywanie obowiązków,
 • samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji,

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne – formalne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • prawo jazdy kat. B. z doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów.

Wymagania merytoryczne:

 • minimum roczne doświadczenie w obsłudze klienta indywidualnego/obsłudze administracyjnej/kancelaryjno biurowej,
 • znajomość Programu Czyste Powietrze,
 • znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych,
 • znajomość przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz Ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw,
 • praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy, zestawień,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel,
 • z uwagi na wykonywany zakres obowiązków, mile widziany własny środek transportu.

III. Cechy osobowości:

Odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu, zaangażowanie, dokładność, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
 2. Rodzaj umowy –  pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 3 miesiące z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 3. Miejsce pracy: Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne (ul. Sienkiewicza 18, 58-200 Dzierżoniów).
 4. Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – od 01.03.2021 r.
 5. Wynagrodzenie: 3 000,00 – 4 000,00 zł brutto.

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum Vitae.
 • List motywacyjny.
 • Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz doświadczenie kandydata/ki.
 • Oświadczenie, iż kandydat/-ka zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie – poświadczone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów), w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: KONSULTANT DS. OBSŁUGI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2021 r. do godz. 15:00.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”, reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”,  ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.
 2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane dla potrzeb udziału w procesie rekrutacyjnym.
 3. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę.
 4. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia  o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji.
 6. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy w „Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska”.