Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partnerzy Projektu:

Gmina Bielawa, Gmina Dzierżoniów, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Niemcza, Gmina Pieszyce

 

Zakres i efekty projektu:

Projekt jest kontynuacją wieloletnich działań jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Dzierżoniowskiego, zmierzających do kompleksowej modernizacji obiektów użyteczności publicznej, a w szczególności zmniejszenia ich energochłonności poprzez ich termomodernizację i zastosowanie technologii OZE, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i poprawę stanu środowiska naturalnego.

Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację 12 obiektów; w tym szkół, obiektów administracyjnych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, należących do 5 gmin , Partnerów Projektu: Bielawa, Dzierżoniów, Miejska Dzierżoniów, Niemcza, Pieszyce. Liderem w Projekcie jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, które zostało powołane w celu realizacji kompleksowych zadań ujętych w Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020. Całkowita powierzchnia netto obiektów objętych interwencją wynosi 17,3 tys. m2. Działanie zakłada redukcję zużycia energii pierwotnej na średnim poziomie 52,4%. Każde z zadań inwestycyjnych obejmuje docieplenie pionowych i poziomych przegród zewnętrznych, wymianę starej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na nową PCV, modernizację instalacji CO z zastosowaniem elementów automatycznego sterowania (programatory pogodowe, termostaty, czujniki temperatury). W ośmiu obiektach zaplanowano modernizacje oświetlenia podstawowego z zastosowaniem opraw LED ze sterowaniem czujnikowym. Dodatkowo przewiduje się uruchomienie 5 instalacji fotowoltaicznych w systemie off-grid, produkujących energię elektryczną na potrzeby obiektów oraz 3 pomp ciepła (powietrze-woda) zastępujących tradycyjne źródła ciepła.

Ze względu na brak możliwości technicznych oraz niezasadność ekonomiczną podłączenia obiektów do sieci ciepłownicza, wynikającą z braku jej dostępności, zaplanowano wymianę źródła ciepła w 5 obiektach na nowe, w tym w trzech przypadkach paliwo stałe zostanie zastąpione gazem ziemnym, a w dwóch wymiana będzie dotyczyła kotłów gazowych starej generacji na nowe kondensacyjne. Wszystkie nowo montowane piece będą spełniały warunki techniczne ujęte w Dyrektywie 2009/125/WE (V generacji).

Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 przyjęta przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego – członków Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska zakłada dążenie do zapewnienia wysokiej jakości środowiska naturalnego między innymi poprzez eliminacje niskiej emisji i zwiększenie racjonalności zużycia energii. Działania te są spójne z kierunkiem wyznaczonym przez Komisję Europejską, zarówno w sektorze oszczędności energii, redukcji niskiej emisji jak i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznych poszczególnych samorządów lokalnych.

Problem niskiej emisji jest szczególnie ważny ze względu na uwarunkowania geograficzne. Kotlina Dzierżoniowska jest otoczona ze wszystkich stron pasmami gór lub wzniesień, w znacznym stopniu ograniczającymi wymianę powietrza. Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych w tym obszarze dochodzi do zjawiska inwersji, co powoduje dużą koncentrację smogu. Sytuacja ta ma bardzo niekorzystny wpływ na stan zdrowia mieszkańców i stan zasobów środowiska naturalnego. Z tego względu wszystkie samorządy Ziemi Dzierżoniowskiej jako priorytet traktują zadania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji w szczególności z własnych obiektów oraz zastąpienia paliw kopalnych paliwami ekologicznymi w tym ze źródeł odnawialnych (solary, fotowoltaika itp).

 

Głównymi celami realizacji projektu są:

1. Poprawa stan środowiska naturalnego, w szczególności ograniczenie niskiej emisji.

2. Zmniejszenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej.

3. Poprawa stanu zdrowia społeczności lokalnej.

4. Poprawa stanu otoczenia, w tym infrastruktury społecznej, która prowadzi do poprawy warunków życia mieszkańców.

Projekt zakłada kompleksową modernizację 12 obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Pozwoli na znaczne obniżenie zanieczyszczenia powietrza na tym obszarze, co w konsekwencji wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców. Efekty ekonomiczne są związane nie tylko z obniżeniem kosztów eksploatacji przedmiotowych obiektów ale i ze zmniejszeniem wydatków na opiekę zdrowotną społeczności lokalnej Powiatu Dzierżoniowskiego.

Głównymi odbiorcami rezultatów projektu będą osoby bezpośrednio korzystające z modernizowanej infrastruktury, niemniej cała społeczność lokalna odniesie pozytywną korzyść poprzez przebywanie w czystszym środowisku i obcowanie z odnowioną infrastrukturą. Zdecydowanie pozytywnie wpłynie na komfort życia.

W wyniku realizacji tego projektu oraz w oparciu o wcześniej realizowane działania, całkowicie zostanie rozwiązany problem termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim.

 

Budżet projektu:

Wartość całkowita projektu – 11,86 mln PLN

Wartość dofinansowania z EFRR – 9,23 mln PLN

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w czerwcu 2019 r.