Kategorie archiwum: Ogłoszenia

Ogłaszamy nabór na Konsultanta ds. programu „Ciepłe Mieszkanie”

logo SZD

 

 

Dołącz do naszego zespołu!

Ogłaszamy nabór na Konsultanta ds. programu "Ciepłe Mieszkanie"!

 

 

ogłoszenie o pracę SZD_ciepłe mieszkanie

klauzula_informacyjna

 

 

 

 

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

OGŁOSZENIE

o zamierze udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promocyjnychj dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

1. Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

2. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

3. Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż materiałów promocyjnych dla następujących projektów:

 1. „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego";
 2. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”;
 3. „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”

w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz zgodnie z opisem zawartym w załącznikach.

 

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 17.03.2022 r. do godz. 10:00.

Szczegóły Zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

 1. Czy można złożyć ofertę tylko na 1  projekt?

Odpowiedź: Zamawiający w ogłoszeniu nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promocyjnychj dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Protokół z postępowania

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę art. spożywczych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. : „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę art. spożywczych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. : „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę art. spożywczych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. : „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Zamawiający:


Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
58-200 Dzierżoniów, Rynek 36


Opis przedmiotu zamówienia:


Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy artykułów spożywczych wraz z rozładunkiem do 4 szkół zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, tj.:
– ZS 1 w Dzierżoniowie;
– ZS 2 w Dzierżoniowie;
– ZS 3 w Dzierżoniowie
– ZS i PKZ w Bielawie.

Termin i sposób składania ofert:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
– oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony oraz podpisany przez osoby uprawnione Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
– ofertę należy złożyć w Biurze „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na w/w adres w terminie do dnia 28.01.2022 r. do godz. 11:00.
– o terminie wpływu decyduje moment odbioru oferty udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.
– ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa oraz adres Oferenta,

 • dopisek: Oferta – przerwy kawowe „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy zał nr 1

umowa zał. nr 2

protokół z postępowania

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę art. spożywczych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. : „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

Protokół z postępowania:

protokół z postępowania

 

Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do 4 szkół zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, tj.:

– ZS 1 w Dzierżoniowie;

– ZS 2 w Dzierżoniowie;

– ZS 3 w Dzierżoniowie

– ZS i PKZ w Bielawie.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia: 14.01.2022 r. do godz.: 11:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy zał nr 1

umowa zał. nr 2

 

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030

Obwieszczenie

Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska

Na podstawie art. 10g Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)   ogłasza konsultacje projektu

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju ogłasza na swojej stronie internetowej oraz może ogłaszać w prasie odpowiednio o zasięgu krajowym, regionalnym lub lokalnym, informację o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt. Na stronie publikacja:

 • Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
 • Prognozy oddziaływania na środowisko do Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
 • Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
 • Formularza zgłaszania uwag do projektu strategii (zgodnie z ww. uchwałą ZSZD w sprawie trybu konsultacji)

20210618_PSRAD_Diagnoza sytuacji społecznej gospodarczej i przestrzennej

20210921_Prognoza oddziaływania na środowisko do PSRAD 2030_PROJEKT 2

20210923_Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030_PROJEKT 2

Harmonogram-konsultacji-społecznych-1 (3)

FormularzPSARDkonsultacje (13)

KONSULTACJE czesc II PSRAD (002)

20210921_Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji PSRAD_etap I

20211105_Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji PSRAD 2_etap II

 

 

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020, poz. 1378 – serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych opracowywanej Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej, które odbędą się od dnia 2 sierpnia 2021 do dnia 13 września 2021 r. Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej ma na celu dalszą integrację poszczególnych gmin, identyfikację wspólnych projektów oraz prowadzenie wspólnej polityki rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej. 

Poniżej znajdą Państwo:

1. Projekt Strategii:

Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030_PROJEKT

2. Formularz na zgłoszenie zmian:

FormularzPSARDkonsultacje

3. Harmonogram konsultacji społecznych:

Harmonogram konsultacji społecznych

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii i udziału w konsultacjach !

 

                  

 

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pn.: „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

Zapytanie ofertowe można znaleźć w linku poniżej:

https://szd.ezamawiajacy.pl/pn/szd/demand/notice/lowcost/current/list?USER_MENU_HOVER=lowcostCurrentNoticePublicList

W linku poniżej znajduje się informacja o wyniku postępowania:

https://szd.ezamawiajacy.pl/pn/szd/demand/notice/public/26871/details 

 

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” oraz o przystąpieniu do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu. W dniu 15 lutego 2021 r. przyjęto uchwałę nr 01/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego członków Stowarzyszenia w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do opracowywania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” oraz przystąpieniu do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2021 poz. 247) w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 06/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad utworzeniem i opracowaniem „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” oraz przystąpieniu do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.

Zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków w formie: pisemnej (adres: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów), elektronicznej (biuro@stowarzyszeniezd.pl) i ustnej po uprzednim kontakcie telefonicznym celem ustalenia wizyty, w terminie do 17.03.2021 r. (uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.

uchwała

ogłoszenie

Założenia Projektu

20210921_Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji PSRAD_etap I

NABÓR NA STANOWISKO: KONSULTANT DS. OBSŁUGI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Stowarzyszenie2

 

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” prowadzące Punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” ogłasza nabór na stanowisko Konsultanta ds. obsługi Programu „Czyste Powietrze”.

W związku z dynamicznym rozwojem Punktu oraz dużym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu, uzyskaniem dofinansowania na wymianę pieców tzw. „kopciuchów” lub termomodernizację budynków jednorodzinnych, „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” poszukuje nowego konsultanta. Punkt utworzony został przez wszystkie jst Powiatu Dzierżoniowskiego. Chęć wymiany kopciuchów oraz zmniejszania zanieczyszczenia powietrza pokazuje ilość udzielonych przez Punkt konsultacji – w  2020 r. z usług Punktu skorzystało 1700 osób, a za jego pośrednictwem złożono 77 wniosków o dofinansowanie.

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
58-200 Dzierżoniów
Rynek 36

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

KONSULTANT DS. OBSŁUGI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

I. Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:  

1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego, w tym m.in.:

 • kompleksowa obsługa klienta, w tym w punktach mobilnych na terenie całego Powiatu,
 • udzielanie informacji o Programie „Czyste Powietrze” osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz innych programach skierowanych do mieszkańców,
 • podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami,
 • wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
 • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu uzyskanego dofinansowania.

 

2. Prowadzenie Punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, w tym m.in.:

 • bieżąca współpraca z Gminami/Członkami Stowarzyszenia,
 • prowadzenie Punktu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi,
 • aktywne prowadzenie działań promocyjnych Punktów, w tym obsługa mediów społecznościowych, strony www,
 • prowadzenie rejestrów wniosków oraz statystyk zadań realizowanych na stanowisku pracy,
 • raportowanie wykonywanej pracy,
 • dbałość o miejsce pracy, rzetelne i efektywne wykonywanie obowiązków,
 • samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji,

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne – formalne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • prawo jazdy kat. B. z doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów.

Wymagania merytoryczne:

 • minimum roczne doświadczenie w obsłudze klienta indywidualnego/obsłudze administracyjnej/kancelaryjno biurowej,
 • znajomość Programu Czyste Powietrze,
 • znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych,
 • znajomość przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz Ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw,
 • praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy, zestawień,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel,
 • z uwagi na wykonywany zakres obowiązków, mile widziany własny środek transportu.

III. Cechy osobowości:

Odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu, zaangażowanie, dokładność, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
 2. Rodzaj umowy –  pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 3 miesiące z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 3. Miejsce pracy: Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne (ul. Sienkiewicza 18, 58-200 Dzierżoniów).
 4. Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – od 01.03.2021 r.
 5. Wynagrodzenie: 3 000,00 – 4 000,00 zł brutto.

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum Vitae.
 • List motywacyjny.
 • Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz doświadczenie kandydata/ki.
 • Oświadczenie, iż kandydat/-ka zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie – poświadczone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów), w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: KONSULTANT DS. OBSŁUGI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2021 r. do godz. 15:00.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”, reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”,  ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.
 2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane dla potrzeb udziału w procesie rekrutacyjnym.
 3. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę.
 4. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia  o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji.
 6. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy w „Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska”.

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”

 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie studium wykonalności dla projektu pn.: „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów” wraz z niezbędnymi analizami finansowo-ekonomicznymi, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym krajowym i unijnym w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr: RPDS.03.03.01-IZ.00-02-414/20 (Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 3.3.1 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne 3.3 a Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” (Lidera) oraz dwóch gmin z Powiatu Dzierżoniowskiego (Gmina Miejska Dzierżoniów oraz Gmina Dzierżoniów – Partnerzy Projektu). Obejmuje termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów.

 

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia: 28.01.2021 r. do godz.: 12:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach poniżej.

 

Ogłoszenie

Wzór Umowy

 

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”

 

 1. Czy za potwierdzenie doświadczenia będzie uznawany protokół odbioru z którego jednoznacznie wynika, że usługa została zrealizowana zgodnie z umową i bez zastrzeżeń.  Ponadto będą dołączone dokumenty potwierdzające kwotę przedmiotowego projektu.

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna ww. dokument za potwierdzenie doświadczenia.

 

 1. Proszę o informację czy posiadają Państwo audyty energetyczne, dokumentację projektową?

 

Odpowiedź: Na dzień podpisania umowy Zamawiający będzie posiadał audyty energetyczne dotyczące inwestycji.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów” wraz z niezbędnymi analizami finansowo-ekonomicznymi.

 

protokół z postępowania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NOWEGO WYKONAWCY

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

18 listopada 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NOWEGO WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że konieczne było dokonanie wyboru nowego Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu "ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja".

Nowym Wykonawcą zostaje: 

Marginez Marta Bogdanowicz
os. Różane 9c/3
58-200 Dzierżoniów