Kategorie archiwum: Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA wyposażenia pracowni szkolnych: a) CZĘŚĆ I – Meble; b) CZĘŚĆ II – Sprzęt elektroniczny; c) CZĘŚĆ III – Pomoce dydaktyczne;

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 12.12.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych: a) CZĘŚĆ I – Meble; b) CZĘŚĆ II – Sprzęt elektroniczny; c) CZĘŚĆ III – Pomoce dydaktyczne;

 

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. PUBLIKACJA_UZP SIWZ_publikacja
 3. załacznik nr 4a do SIWZ
 4. załacznik nr 4b do SIWZ
 5. załacznik nr 4c do SIWZ
 6. Załącznik nr 1a do SIWZ
 7. Załącznik nr 1b do SIWZ
 8. Załącznik nr 1c do SIWZ
 9. Załącznik nr 2a do SIWZ
 10. Załącznik nr 2b do SIWZ
 11. Załącznik nr 2c do SIWZ
 12. Załącznik nr 3a do SIWZ
 13. Załącznik nr 3b do SIWZ
 14. Załącznik nr 3c do SIWZ
 15. Załącznik nr 5A do SIWZ
 16. Załącznik nr 5B do SIWZ
 17. Załącznik nr 5C do SIWZ
 18. Załącznik nr 6a do SIWZ
 19. Załącznik nr 6B do SIWZ
 20. Załącznik nr 6C do SIWZ
 21. Załącznik nr 7 do SIWZ
 22. Załącznik nr 8a do SIWZ
 23. Załącznik nr 8b do SIWZ
 24. Załącznik nr 8c do SIWZ
 25. Załącznik nr 9 do SIWZ
 26. Załącznik nr 10 do SIWZ

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, 2018-11-23

Znak sprawy: SZD.ZP.11.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie zamówienia publicznego – realizacja kampanii informacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”

 

 

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej PZP informuję, że w postępowaniu na realizację kampanii informacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” za najkorzystniejszą została uznana oferta, złożona przez Telewizja Sudecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Bielawie, ul. Jana III Sobieskiego 17a, z ceną wykonania zamówienia 834.955,00 zł brutto.

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała według kryteriów wskazanych w SIWZ ocenę 84,06 punktów. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze wskazaniem ceny oraz uzyskaną punktacją ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

Ars Media Anna Gryczon, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa

653499,00 zł

83,50 pkt

2.

TELEWIZJA SUDECKA Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 17A, 58-260 Bielawa

834955,00 zł

84,06 pkt

3.

FFW COMMUNICATION Sp. z o.o. sp. k., Al. Komisji Edukacji Narodowej 54 lok. 49, 02-797 Warszawa

842673,00 zł

78,29 pkt

 

Ponadto działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuję o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – 29 listopada 2018 roku.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 23.11.2018 r. (1)

Nabór na stanowisko Koordynatora projektu unijnego

 

Stowarzyszenie2

 

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
58-200 Dzierżoniów
Rynek 36

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

KOORDYNATOR PROJEKTU UNIJNEGO
 

I. Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:  

 1. Koordynowanie prac związanych z prawidłową realizacją projektu (opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej oraz jej przeprowadzenie, tworzenie oraz nadzór harmonogramu realizacji projektu, nadzór nad terminowością prowadzenia poszczególnych działań).
 2. Koordynowanie zadań realizowanych przez partnerów oraz podmioty realizujące projekt.
 3. Przeprowadzenie promocji projektu.
 4. Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu oraz Instytucją Zarządzającą.
 5. Monitorowanie i rozliczanie wskaźników produktu i rezultatu, uczestników projektu harmonogramów i budżetu projektu.
 6. Rozliczanie kosztów projektu, w tym  sporządzanie wniosków o płatność.
 7. Wprowadzanie zmian do projektu.
 8. Obsługa administracyjna i logistyczna biura projektu.
 9. Opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne – formalne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.

Wymagania merytoryczne:

 • Wykształcenie: wyższe.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych.
 • Znajomość zagadnień z zakresu, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu.
 • Praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy, zestawień.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel.

III. Cechy osobowości:

Zaangażowanie, dokładność, samodzielność – własna inicjatywa, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
 2. Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony (18 miesięcy – okres realizacji projektu).
 3. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów).

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum vitae.
 • List motywacyjny.
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie.
 • Oświadczenie, iż kandydat/-ka zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie – poświadczone własnoręcznym podpisem – wg załączonego wzoru. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Koordynator projektu unijnego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 r. do godz. 15.00.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”, reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru kandydatów na wolne ww. stanowisko na podstawie art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), w celu późniejszej archiwizacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia roku, w którym została przeprowadzona procedura naboru, przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata na wolne ww. stanowisko, jego ofertę odkłada się do akt osobowych i przechowywana będzie  przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Pozostałe oferty zostaną po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie protokolarnie zniszczone.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan,iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy w „Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska”.

 

klauzula_informacyjna (4)

Przetarg nieograniczony na realizację kampanii informacyjnej „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Materiały do pobrania:

1. Ogłoszenie ZP400PodgladOpublikowanego_2

2. SIWZ SIWZ_20181106 

Zapraszamy do złożenia oferty.

Odpowiedzi na pytania 14-11-2018

 1. Proszę o podanie wartości szacunkowej zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie ma obowiązku podania wartości szacunkowej zamówienia.

 1. Czy można założyć, że główny film o czasie trwania 15-18 minut będzie opracowany na bazie 4 filmów średniej długości (4-5) minut? 

        Odpowiedź: Tak.

 1. Czy  w przypadku wkładek prasowych oczekiwany format 8×1/2 A4 oznacza u Państwa 2 kartki formatu A4 złożone na pół? Czy należy je zszyć? 

Odpowiedź: Według Zamawiającego wskazany format składa się z 4 kartek A4 zadrukowanych dwustronnie i złożonych na pół, czyli 16 stron. Materiał powinien być zszyty.

 1. Czy dobrze rozumiemy, że w jednej rozgłośni ponadlokalnej ilość emisji wynosi 110 – łącznie na 4 różne spoty? czyli np. 27+28+27+28 emisji?. Czy chodzi o 110 emisji o każdej porze roku czyli 440 emisji w jednej rozgłośni a łącznie w czterech rozgłośniach 1760 emisji? 

Odpowiedź: Pierwsza interpretacja jest właściwa. Ogólna liczba emisji – 440.

 1. Czy reklama na dwóch pojazdach komunikacji miejskiej ma dotyczyć dwóch różnych projektów czy jednego projektu?

Odpowiedź: Może być jeden projekt pod warunkiem , że wynajęte zostaną dwa identyczne pojazdy, w innym przypadku projekty należy dostosować do specyfiki każdego pojazdu.

 1. Co w przypadku ulotek oznacza okres rozpowszechnienia przez minimum jeden miesiąc (czerwiec – lipiec). Jak to się ma do innego punktu dotyczącego wykonania po 30 tys. sztuk ulotek o w każdej porze roku. Czy tu należy założyć rozpowszechnienie jedynie 30 tys. szt. ulotek z okresu letniego? 

Odpowiedź: W przypadku ulotek okres rozpowszechniania zgodnie z SIWZ to: „okres rozpowszechniania – marzec – listopad 2019, z uwzględnieniem prezentowanych czterech pór roku”.

 1. Czy dopuszczają Państwo insertowanie materiałów w jednej pozycji prasy o zasięgu całego województwa dolnośląskiego? I czy dopuszczają Państwo insertowanie w dwóch wydaniach tejże pozycji (inne dni). Z naszych informacji wynika, że żaden periodyk o charakterze prasy codziennej nie posiada ilości nakładu 30 tys. i więcej. 

Odpowiedź: Tak.

 1. Internet – wymagania:
 • – umieszczanie banerów reklamowych oraz informacyjnych, odnośników do strony Internetowej oraz profilu na Facebook na minimum 10 stronach regionalnych Dolnośląskich oraz na minimum 20 stronach lokalnych Dolnośląskich, związanych tematycznie z Projektem.
 • – okres rozpowszechniania: od marca 2019 roku do 31 grudnia 2019

Proszę o rozwinięcie tego punktu. Czy jest on powiązany z opracowaniem 20 szt. dużych form graficznych i 40 sztuk małych form graficznych? Jakie są wymiary małych i dużych form graficznych? Czy łącznie 60 sztuk grafik ma być publikowanych na wszystkich 30 stronach o których piszą Państwo wyżej? Czy to ma być publikacja ciągła z wymianą grafik? Proszę o uszczegółowienie Państwa oczekiwań. 

 Odpowiedź: Na wszystkie zadane pytania odpowiedź jest twierdząca. Opracowane formy graficzne powinny być publikowane rotacyjnie przez cały okres rozpowszechniania. Rozmiary grafik powinny być dopasowane do możliwości witryn na których będą prezentowane. Formy graficzne będą też opracowywane na potrzeby innych elementów zamówienia (nie wszystkie 60 grafik na potrzeby internetu).

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania NR SZD.ZP.07.2018

Dzierżoniów, 2018-10-29

Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

NIP 882-212-26-21

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację kampanii informacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”; znak sprawy: SZD.ZP.07.2018

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postepowania.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W dniu 02.10.2018r. Zamawiający wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację kampanii informacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  tj. 23.10.2018r do godz. 11:00 wpłynęła jedna oferta.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 us 1 pkt 2 Pzp.

Wobec braku innych ofert należało orzec jak w sentencji.

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania SZD.ZP.07.2018

Przetarg nieograniczony na realizację kampanii informacyjnej „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Materiały do pobrania:

1. SIWZ: SIWZ_ogłoszenie 630485-N-2018

2. Ogłoszenie: ZP400PodgladOpublikowanego

Odpowiedzi i wyjaśnienia część 1.

Pytanie 1.1

Czy w związku z zapisem  § 3 Opis przedmiotu zamówienia, 3.2. Cele zamówienia (…) – generującą określone postawy – wywołanie zamierzonych postaw i zachowań w zakresie ochrony środowiska … Czy  otrzymamy od Państwa wsparcie w postaci materiałów merytorycznych, dotyczących aspektów ochrony środowiska? 

Odpowiedź:

Wszystkie materiały merytoryczne powinny zostać opracowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem gatunków chronionych i specyfiki obszaru Gór Sowich oraz najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 

Projekt powinien objąć następujące gatunki wpisane do czerwonej księgi roślin i zwierząt:

 1. Zanokcica serpentynowa – wymierający, krytycznie zagrożony.
 2. Nocek Bechsteina – gatunek bliski zagrożenia.
 3. Arnika Górska – narażona na wyginięcie.
 4. Czosnek niedźwiedzi – narażony na izolowanych stanowiskach.

oraz gatunki objęte ochroną gatunkową ścisłą/siedliska o znaczeniu priorytetowym:

 1. Zanokcica serpentynowa,
 2. Mopek,
 3. Nocek duży,
 4. Nocek orzęsiony,
 5. Nocek Bechsteina,
 6. Puszczyk,
 7. Puchacz zwyczajny,
 8. Puchatka zwyczajna,
 9. Sóweczka zwyczajna,
 10.  Pełnik Europejski,
 11.  Arnika Górska.


Pytanie 1.2

W związku z zapisem  § 3 Opis przedmiotu zamówienia, 3.5. Zakres przedmiotu zamówienia, punkt 9. Opracowanie i przygotowanie profilu na Facebook zawierającej materiały przygotowanie w ramach projektu. Czy  prowadzenie profilu w ramach projektu, również powinno się znaleźć w zapisie, czy będzie on prowadzony po Państwa stronie?

Odpowiedź:

Zamówienie obejmuje także prowadzenie przez Wykonawcę profilu Facebook’a w okresie realizacji projektu (do 31 grudnia 2019 – później przekazanie loginu i hasła Zamawiającemu), samodzielne redagowanie i umieszczanie minimum dwóch postów tygodniowo odnoszących się do zagadnień Projektu oraz umieszczanie postów przygotowanych przez Zamawiającego.

—————————————————————————————————————————————-

 

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wykonania materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektupn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr RPDS.07.01.01-02-0102/16 .

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor

SZD.ZP.008.2018                                                                                                                                                                                                 Dzierżoniów, dnia 20.09.2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego

wykonania materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektupn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr RPDS.07.01.01-02-0102/16 .

 

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

NIP 882-212-26-21

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie materiałów promocyjnych w lokalnej prasie (ukazującej się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego) promujących projekt pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przez wykonanie materiałów promocyjnych rozumie się wykonanie oraz publikację jednego artykułu prasowego (jedna emisja) o formacie  min. A3, zawierający co najmniej:

 • 6 zdjęć pracowni przedmiotowych utworzonych w ramach projektu (wykonanych przez wykonawcę). Każde ze zdjęć powinno przedstawiać pracownię innego Partnera. Po podpisaniu Umowy Zamawiający wskaże pracownie, które należy  umieścić w materiale promocyjnym;
 • Opis przedmiotu projektu (zakres projektu udostępniony przez Zamawiającego),
 • Niezbędne oznaczenia wskazane w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (udostępnionym przez Zamawiającego).

 

Opracowany artykuł należy przesłać do Zamawiającego przed publikacją w celu jego akceptacji.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz
6 Partnerów Powiatu Dzierżoniowskiego (Gminę Piława Górna, Gminę Bielawa, Gminę Niemcza, Gminę Łagiewniki, Powiat Dzierżoniowski, Gminę Miejską Dzierżoniów) i dotyczy inwestycji w infrastrukturę edukacyjną polegającą na adaptacji i wyposażeniu pracowni matematyczno – przyrodniczych
i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w 21 pracowniach dla 11 szkół z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego objętych wsparciem.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia – publikacja jednego artykułu: nie później niż do dnia 12-go października 2018 roku.

 

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena).

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłaćna ww. adres w terminie do 28 września 2018 r. do godz. 11:00. O terminie wpływu decyduje moment wpływu ofertyudokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 •  dopisek: Oferta – wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej dla projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, (ul. Rynek 36,
58-200 Dzierżoniów) w dniu 28 września 2018 r. o godz. 11:45.

 1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

 1. Inne informacje:

Do siedziby Zamawiającego należy dostarczyć 10 kompletnych egzemplarzy prasy, w której zostało opublikowane ogłoszenie w miesiącu październik 2018 roku. Dostarczenie ww. egzemplarzy nie może nastąpić później niż 2 dni robocze po ukazaniu się prasy
w sprzedaży (licząc od dnia następnego od ukazania).

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Umowa-projekt 7.1.1.promocja artykuł w prasie

 

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 12 lipca 2018r

 

SZD.ZP.03.2018

PROTOKÓŁ

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu

„Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

W dniu 4 lipca 2018r zapytanie o cenę skierowano drogą elektroniczną do czterech potencjalnych wykonawców. Ponadto zapytanie o cenę zamieszczono na stronie internetowej Beneficjenta (www.stowarzyszeniezd.pl/ogłoszenia). Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

 1. Lista ofert:

            W terminie do dnia 12 lipca 2018r godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty.

Lp.

Oferent

Cena brutto PLN

(netto PLN)

Uwagi

1

„RAWBUD”-Rawicz Sp. z o.o.

Masłowo, ul. Śląska 88

63-900 Rawicz

5 146,81

(4 184,40 netto)

Oferta spełnia kryteria oceny.

2

Zakład Reklamowy „Znaki pl”

Krzysztof Gabory

ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów

5 239,80

(4 260,00 netto)

Oferta spełnia kryteria oceny.

3

Marginez Marta Bogdanowicz

Oś. Różane 9c/3

58-200 Dzierżoniów

9 977,00

(9 977,00 netto)

Oferta spełnia kryteria oceny.

 

 1. Rozstrzygnięcie:

Wszystkie otrzymane oferty są ważne, zostały złożone w terminie i spełniają wymogi techniczne określone w zapytaniu o cenę. Najniższą kwotę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia zawiera oferta nr 1. Z tego względu, biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert  zamówienie otrzymuje:

„RAWBUD” – RAWICZ Spółka z o.o.

Masłowo ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz

 

 1. Uwagi: Brak

 

 

Aleksander Siódmak

 

​OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 4 lipca 2018 r 

 

 

​OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu

„Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic informacyjno-pamiątkowych jednostronnych wraz z konstrukcją do mocowania w celu oznakowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu pn. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na ternie Powiatu Dzierżoniowskiego” zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (aktualizacja z 21 lipca 2017).

Tablice informacyjne – jednostronne:

Rozmiar tablic: 80 x 120 cm

Ilość tablic: 11 sztuk

Ilość wzorów (projektów): 2 rodzaje

Materiał: blacha stalowa ocynkowana minimalnej grubości 1.25mm podwójnie zagięta na całym obwodzie.

Technologia: lico tablicy może być wykonane dowolną technologią (np. sitodruk, druk, folia samoprzylepna II generacji itp.) i zabezpieczona laminatem ochronnym UV, pod warunkiem zachowania trwałości produktu i jego odporności na warunki atmosferyczne oraz silne wiatry (rejon podgórski i górski). Tył zabezpieczony farbą koloru szarego nanoszoną metodą malowania proszkowego. Minimalna trwałość 72 miesiące.

Konstrukcja mocująca – 11 kompletów:

Komplet: dwa słupy stalowe ocynkowane minimum φ=60mm (ścianka minimum 2 mm) o wysokości 4 – 4,5m z zaślepkami, przeznaczone do umieszczenia w gruncie wraz z 4 obręczami mocującymi dla każdej tablicy. Obręcze powinny być zamontowane do tablicy w sposób zapewniający trwałość połączenia i odporność na warunki atmosferyczne.

Zamówienie obejmuje dostawę pod adres: Zarząd Dróg Powiatowych, 58-200 Dzierżoniów, ul. Garbarska 2.

3. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin dostarczenie zamówienia – 21 dni od podpisania umowy.

4. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

5. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia w 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 12 lipca 2018r do godz. 12:00.O terminie wpływy decyduje moment wpływu ofertyudokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

– nazwa Oferenta, adres, oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek „Oferta – tablice informacyjne dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dodatkowo oferta powinna zawierać opis zastosowanych materiałów oraz opis technologii druku lica tablicy oraz dopisek „Zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO”.

6.Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36 w dniu 12 lipca 2018r o godz. 12:15.

7. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

8. Inne informacje:

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy wykonanie zamówienia nie będzie leżeć w interesie publicznym.

Zamówienia należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych, 58-200 Dzierżoniów, ul. Garbarska 2.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Aleksander Siódmak 74/810 84 31, .

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36, tel. 74 810 84 31, e-mail: biuro@stowarzyszeniezd.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SZD.ZP.003.2018 prowadzonym w trybie zapytania cenowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), oraz w celu realizacji przedmiotowego Projektu, jego kontroli, audytu, sprawozdawczości i archiwizacji w ramach RPO WD zgodnie z zawarta umowa dofinansowania RPDS.04.04.01-02-0005/17;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia Projektu, na potrzeby zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu zachowania konkurencyjności i jawności postępowania; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Umowa projekt

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na publikację materiału informacyjno-promocyjnego dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 28 czerwca 2018r

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na publikację materiału informacyjno-promocyjnego dla projektu

„Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, skład i publikacja materiału informacyjno-promocyjnego dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Publikacja zawierać będzie tekst, zdjęcia i grafikę (logo RPO WD). Publikacja w formacie A3.

Teks i zdjęcia dostarczy Zamawiający

 1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i publikacji materiału – 31 lipca 2018r.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

           Cena oferty brutto – 60 pkt

           Nakład wydania – 40 pkt

          Szczegółowy sposób oceny ofert w załączniku.

          Ocena oferty jest sumą ocen poszczególnych kryteriów (C i N)

Pi = Pi(c) + Pi(n)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta z pośród ofert, która otrzyma największą ilość punktów (Pi).

 1. Termin i sposób składania ofert:

            Oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres do dnia 5 lipca 2018.

            Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto, oferowany nakład wydania.

 1. Inne informacje:

          W celu udokumentowania wykonanie zamówienia i archiwizacji dokumentacji,Wykonawca dostarczy 5 egzemplarzy publikacji.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Umowa_projekt (1)

Zapytanie ofertowe