Miesieczne archiwa: Maj 2016

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”

Dzierżoniów,  16 maja 2016 r.

 

SZD.ZP.13.2016

 

PROTOKÓŁ

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

„Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu  06 maja 2016 r. ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl  w dziale „ogłoszenia” oraz zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych wysłano zaproszenie do dwóch potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

2.Lista ofert:

W dniu 06 maja 2016 r. o godz. 12:15 dokonano otwarcia ofert.

W terminie wpłynęły 2 oferty

 

Lp.

Oferent

Kryterium doświadczenie

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1

Solent  Sp. z o.o.

Ul. Kwiska 5/7,

54-210 Wrocław

spełnia/nie spełnia

14 760,00 PLN

Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu

2

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak

Ul. Jedności Narodowej 45b

50-260 Wrocław

spełnia/nie spełnia

8 900,00 PLN

 

 

3.Rozstrzygnięcie:

  W odpowiedzi na ogłoszenie do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty.

  Oferta firmy Solent Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław, nie spełniła warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego (pkt 4 ), nie przedstawiono dokumentów potwierdzających doświadczenie Oferenta.

  Oferta Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak z siedzibą ul. Jedności Narodowej 45b, 50-260 Wrocław, spełniła wszystkie warunki udziału  w postępowaniu. Kwota oferty nie przekracza wartości szacowanej zamówienia.

 

Zamówienie zostaje udzielone firmie:

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak

ul. Jedności Narodowej 45b

50-260 Wrocław,

za kwotę 8 900,00 PLN brutto.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Sporządził:

                                                                                                                                                                                                                                      Ewelina Kuduk 

 

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”

Dzierżoniów, dnia 06 maja 2016 r.

 

SZD.ZP.13.2016

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

„Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

            1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

             2.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projektuInwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”  w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr RPDS.07.02.01-IZ.00-02-091/16 (Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych zawodowych).

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz Powiatu Dzierżoniowskiego (Partnera) i dotyczy inwestycji w infrastrukturę edukacyjną polegającą na wyposażeniu i adaptacji pracowni kształcenia zawodowego w 4 szkołach zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego (planowana liczba pracowni – 13).

             3.Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i przekazania Studium Wykonalności projektu – 14 czerwca 2016 r.

             4.Warunki udziału w postepowaniu:

Oferent zobowiązany jest wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3 studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 3 mln PLN netto każdy. Potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić w formie referencji wydanych przez podmiot zamawiający.

             5.Kryteria i sposób oceny ofert:

             Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

6.Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 16 maja 2016 r. do godz. 12:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

  • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  •  dopisek: Oferta – Studium Wykonalności dla projektu „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

 

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta powinny stanowić załączniki do oferty.

7.Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36 w dniu 16 maja 2016 r. o godz. 12:15.

8.Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

            9.Inne informacje:

Studium Wykonalności należy przekazać w formie papierowej (2 egzemplarze) i w formie elektronicznej, zarówno jako cały dokument oraz w formie umożliwiającej wstawienie opisów w odpowiednie miejsca w generatorze wniosków w systemie SNOW.

            10.Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Umowa-projekt 7.2.1.Z

ogłoszenie 7.2.1.z