Miesieczne archiwa: Lipiec 2019

Nabór na samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi i promocji turystycznej Ziemi Dzierżoniowskiej

 

logo SZD2

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
58-200 Dzierżoniów
Rynek 36

ogłasza nabór na

samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi i promocji turystycznej Ziemi Dzierżoniowskiej

 

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 • utworzenie i promowanie wspólnej marki „Ziemi Dzierżoniowskiej”,
 • stworzenie systemu identyfikacji wizualnej marki,
 • obsługiwanie turystów krajowych i zagranicznych,
 • zacieśnienie współpracy z aktualnymi CIT, stowarzyszeniami (Gór Sowich) oraz LOT,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 • organizowanie imprez sportowo-turystycznych,
 • przygotowywanie opracowań, analiz, koncepcji, grafik,
 • stały kontakt z innymi stowarzyszeniami, samorządami, nadleśnictwami i szeroko pojętą branżą turystyczną,
 • udział w targach, imprezach turystycznych,
 • przygotowywanie transakcji finansowych i ich realizacja,
 • prowadzenie strony www oraz kont na portalach społecznych,
 • promocja produktów lokalnych,
 • dystrybucja materiałów promocyjnych gmin,
 • ścisła współpraca z mediami,
 • prowadzenie informacji turystycznej,
 • wsparcie merytoryczne członków Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: średnie lub wyższe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy,
 • praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy, zestawień,
 • bardzo dobra znajomość pakietu biurowego MS OFFICE w szczególności Word i Excel, Powerpoint,
 • komunikatywność werbalna i pisemna,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność pracy z ludźmi, w tym z „trudnym” klientem.

​Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność utrzymania porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem.

III. Cechy osobowości:

Zaangażowanie, dokładność, samodzielność, własna inicjatywa, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, kultura osobista, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, sumienność, uczciwość, dyskrecja, terminowość.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
 2. Rodzaj umowy – pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 3. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów) oraz budynek Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego, ul. Sienkiewicza 18, 58-200 Dzierżoniów.   
 4. Wynagrodzenie w przedziale od 3 500,00 zł – 4 200,00 zł brutto.

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie oraz doświadczenie,
 • oświadczenie, iż kandydat/-ka zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie – poświadczone własnoręcznym podpisem,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów), w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi i promocji turystycznej Ziemi Dzierżoniowskiej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”, reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru kandydatów na wolne ww. stanowisko na podstawie art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), w celu późniejszej archiwizacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia roku, w którym została przeprowadzona procedura naboru, przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata na wolne ww. stanowisko, jego ofertę odkłada się do akt osobowych i przechowywana będzie  przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Pozostałe oferty zostaną po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie protokolarnie zniszczone.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy w „Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

 

SZD.ZP.14.2019

Dzierżoniów, dnia 19.07.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.

„Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Protokół z postępowania

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 11.07.2019 r.

SZD.ZP.14.2019

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.

"Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego"

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. "Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego"  w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze RPDS.04.05.01-IZ.00-02-353/19 w ramach poddziałania 4.5.1 "Bezpieczeństwo – konkurs horyzontalny".

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 19.07.2019 r. do godz. 12:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

1. Ogłoszenie

2. Wzór Umowy