Miesieczne archiwa: Kwiecień 2016

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności

Dzierżoniów, 20 kwietnia 2016 r.

 

SZD.ZP.11.2016

 

PROTOKÓŁ

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

„Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu 12 kwietnia 2016 r. ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia   www.stowarzyszeniezd.pl w dziale „ogłoszenia” oraz zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych wysłano zaproszenie do dwóch potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postepowania.

2.Lista ofert:

W dniu 20 kwietnia 2016 r. o godz. 14:15 dokonano otwarcia ofert.

W terminie wpłynęły 2 oferty

 

Lp.

Oferent

Kryterium doświadczenie

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1

Solent  Sp. z o.o.

Ul. Kwiska 5/7,

54-210 Wrocław

spełnia/nie spełnia

12 300,00 PLN

Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu

2

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak

Ul. Jedności Narodowej 45b

50-260 Wrocław

spełnia/nie spełnia

7 380,00 PLN

 

 

3.Rozstrzygnięcie:

  W odpowiedzi na ogłoszenie do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty.

  Oferta firmy Solent Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław, nie spełniła warunków określonych w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego (pkt 4 ), nie przedstawiono dokumentów potwierdzających doświadczenie Oferenta.

  Oferta Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak z siedzibą ul. Jedności Narodowej 45b, 50-260 Wrocław, spełniła wszystkie warunki udziału  w postępowaniu. Kwota oferty nie przekracza wartości szacowanej zamówienia.

 

Zamówienie zostaje udzielone firmie:

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak

ul. Jedności Narodowej 45b

50-260 Wrocław,

za kwotę 7 380,00 PLN brutto.

 

 

 

 Sporządził: Ewelina Kuduk 

 

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dzierżoniów, 18 kwietnia 2016 r.

SZD.ZP.10.2016

 

PROTOKÓŁ 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu:

„Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej

szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim

poprzez adaptację i wyposażenie  pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych

 w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.”

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu 8 kwietnia 2016 r. ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl w dziale „ogłoszenia” oraz zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych wysłano zaproszenie do dwóch potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postepowania.

2.Lista ofert:

W dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00 dokonano otwarcia ofert. W terminie wpłynęła tylko jedna oferta

Lp.

Oferent

Kryterium doświadczenie

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak

Siedziba: Jedności Narodowej 45b, 50-260 Wrocław

spełnia/nie spełnia

17 097 PLN

 

 

3.Rozstrzygnięcie:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna ważna oferta, która spełnia kryteria dostępu. Kwota oferty nie przekracza wartości szacowanej zamówienia.

Zamówienie zostaje udzielone firmie:

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak

z siedzibą ul. Jedności Narodowej 45b, 50-260 Wrocław, za kwotę 17 097 PLN brutto

 1. Uwagi: Po terminie wpłynęła jedna oferta, którą pozostawiono bez rozpatrzenia.

     

                      Sporządził: 

  Ewelina Kuduk

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”

Dzierżoniów, dnia 12 kwietnia 2016 r.

 

SZD.ZP.11.2016

 

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

„Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projektuInwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących  z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”  w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr RPDS.07.02.01-IZ.00-02-078/16 (Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących).

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz Powiatu Dzierżoniowskiego (Partnera) i dotyczy inwestycji w infrastrukturę edukacyjną polegającą na adaptacji i wyposażeniu pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych dla 3 szkół (planowana liczba pracowni – 8).

3.Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i przekazania Studium Wykonalności projektu –13 maja 2016 r.

4.Warunki udziału w postepowaniu:

Oferent zobowiązany jest wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3 studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN netto każdy. Potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić w formie referencji wydanych przez podmiot zamawiający.

5.Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

6.Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 20 kwietnia 2016 r. do godz. 14:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

– nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek: Oferta – Studium Wykonalności dla projektu „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta powinny stanowić załączniki do oferty. 

7.Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36 w dniu 20 kwietnia 2016 r. o godz. 14:15.

8.Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

9.Inne informacje:

Studium należy przekazać w formie papierowej (2 egzemplarze) i w formie elektronicznej, zarówno jako cały dokument oraz w formie umożliwiającej wstawienie opisów w odpowiednie miejsca w generatorze wniosków w systemie SNOW.

10.Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Załączniki:

ogłoszenie 7.2.1

Umowa-projekt-7.2.1

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie  pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Dzierżoniów, dnia 8 kwietnia 2016r

SZD.ZP.10.2016

Ogłoszenie

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

„Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie  pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projektu: „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie  pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze  nr RPDS.07.01.01-IZ.00-02-073/16, (Oś priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną”  w ramach Poddziałania 7.1.1. „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI”.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz 5 gmin (Gmina Łagiewniki, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Niemcza, Gmina Bielawa, Gmina Piława Górna) oraz Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie i dotyczy inwestycji w infrastrukturę edukacyjną polegającą na adaptacji i wyposażeniu pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych dla 16 szkół (planowana liczba pracowni 25 – 30).

 1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i przekazania Studium Wykonalności projektu – 10 maja 2016r.

 1. Warunki udziału w postepowaniu:

Oferent zobowiązany jest wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3 studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN netto każdy. Potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić w formie referencji wydanych przez podmiot zamawiający.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia w 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 18 kwietnia 2016 r. do godz. 14:30.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

– nazwę Oferenta, adres, oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek „Oferta – Studium Wykonalności dla projektu „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie  pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta powinny stanowić załączniki do oferty.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36 w dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00.

 1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

 1. Inne informacje:

Studium należy przekazać w formie papierowej (2 egzemplarze) i w formie elektronicznej, zarówno jako cały dokument oraz w formie umożliwiającej wstawienie opisów w odpowiednie miejsca w generatorze wniosków w systemie SNOW.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Umowa projekt 7.1.1

Ogłoszenie – Poddziałanie 7.1.1