Kategorie archiwum: Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Koordynatora projektu unijnego

 

Stowarzyszenie2

 

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
58-200 Dzierżoniów
Rynek 36

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

KOORDYNATOR PROJEKTU UNIJNEGO
 

I. Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:  

 1. Koordynowanie prac związanych z prawidłową realizacją projektu (opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej oraz jej przeprowadzenie, tworzenie oraz nadzór harmonogramu realizacji projektu, nadzór nad terminowością prowadzenia poszczególnych działań).
 2. Koordynowanie zadań realizowanych przez partnerów oraz podmioty realizujące projekt.
 3. Przeprowadzenie promocji projektu.
 4. Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu oraz Instytucją Zarządzającą.
 5. Monitorowanie i rozliczanie wskaźników produktu i rezultatu, uczestników projektu harmonogramów i budżetu projektu.
 6. Rozliczanie kosztów projektu, w tym  sporządzanie wniosków o płatność.
 7. Wprowadzanie zmian do projektu.
 8. Obsługa administracyjna i logistyczna biura projektu.
 9. Opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne – formalne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.

Wymagania merytoryczne:

 • Wykształcenie: wyższe.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych.
 • Znajomość zagadnień z zakresu, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu.
 • Praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy, zestawień.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel.

III. Cechy osobowości:

Zaangażowanie, dokładność, samodzielność – własna inicjatywa, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
 2. Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony (18 miesięcy – okres realizacji projektu).
 3. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów).

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum vitae.
 • List motywacyjny.
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie.
 • Oświadczenie, iż kandydat/-ka zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie – poświadczone własnoręcznym podpisem – wg załączonego wzoru. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Koordynator projektu unijnego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 r. do godz. 15.00.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”, reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru kandydatów na wolne ww. stanowisko na podstawie art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), w celu późniejszej archiwizacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia roku, w którym została przeprowadzona procedura naboru, przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata na wolne ww. stanowisko, jego ofertę odkłada się do akt osobowych i przechowywana będzie  przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Pozostałe oferty zostaną po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie protokolarnie zniszczone.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan,iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy w „Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska”.

 

klauzula_informacyjna (4)

Przetarg nieograniczony na realizację kampanii informacyjnej „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Materiały do pobrania:

1. Ogłoszenie ZP400PodgladOpublikowanego_2

2. SIWZ SIWZ_20181106 

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania NR SZD.ZP.07.2018

Dzierżoniów, 2018-10-29

Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

NIP 882-212-26-21

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację kampanii informacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”; znak sprawy: SZD.ZP.07.2018

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postepowania.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W dniu 02.10.2018r. Zamawiający wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację kampanii informacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  tj. 23.10.2018r do godz. 11:00 wpłynęła jedna oferta.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 us 1 pkt 2 Pzp.

Wobec braku innych ofert należało orzec jak w sentencji.

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania SZD.ZP.07.2018

Przetarg nieograniczony na realizację kampanii informacyjnej „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Materiały do pobrania:

1. SIWZ: SIWZ_ogłoszenie 630485-N-2018

2. Ogłoszenie: ZP400PodgladOpublikowanego

Odpowiedzi i wyjaśnienia część 1.

Pytanie 1.1

Czy w związku z zapisem  § 3 Opis przedmiotu zamówienia, 3.2. Cele zamówienia (…) – generującą określone postawy – wywołanie zamierzonych postaw i zachowań w zakresie ochrony środowiska … Czy  otrzymamy od Państwa wsparcie w postaci materiałów merytorycznych, dotyczących aspektów ochrony środowiska? 

Odpowiedź:

Wszystkie materiały merytoryczne powinny zostać opracowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem gatunków chronionych i specyfiki obszaru Gór Sowich oraz najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 

Projekt powinien objąć następujące gatunki wpisane do czerwonej księgi roślin i zwierząt:

 1. Zanokcica serpentynowa – wymierający, krytycznie zagrożony.
 2. Nocek Bechsteina – gatunek bliski zagrożenia.
 3. Arnika Górska – narażona na wyginięcie.
 4. Czosnek niedźwiedzi – narażony na izolowanych stanowiskach.

oraz gatunki objęte ochroną gatunkową ścisłą/siedliska o znaczeniu priorytetowym:

 1. Zanokcica serpentynowa,
 2. Mopek,
 3. Nocek duży,
 4. Nocek orzęsiony,
 5. Nocek Bechsteina,
 6. Puszczyk,
 7. Puchacz zwyczajny,
 8. Puchatka zwyczajna,
 9. Sóweczka zwyczajna,
 10.  Pełnik Europejski,
 11.  Arnika Górska.


Pytanie 1.2

W związku z zapisem  § 3 Opis przedmiotu zamówienia, 3.5. Zakres przedmiotu zamówienia, punkt 9. Opracowanie i przygotowanie profilu na Facebook zawierającej materiały przygotowanie w ramach projektu. Czy  prowadzenie profilu w ramach projektu, również powinno się znaleźć w zapisie, czy będzie on prowadzony po Państwa stronie?

Odpowiedź:

Zamówienie obejmuje także prowadzenie przez Wykonawcę profilu Facebook’a w okresie realizacji projektu (do 31 grudnia 2019 – później przekazanie loginu i hasła Zamawiającemu), samodzielne redagowanie i umieszczanie minimum dwóch postów tygodniowo odnoszących się do zagadnień Projektu oraz umieszczanie postów przygotowanych przez Zamawiającego.

—————————————————————————————————————————————-

 

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wykonania materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektupn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr RPDS.07.01.01-02-0102/16 .

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor

SZD.ZP.008.2018                                                                                                                                                                                                 Dzierżoniów, dnia 20.09.2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego

wykonania materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektupn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr RPDS.07.01.01-02-0102/16 .

 

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

NIP 882-212-26-21

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie materiałów promocyjnych w lokalnej prasie (ukazującej się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego) promujących projekt pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przez wykonanie materiałów promocyjnych rozumie się wykonanie oraz publikację jednego artykułu prasowego (jedna emisja) o formacie  min. A3, zawierający co najmniej:

 • 6 zdjęć pracowni przedmiotowych utworzonych w ramach projektu (wykonanych przez wykonawcę). Każde ze zdjęć powinno przedstawiać pracownię innego Partnera. Po podpisaniu Umowy Zamawiający wskaże pracownie, które należy  umieścić w materiale promocyjnym;
 • Opis przedmiotu projektu (zakres projektu udostępniony przez Zamawiającego),
 • Niezbędne oznaczenia wskazane w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (udostępnionym przez Zamawiającego).

 

Opracowany artykuł należy przesłać do Zamawiającego przed publikacją w celu jego akceptacji.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz
6 Partnerów Powiatu Dzierżoniowskiego (Gminę Piława Górna, Gminę Bielawa, Gminę Niemcza, Gminę Łagiewniki, Powiat Dzierżoniowski, Gminę Miejską Dzierżoniów) i dotyczy inwestycji w infrastrukturę edukacyjną polegającą na adaptacji i wyposażeniu pracowni matematyczno – przyrodniczych
i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w 21 pracowniach dla 11 szkół z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego objętych wsparciem.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia – publikacja jednego artykułu: nie później niż do dnia 12-go października 2018 roku.

 

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena).

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłaćna ww. adres w terminie do 28 września 2018 r. do godz. 11:00. O terminie wpływu decyduje moment wpływu ofertyudokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 •  dopisek: Oferta – wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej dla projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, (ul. Rynek 36,
58-200 Dzierżoniów) w dniu 28 września 2018 r. o godz. 11:45.

 1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

 1. Inne informacje:

Do siedziby Zamawiającego należy dostarczyć 10 kompletnych egzemplarzy prasy, w której zostało opublikowane ogłoszenie w miesiącu październik 2018 roku. Dostarczenie ww. egzemplarzy nie może nastąpić później niż 2 dni robocze po ukazaniu się prasy
w sprzedaży (licząc od dnia następnego od ukazania).

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Umowa-projekt 7.1.1.promocja artykuł w prasie

 

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 12 lipca 2018r

 

SZD.ZP.03.2018

PROTOKÓŁ

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu

„Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

W dniu 4 lipca 2018r zapytanie o cenę skierowano drogą elektroniczną do czterech potencjalnych wykonawców. Ponadto zapytanie o cenę zamieszczono na stronie internetowej Beneficjenta (www.stowarzyszeniezd.pl/ogłoszenia). Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

 1. Lista ofert:

            W terminie do dnia 12 lipca 2018r godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty.

Lp.

Oferent

Cena brutto PLN

(netto PLN)

Uwagi

1

„RAWBUD”-Rawicz Sp. z o.o.

Masłowo, ul. Śląska 88

63-900 Rawicz

5 146,81

(4 184,40 netto)

Oferta spełnia kryteria oceny.

2

Zakład Reklamowy „Znaki pl”

Krzysztof Gabory

ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów

5 239,80

(4 260,00 netto)

Oferta spełnia kryteria oceny.

3

Marginez Marta Bogdanowicz

Oś. Różane 9c/3

58-200 Dzierżoniów

9 977,00

(9 977,00 netto)

Oferta spełnia kryteria oceny.

 

 1. Rozstrzygnięcie:

Wszystkie otrzymane oferty są ważne, zostały złożone w terminie i spełniają wymogi techniczne określone w zapytaniu o cenę. Najniższą kwotę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia zawiera oferta nr 1. Z tego względu, biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert  zamówienie otrzymuje:

„RAWBUD” – RAWICZ Spółka z o.o.

Masłowo ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz

 

 1. Uwagi: Brak

 

 

Aleksander Siódmak

 

​OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 4 lipca 2018 r 

 

 

​OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu

„Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic informacyjno-pamiątkowych jednostronnych wraz z konstrukcją do mocowania w celu oznakowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu pn. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na ternie Powiatu Dzierżoniowskiego” zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (aktualizacja z 21 lipca 2017).

Tablice informacyjne – jednostronne:

Rozmiar tablic: 80 x 120 cm

Ilość tablic: 11 sztuk

Ilość wzorów (projektów): 2 rodzaje

Materiał: blacha stalowa ocynkowana minimalnej grubości 1.25mm podwójnie zagięta na całym obwodzie.

Technologia: lico tablicy może być wykonane dowolną technologią (np. sitodruk, druk, folia samoprzylepna II generacji itp.) i zabezpieczona laminatem ochronnym UV, pod warunkiem zachowania trwałości produktu i jego odporności na warunki atmosferyczne oraz silne wiatry (rejon podgórski i górski). Tył zabezpieczony farbą koloru szarego nanoszoną metodą malowania proszkowego. Minimalna trwałość 72 miesiące.

Konstrukcja mocująca – 11 kompletów:

Komplet: dwa słupy stalowe ocynkowane minimum φ=60mm (ścianka minimum 2 mm) o wysokości 4 – 4,5m z zaślepkami, przeznaczone do umieszczenia w gruncie wraz z 4 obręczami mocującymi dla każdej tablicy. Obręcze powinny być zamontowane do tablicy w sposób zapewniający trwałość połączenia i odporność na warunki atmosferyczne.

Zamówienie obejmuje dostawę pod adres: Zarząd Dróg Powiatowych, 58-200 Dzierżoniów, ul. Garbarska 2.

3. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin dostarczenie zamówienia – 21 dni od podpisania umowy.

4. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

5. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia w 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 12 lipca 2018r do godz. 12:00.O terminie wpływy decyduje moment wpływu ofertyudokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

– nazwa Oferenta, adres, oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek „Oferta – tablice informacyjne dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dodatkowo oferta powinna zawierać opis zastosowanych materiałów oraz opis technologii druku lica tablicy oraz dopisek „Zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO”.

6.Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36 w dniu 12 lipca 2018r o godz. 12:15.

7. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

8. Inne informacje:

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy wykonanie zamówienia nie będzie leżeć w interesie publicznym.

Zamówienia należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych, 58-200 Dzierżoniów, ul. Garbarska 2.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Aleksander Siódmak 74/810 84 31, .

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36, tel. 74 810 84 31, e-mail: biuro@stowarzyszeniezd.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SZD.ZP.003.2018 prowadzonym w trybie zapytania cenowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), oraz w celu realizacji przedmiotowego Projektu, jego kontroli, audytu, sprawozdawczości i archiwizacji w ramach RPO WD zgodnie z zawarta umowa dofinansowania RPDS.04.04.01-02-0005/17;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia Projektu, na potrzeby zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu zachowania konkurencyjności i jawności postępowania; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Umowa projekt

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na publikację materiału informacyjno-promocyjnego dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 28 czerwca 2018r

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na publikację materiału informacyjno-promocyjnego dla projektu

„Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, skład i publikacja materiału informacyjno-promocyjnego dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Publikacja zawierać będzie tekst, zdjęcia i grafikę (logo RPO WD). Publikacja w formacie A3.

Teks i zdjęcia dostarczy Zamawiający

 1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i publikacji materiału – 31 lipca 2018r.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

           Cena oferty brutto – 60 pkt

           Nakład wydania – 40 pkt

          Szczegółowy sposób oceny ofert w załączniku.

          Ocena oferty jest sumą ocen poszczególnych kryteriów (C i N)

Pi = Pi(c) + Pi(n)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta z pośród ofert, która otrzyma największą ilość punktów (Pi).

 1. Termin i sposób składania ofert:

            Oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres do dnia 5 lipca 2018.

            Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto, oferowany nakład wydania.

 1. Inne informacje:

          W celu udokumentowania wykonanie zamówienia i archiwizacji dokumentacji,Wykonawca dostarczy 5 egzemplarzy publikacji.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Umowa_projekt (1)

Zapytanie ofertowe

stowarzyszenie_unia​Dzierżoniów, 08.03.2018r.

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NR SZD.ZP.1.2018

na wykonanie oraz publikację jednego artykułu w prasie lokalnej na terenie
Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach projektu
pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie
i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”
,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

     NIP 882-212-26-21

            tel. 74 81 08 431

 

W wyniku złożenia dwóch ofert o takiej samej jednakowej kwocie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaprosił dwóch Oferentów:

 1. KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560 WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów.
 2. Foto-Grafika Marcin Łubkowski, Os. XXV-lecia 18B/1, 58-260 Bielawa,
  NIP 882-106-68-262,

do złożenia dodatkowej oferty na wykonanie oraz publikację jednego artykułu w prasie lokalnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego (jedna emisja/cała strona o formacie A3) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 06 marca 2018 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty w/w Wykonawcom. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 1. Lista ofert:

W dniu 08 marca 2018 roku o godzinie 10:15, dokonano otwarcia ofert.
W terminie wpłynęły 2 ważne oferty:

 

 

Lp.

Oferent

ZAMÓWIENIE

CENA BRUTTO

Spełnienie kryterium

1.

KUBARA LAMINA S.A.

ul. Puławska 34,
05-500 Piaseczno,

NIP 886-00-22-560

WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”,

ul. Rynek 39,

58-200 Dzierżoniów

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto            750,00 zł

Podatek VAT        172,50 zł

Cena brutto            922,50 zł

(słownie brutto: dziewięćset dwadzieścia dwa złote 50/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

2.

Foto-Grafika Marcin Łubkowski

Os. XXV-lecia 18B/1

58-260 Bielawa,

NIP 882-106-68-262

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto             850,00 zł

Podatek VAT        195,50 zł

Cena brutto         1 045,50 zł

(słownie brutto: tysiąc czterdzieści pięć złotych 50/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

 

 

 1. Rozstrzygnięcie:

Wpłynęły dwie ważne oferty, które spełniły kryteria określone w ogłoszeniu. 

 

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach części 2, zostaje udzielone firmie: KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów, reprezentowany przez Panią Natalię Budzyńską.

 

Sporządziła: Joanna Zjawin

stowarzyszenie_unia

Dzierżoniów, 06.03.2018 r.

SZD.ZP.1.2018

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NR SZD.ZP.1.2018

na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu
pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie
i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”
,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

     NIP 882-212-26-21

            tel. 74 81 08 431

W dniu 22 lutego 2018 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty do min. 3 potencjalnych Wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

 1. Lista ofert:

W dniu 05 marca 2018 roku o godzinie 12:15, dokonano otwarcia ofert.
W terminie wpłynęły 3 ważne oferty:

 

Lp.

Oferent

ZAMÓWIENIE

CENA BRUTTO

Spełnienie kryterium

1.

KUBARA LAMINA S.A.

ul. Puławska 34,
05-500 Piaseczno,

NIP 886-00-22-560

WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”,

ul. Rynek 39,

58-200 Dzierżoniów

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto        1 000,00 zł

Podatek VAT      230,00 zł

Cena brutto    1 230,00 zł

(słownie brutto: tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

2.

MARGINEZ
Marta Bogdanowicz

Os. Różane 9c/3,

58-200 Dzierżoniów,

NIP 882-185-99-40

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 tablic informacyjno-pamiątkowych

 

 

 

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 1000 sztuk oznaczenia zakupionego w ramach projektu sprzętu/ wyposażenia (etykiet samoprzylepnych)

 

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 roll-upów

 

 

 

 

Część 1 – Łączna kwota realizacji w/w zamówienia:

 

 

Cena netto 2 887,00 zł

Podatek VAT–zwolniony zł

Cena brutto 2 887,00 zł

(słownie brutto: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)

 

Cena netto 287,00 zł

Podatek VAT -zwolniony zł

Cena brutto 287,00 zł

(słownie brutto: dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)

 

 

 

 

 

Cena netto 2 546,00 zł

Podatek VAT -zwolniony zł

Cena brutto 2 546,00 zł

(słownie brutto: dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych 00/100)

 

Cena netto 5 720,00 zł

Podatek VAT -zwolniony zł

Cena brutto 5 720,00 zł
(słownie brutto: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

3.

Foto-Grafika Marcin Łubkowski

Os. XXV-lecia 18B/1

58-260 Bielawa,

NIP 882-106-68-262

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 tablic informacyjno-pamiątkowych

 

 

 

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 1000 sztuk oznaczenia zakupionego w ramach projektu sprzętu/ wyposażenia (etykiet samoprzylepnych)

 

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 roll-upów

 

 

 

 

Część 1 – Łączna kwota realizacji w/w zamówienia:

 

 

Cena netto           4410,00 zł

Podatek VAT      1 014,30 zł

Cena brutto       5 424,30 zł

(słownie brutto: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 30/100)

 

Cena netto           150,00 zł

Podatek VAT         34,50 zł

Cena brutto          184,50 zł

(słownie brutto: sto osiemdziesiąt cztery złote 50/100)

 

 

 

 

 

Cena netto          1 830,00  zł

Podatek VAT        420,90  zł

Cena brutto       2 250,90 zł

(słownie brutto: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 90/100)

 

Cena netto           6 390,00 zł

Podatek VAT      1 469,70 zł

Cena brutto      7 859,70 zł
(słownie brutto: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto           1 000,00 zł

Podatek VAT         230,00 zł

Cena brutto       1 230,00 zł

(słownie brutto: tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

 

 

 1. Rozstrzygnięcie:

Wpłynęły trzy ważne oferty, które spełniły kryteria określone w ogłoszeniu. 

 

 1. Wyniki części 1:

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach części 1:

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 tablic informacyjno-pamiątkowych;
 2. zaprojektowanie oraz wykonanie 1000 sztuk oznaczenia zakupionego w ramach projektu sprzętu/ wyposażenia (etykiet samoprzylepnych);
 3. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 roll-upów,

zostaje udzielone firmie: MARGINEZ Marta Bogdanowicz, Os. Różane 9c/3, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882-185-99-40.

 1. Wyniki części 2:

W wyniku złożenia dwóch ofert o takiej samej jednakowej kwocie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaprasza dwóch Oferentów:

 1. KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560 WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów.
 2. Foto-Grafika Marcin Łubkowski, Os. XXV-lecia 18B/1, 58-260 Bielawa,
  NIP 882-106-68-262,

do złożenia dodatkowej oferty na wykonanie oraz publikację jednego artykułu w prasie lokalnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego (jedna emisja/cała strona o formacie A3) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Dodatkową ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym. Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać drogą pocztową na ww. adres w terminie do 08 marca 2018 r. do godz. 10:00. 
O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty, udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 • dopisek: Oferta dodatkowa – na wykonanie oraz publikację jednego artykułu
  w prasie lokalnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego
  w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska,
(ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 08 marca 2018 r. o godzinie 10:15.

 

Sporządziła: Joanna Zjawin