Miesieczne archiwa: Lipiec 2018

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 12 lipca 2018r

 

SZD.ZP.03.2018

PROTOKÓŁ

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu

„Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

W dniu 4 lipca 2018r zapytanie o cenę skierowano drogą elektroniczną do czterech potencjalnych wykonawców. Ponadto zapytanie o cenę zamieszczono na stronie internetowej Beneficjenta (www.stowarzyszeniezd.pl/ogłoszenia). Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

 1. Lista ofert:

            W terminie do dnia 12 lipca 2018r godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty.

Lp.

Oferent

Cena brutto PLN

(netto PLN)

Uwagi

1

„RAWBUD”-Rawicz Sp. z o.o.

Masłowo, ul. Śląska 88

63-900 Rawicz

5 146,81

(4 184,40 netto)

Oferta spełnia kryteria oceny.

2

Zakład Reklamowy „Znaki pl”

Krzysztof Gabory

ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów

5 239,80

(4 260,00 netto)

Oferta spełnia kryteria oceny.

3

Marginez Marta Bogdanowicz

Oś. Różane 9c/3

58-200 Dzierżoniów

9 977,00

(9 977,00 netto)

Oferta spełnia kryteria oceny.

 

 1. Rozstrzygnięcie:

Wszystkie otrzymane oferty są ważne, zostały złożone w terminie i spełniają wymogi techniczne określone w zapytaniu o cenę. Najniższą kwotę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia zawiera oferta nr 1. Z tego względu, biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert  zamówienie otrzymuje:

„RAWBUD” – RAWICZ Spółka z o.o.

Masłowo ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz

 

 1. Uwagi: Brak

 

 

Aleksander Siódmak

 

​OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 4 lipca 2018 r 

 

 

​OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu

„Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic informacyjno-pamiątkowych jednostronnych wraz z konstrukcją do mocowania w celu oznakowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu pn. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na ternie Powiatu Dzierżoniowskiego” zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (aktualizacja z 21 lipca 2017).

Tablice informacyjne – jednostronne:

Rozmiar tablic: 80 x 120 cm

Ilość tablic: 11 sztuk

Ilość wzorów (projektów): 2 rodzaje

Materiał: blacha stalowa ocynkowana minimalnej grubości 1.25mm podwójnie zagięta na całym obwodzie.

Technologia: lico tablicy może być wykonane dowolną technologią (np. sitodruk, druk, folia samoprzylepna II generacji itp.) i zabezpieczona laminatem ochronnym UV, pod warunkiem zachowania trwałości produktu i jego odporności na warunki atmosferyczne oraz silne wiatry (rejon podgórski i górski). Tył zabezpieczony farbą koloru szarego nanoszoną metodą malowania proszkowego. Minimalna trwałość 72 miesiące.

Konstrukcja mocująca – 11 kompletów:

Komplet: dwa słupy stalowe ocynkowane minimum φ=60mm (ścianka minimum 2 mm) o wysokości 4 – 4,5m z zaślepkami, przeznaczone do umieszczenia w gruncie wraz z 4 obręczami mocującymi dla każdej tablicy. Obręcze powinny być zamontowane do tablicy w sposób zapewniający trwałość połączenia i odporność na warunki atmosferyczne.

Zamówienie obejmuje dostawę pod adres: Zarząd Dróg Powiatowych, 58-200 Dzierżoniów, ul. Garbarska 2.

3. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin dostarczenie zamówienia – 21 dni od podpisania umowy.

4. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

5. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia w 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 12 lipca 2018r do godz. 12:00.O terminie wpływy decyduje moment wpływu ofertyudokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

– nazwa Oferenta, adres, oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek „Oferta – tablice informacyjne dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dodatkowo oferta powinna zawierać opis zastosowanych materiałów oraz opis technologii druku lica tablicy oraz dopisek „Zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO”.

6.Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36 w dniu 12 lipca 2018r o godz. 12:15.

7. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

8. Inne informacje:

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy wykonanie zamówienia nie będzie leżeć w interesie publicznym.

Zamówienia należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych, 58-200 Dzierżoniów, ul. Garbarska 2.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Aleksander Siódmak 74/810 84 31, .

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36, tel. 74 810 84 31, e-mail: biuro@stowarzyszeniezd.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SZD.ZP.003.2018 prowadzonym w trybie zapytania cenowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), oraz w celu realizacji przedmiotowego Projektu, jego kontroli, audytu, sprawozdawczości i archiwizacji w ramach RPO WD zgodnie z zawarta umowa dofinansowania RPDS.04.04.01-02-0005/17;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia Projektu, na potrzeby zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu zachowania konkurencyjności i jawności postępowania; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Umowa projekt