Miesieczne archiwa: Lipiec 2017

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna”

Dzierżoniów, dnia 31 lipca 2017r

 

​​OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

„Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich

– kampania informacyjno-edukacyjna”

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projekt pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna” w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr RPDS.04.04.01-IZ.00-02-256/17 w ramach poddziałania 4.4.1. „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne”.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz Gmin – członków Stowarzyszenia  i dotyczy realizacji kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej na terenie Dolnego Śląska.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i przekazania Studium Wykonalności Projektu – 28 sierpnia 2017r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Oferent zobowiązany jest wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3 studiów wykonalności dla projektów nieinwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 0,3  mln PLN netto każdy. Potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić w formie referencji wydanych przez podmiot zamawiający.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

             Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

 1. Termin i sposób składania ofert:

            Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia w 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 8 sierpnia 2017r do godz. 14:00. O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

            Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

– nazwę Oferenta, adres, oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek „Oferta – Studium Wykonalności dla projektu „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna”.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta powinny stanowić załączniki do oferty.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36 w dniu 8 sierpnia 2017r o godz. 14:15.

 1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

 1. Unieważnienie postepowania:

           Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiające realizację projektu i w przypadku gdy realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 1. Inne informacje:

          Studium należy przekazać w formie elektronicznej, zarówno jako cały dokument oraz w formie umożliwiającej wstawienie opisów w odpowiednie miejsca w generatorze wniosków RPO WD.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Umowa-projekt

Ogłoszenie

 

 

Zielona energia dla Ziemi Dzierżoniowskiej

klaster_energetyczny_podpisanie_umowy_2017_7"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska", samorządy naszego powiatu i lokalni przedsiębiorcy podpisali porozumienie o utworzeniu klastra energetycznego. Umożliwi to m.in. sięganie po zewnętrze środki na tworzenie farm fotowoltaicznych i zakup tańszej energii. To również duża inwestycja w ekologię. Pierwsza szansa na zdobycie pieniędzy pojawi się już jesienią. 

– To jeden z elementów szukania nowych rozwiązań, umożliwiających obniżanie kosztów energii oraz stworzenie i rozbudowę sieci „zielonej” energii na Ziemi Dzierżoniowskiej. To pomysł na długofalowe   i wspólne działanie, wpływające korzystnie na nasze portfele i środowisko – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

5 czerwca, w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja jej przedstawiciele, pracownicy dzierżoniowskiego urzędu i prywatni przedsiębiorcy z branży energetycznej dyskutowali o możliwościach, jakie stwarzają wprowadzone niedawno przepisy regulujące m.in. działalność klastrów i spółdzielni energetycznych. Formalnie Klaster Energetyczny Ziemi Dzierżoniowskiej utworzono 28 czerwca. Umowę podpisano w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja. 

Najważniejsze korzyści wynikające z utworzenia takiego podmiotu to możliwość tańszego zakupu energii i występowanie o środki dedykowane wyłącznie klastrom energetycznym na odnawialne źródła energii.

Klaster Energetyczny Ziemi Dzierżoniowskiej tworzą:

 • TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
 • Wodociągi i Kanalizacja  Spółka z o.o. w Dzierżoniowie
 • Stowarzyszenie  Ziemia Dzierżoniowska
 • Dzierżoniów
 • Bielawa
 • Powiat  Dzierżoniowski
 • Gmina Dzierżoniów
 • Pieszyce
 • Piława Górna
 • Niemcza
 • Łagiewniki
 • ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Spółka z o.o. w Pieszycach
 • ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pieszycach
 • Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”


Cele klastra

 • optymalizacja wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii oraz prowadzenie działań proefektywnościowych.
 • podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej, wspierania inicjatyw związanych z organizacją lokalnego wytwarzania i konsumowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – równoważenia popytu i podaży energii.
 • działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej regionu oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu i prowadzenia projektów i inwestycji, mających na celu wykorzystanie naturalnych walorów lokalnych oraz wykorzystanie potencjału inwestycji w zakresie badań i rozwoju.
 • kreowanie, realizowanie i wdrażanie projektów we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, osobami fizycznymi działającymi w sektorze i na rzecz energetyki odnawialnej, wzmacnianie potencjału i charakteru regionu.
 • planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i równoważenia zapotrzebowania na energię.
 • kreowanie świadomej polityki energetycznej regionu, przyczyniającej się m.in. do poprawy stanu środowiska naturalnego, zmniejszenia emisji CO2, przeciwdziałania problemom niskiej emisji, optymalizacji kosztów gospodarki energetycznej, rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii, wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju regionu.
 • utworzenie lokalnej wspólnoty energetycznej opartej na innowacyjnym modelu wytwarzania, magazynowania, dystrybucji i zarządzania popytem na energię            z wykorzystaniem dostępnych lokalnych zasobów, z którego będą mogli korzystać  uczestnicy klastra oraz inne podmioty z regionu.
 • prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwoju świadomości mieszkańców, w kontekście ekologii i czystości regionu oraz działań proefektywnościowych.
 • wzmocnienie wizerunku regionu jako przyjaznego środowisku, w którym rozwija się nie tylko przemysł turystyczny, a działania proekologiczne pozwolą na ochronę krajobrazu i środowiska naturalnego.   

Uczestnicy Klastra

Osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, instytucje publiczne i inne podmioty zainteresowane rozwojem potencjału energetycznego w obszarze działania klastra.