Miesieczne archiwa: Październik 2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania NR SZD.ZP.07.2018

Dzierżoniów, 2018-10-29

Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

NIP 882-212-26-21

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację kampanii informacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”; znak sprawy: SZD.ZP.07.2018

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postepowania.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W dniu 02.10.2018r. Zamawiający wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację kampanii informacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  tj. 23.10.2018r do godz. 11:00 wpłynęła jedna oferta.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 us 1 pkt 2 Pzp.

Wobec braku innych ofert należało orzec jak w sentencji.

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania SZD.ZP.07.2018

Przetarg nieograniczony na realizację kampanii informacyjnej „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Materiały do pobrania:

1. SIWZ: SIWZ_ogłoszenie 630485-N-2018

2. Ogłoszenie: ZP400PodgladOpublikowanego

Odpowiedzi i wyjaśnienia część 1.

Pytanie 1.1

Czy w związku z zapisem  § 3 Opis przedmiotu zamówienia, 3.2. Cele zamówienia (…) – generującą określone postawy – wywołanie zamierzonych postaw i zachowań w zakresie ochrony środowiska … Czy  otrzymamy od Państwa wsparcie w postaci materiałów merytorycznych, dotyczących aspektów ochrony środowiska? 

Odpowiedź:

Wszystkie materiały merytoryczne powinny zostać opracowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem gatunków chronionych i specyfiki obszaru Gór Sowich oraz najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 

Projekt powinien objąć następujące gatunki wpisane do czerwonej księgi roślin i zwierząt:

 1. Zanokcica serpentynowa – wymierający, krytycznie zagrożony.
 2. Nocek Bechsteina – gatunek bliski zagrożenia.
 3. Arnika Górska – narażona na wyginięcie.
 4. Czosnek niedźwiedzi – narażony na izolowanych stanowiskach.

oraz gatunki objęte ochroną gatunkową ścisłą/siedliska o znaczeniu priorytetowym:

 1. Zanokcica serpentynowa,
 2. Mopek,
 3. Nocek duży,
 4. Nocek orzęsiony,
 5. Nocek Bechsteina,
 6. Puszczyk,
 7. Puchacz zwyczajny,
 8. Puchatka zwyczajna,
 9. Sóweczka zwyczajna,
 10.  Pełnik Europejski,
 11.  Arnika Górska.


Pytanie 1.2

W związku z zapisem  § 3 Opis przedmiotu zamówienia, 3.5. Zakres przedmiotu zamówienia, punkt 9. Opracowanie i przygotowanie profilu na Facebook zawierającej materiały przygotowanie w ramach projektu. Czy  prowadzenie profilu w ramach projektu, również powinno się znaleźć w zapisie, czy będzie on prowadzony po Państwa stronie?

Odpowiedź:

Zamówienie obejmuje także prowadzenie przez Wykonawcę profilu Facebook’a w okresie realizacji projektu (do 31 grudnia 2019 – później przekazanie loginu i hasła Zamawiającemu), samodzielne redagowanie i umieszczanie minimum dwóch postów tygodniowo odnoszących się do zagadnień Projektu oraz umieszczanie postów przygotowanych przez Zamawiającego.

—————————————————————————————————————————————-