Kategorie archiwum: Ogłoszenia

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH POŁUDNIOWEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

 

Sprawozdanie z konsultacji SZITPOF

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz porozumienia z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad współdziałania przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego oraz powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Południowego Obszaru Funkcjonalnego, samorządy tworzące Południowy Obszar Funkcjonalny zapraszają:

 1. Władze regionalne, lokalne i miejskie, inne instytucje publiczne.
 2. Partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych,
 3. Podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak: partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
 4. Organizacje badawcze i uniwersytety.
 5. Inne właściwe zainteresowane strony.

do zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (projekt Strategii ZIT POF).

W takcie konsultacji społecznych zostaną zorganizowane spotkania konsultacyjne, w trakcie których zaprezentowany zostanie projekt Strategii  ZIT POF oraz przeprowadzona zostanie dyskusja.

Szczegóły znajdą Państwo w ogłoszeniu poniżej:

Ogłoszenie konsultacje społeczne SZITPOF 

Zapraszamy do współpracy!

 

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową usługę sprzątania pomieszczeń biurowych Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych:

 1. Rynek 36/2 – 3 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 58,65 m2
 2. Rynek 55/15 – 2 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 35,00 m2.

Informujemy, że oferty należy składać elektronicznie do dnia 28 grudnia 2023r. do godz. 12:30.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. FORMULARZ OFERTOWY

2. PROJEKT UMOWY

3. OSWIADCZENIE W SPRAWIE PODSTAW WYKLUCZENIA

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5. RODO

Zapraszamy do składania ofert.

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie Studium wykonalności zawierające analizę ryzyka oraz dodatkowe informacje dla projektu pn. „EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Studium wykonalności dla projektu pn.: "EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" w zakresie analiz ryzyka oraz dodatkowych informacji wynikających z wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi analizami finansowymi, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym krajowym i unijnym w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej w ramach programu FEDS 2021-2027 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr FEDS.02.01-IZ.00-042/23, działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, typ 2.1 A – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych (Województwo Dolnośląskie). Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Lidera), Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Gminy Pieszyce (Partnerów). Obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj.: budynek Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, ul. Adama Mickiewicza 8 oraz budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach, ul. Mikołaja Kopernika 124, 58-250 Pieszyce znajdujących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia: 08 listopada 2023 r. do godz.: 12:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach poniżej.

 

OGŁOSZENIE

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU

RODO

 

 

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: "EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim":

 

1. Czy dopuszczacie Państwo przesłanie oferty na skrzynkę pocztową e-mail/ podpisany – zeskanowany dokument?

Odpowiedź: Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera w biurze „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” mieszczącym się pod adresem: Rynek 36/2, Dzierżoniów 58-200.

 

2. Prosimy o informację, jakie dokumenty posiadają budynki, będące przedmiotem zamówienia (inwentaryzacja, projekt budowlany, PFU, audyt lub rzuty) oraz prosimy przesłać krótki opis budynków (m2, m3, którego roku) lub rzuty.

Odpwiedź: Zgodnie z dokumentacją naboru, budynki posiadają niezbędną dokumentację do złożenia wniosku o dofinansowanie (Audyt energetyczny). Niezbędne dokumenty przekazane zostaną Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie Studium.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu pn.: "EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" w zakresie analiz ryzyka oraz dodatkowych informacji wynikających z wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi analizami finansowymi.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

 

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie Studium wykonalności zawierające analizę ryzyka oraz dodatkowe informacje dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie”

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Studium wykonalności dla projektu pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie" w zakresie analiz ryzyka oraz dodatkowych informacji wynikających z wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi analizami finansowymi, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym krajowym i unijnym w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej oraz Pośredniczącej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr FEDS.09.05-IP.01-023/23 (FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa, Typ projektu: Poddziałania 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski). Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Gminy Bielawa (Lidera) oraz „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” (Partnera). Projekt obejmuje termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta, znajdującego się na terenie Gminy Bielawa.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia: 07 sierpnia 2023 r. do godz.: 12:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach poniżej.

 

OGŁOSZENIE

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

OSWIADCZENIE W SPRAWIE PODSTAW WYKLUCZENIA

RODO

 

W Ogłoszeniu z dnia 28.07.2023 r. w punkcie 4. Warunki udziału w postępowaniu nastąpiła omyłka pisarska. Informujemy, iż warość ta została zmieniona na poprawną tj. 1 100 000 PLN .

 

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie"

 

1. Czy zamiast referencji mogą być oświadczenia o wykonaniu takiego a nie innego SW.

Odpowiedź: Zgodnie z  Warunkami udziału w postępowaniu Oferent powinien udokumentować doświadczenie w formie referencji wydanych przez podmiot zamawiający lub protokół odbioru, z którego jednoznacznie wynika, że usługa została zrealizowana zgodnie z umową i bez zastrzeżeń. Ponadto będą dołączone dokumenty potwierdzające kwotę przedmiotowego projektu.
 

2. Czy granica 1 100 000 dotyczy wartości kosztorysowej (czyli w momencie składania wniosku), czy też jest to wartość robót po przetargu ( czyli rzeczywista wartość inwestycji).

Odpowiedź: Oferent jest zobowiązany wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3 studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości nie niższej niż 1 100 000 PLN brutto każdy.

Dotyczy to wartości projektu na moment składania wniosku o dofinansowanie.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie" w zakresie analiz ryzyka oraz dodatkowych informacji wynikających z wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi analizami finansowymi.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o naborze partnerów społeczno – gospodarczych w ramach ZIT POF jako ciało opiniodawcze dla Lidera ZIT POF – wydłużenie terminu naboru

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 3 lipca 2023 r zaproszenia dotyczącego naboru podmiotów do Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027, w celu zapewnienia reprezentatywności podmiotów z różnych obszarów działania w pracach Rady, informujemy, że termin naboru podmiotów do Rady ZIT POF 2021-2027 został przedłużony do dnia 16 sierpnia 2023 r.

Link do ogłoszenia o naborze poniżej:

http://www.stowarzyszeniezd.pl/?m=20230703

WYNIKI NABORU DO RADY ZIT POF

Przedstawiamy Uchwałę Lidera ZIT POF w sprawie powołania Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.  

Uchwała Lidera o powołaniu Rady ZIT POF

Ogłoszenie postępowania na: „Zakup mebli biurowych w ramach wyposażenia Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający tj. Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska z siedzibą w Dzierżoniowie, 58-200, Rynek 36 zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Zakup mebli biurowych w ramach wyposażenia Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”

Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć elektronicznie na adres email: rmzamowienia@gmail.com. Wykonawca może zaszyfrować ofertę poprzez darmowy program 7-Zip. Hasło dostępu do pliku wykonawca musi przesłać do dnia 17 lipca 2023r. do godz. 14:30 na adres email rmzamowienia@gmail.com Niezaszyfrowanie oferty nie stanowi podstawy odrzucenia. Jeżeli wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie prześle hasła deszyfrującego, Zamawiający odrzuci taką ofertę.

W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1; FORMULARZ OFERTOWY

2) Projekt umowy – załącznik nr 2; PROJEKT UMOWY

3) Oświadczenie o wykluczeniu – załącznik nr 3; OSWIADCZENIE W SPRAWIE PODSTAW WYKLUCZENIA

4) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4;OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5) Klauzulę RODO; RODO

6) Zapytanie ofertowe; ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie o postępowaniu na Zakup sprzętu elektronicznego w ramach wyposażenia Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

Zamawiający tj. Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska z siedzibą w Dzierżoniowie, 58-200, Rynek 36 zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Zakup sprzętu elektronicznego w ramach wyposażenia Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”.

W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1; FORMULARZ OFERTOWY

2) Projekt umowy – załącznik nr 2; PROJEKT UMOWY

3) Oświadczenie o wykluczeniu – załącznik nr 3; OSWIADCZENIE W SPRAWIE PODSTAW WYKLUCZENIA

4) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4; OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5) Klauzulę RODO; RODO

6) Zapytanie ofertowe; ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć elektronicznie na adres email: rmzamowienia@gmail.com. Wykonawca może zaszyfrować ofertę poprzez darmowy program 7-Zip. Hasło dostępu do pliku wykonawca musi przesłać do dnia 17 lipca 2023r. do godz. 14:30 na adres email rmzamowienia@gmail.com Niezaszyfrowanie oferty nie stanowi podstawy odrzucenia. Jeżeli wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie prześle hasła deszyfrującego, Zamawiający odrzuci taką ofertę.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Ogłoszenie o naborze partnerów społeczno – gospodarczych w ramach ZIT POF jako ciało opiniodawcze dla Lidera ZIT POF

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 3 lipca 2023 r zaproszenia dotyczącego naboru podmiotów do Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027, w celu zapewnienia reprezentatywności podmiotów z różnych obszarów działania w pracach Rady, informujemy, że termin naboru podmiotów do Rady ZIT POF 2021-2027 został przedłużony do dnia 16 sierpnia 2023 r.

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Istotą ZIT w perspektywie 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych i wiązek projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowania zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT, na podstawie opracowanej w tym celu Strategii ZIT POF.

Instrument ZIT będzie wykorzystywany do wspierania Południowego Obszaru Funkcjonalnego (POF), który tworzą następujące gminy: Bielawa, Dzierżoniów, Łagiewniki, Miejska Dzierżoniów, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki – Zdrój, Kłodzko, Kudowa – Zdrój, Lądek –  Zdrój, Lewin Kłodzki, Miejska Kłodzko, Międzylesie, Polanica Zdrój, Stronie Śląskie, Szczytna, Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ziębice, Złoty Stok, Ząbkowice Śląskie oraz Powiaty: Dzierżoniowski, Kłodzki i Ząbkowicki.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii ZIT POF, w celu zapewnienia uspołecznienia procesu jej tworzenia i wdrażania, Lider ZIT POF ogłasza nabór partnerów do udziału               w pracach Rady ZIT POF na lata 2021-2027. Rada ZIT POF będzie pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT POF w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT POF.

Członkami Rady ZIT POF mogą zostać m.in. podmioty reprezentujące:

 1. Partnerów społeczno-gospodarczych;
 2. Społeczeństwo obywatelskie;
 3. Organizacje pozarządowe;
 4. Podmioty działające na rzecz ochrony środowiska;
 5. Podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych; praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji;
 6. Inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF.

Podmiot kandydujący do Rady ZIT POF musi prowadzić działalność na obszarze ZIT POF oraz wykazać się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w działalności w reprezentowanym, wyżej wymienionym obszarze.

Zapraszamy osoby zaangażowane w kreowanie polityki lokalnej i regionalnej posiadające:                                    

 • doświadczenie w zakresie środków unijnych,
 • doświadczenie w zakresie projektów unijnych w szczególności z udziałem Partnerów i projektów zintegrowanych,
 • znajomość obszarów wsparcia programu regionalnego, jak również obszaru i specyfiki gmin tworzących ZIT POF,
 • specjalistyczną wiedzę w zakresie poszczególnych dziedzin społecznych i gospodarczych diagnozowanych w ramach Strategii ZIT POF.

Osoby kandydujące do Rady ZIT POF powinny spełniać następujące warunki:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • w pełni korzystać z praw publicznych;
 • nie być skazanym/ną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Uczestnictwo w Radzie ZIT POF ma charakter społeczny. Za udział w pracach Rady ZIT POF nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 24 lipca 2023 r. wypełnionego przez Podmiot Zgłaszający na Członka Rady ZIT POF Formularza zgłoszeniowego (stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia) drogą e – mailową (w wersji pdf) na adres: biuro@stowarzyszeniezd.pl  

Szczegółowe zasady naboru i powołania członków Rady ZIT POF zostały określone w Zasadach Naboru do Rady ZIT POF (stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia).

Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Rady ZIT POF zgodnie z limitem osobowym na zasadach określonych w Zasadach Naboru Członków do Rady ZIT POF.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 516 730 990 oraz adresem e-mail: biuro@stowarzyszeniezd.pl

 

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z wyborem na członka Rady ZIT POF. Niespełnienie wymogów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu i Zasadach Naboru Członków do Rady ZIT POF skutkuje jego nieprzyjęciem o czym zainteresowany zostanie powiadomiony  na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Dziękujemy za zainteresowanie i liczymy na efektywną współpracę.

formularz_zgloszeniowy RADA ZIT POF

Zasady naboru do RADY ZIT POF

Ogłaszamy nabór na Konsultanta ds. programu „Ciepłe Mieszkanie”

logo SZD

 

 

Dołącz do naszego zespołu!

Ogłaszamy nabór na Konsultanta ds. programu "Ciepłe Mieszkanie"!

 

 

ogłoszenie o pracę SZD_ciepłe mieszkanie

klauzula_informacyjna

 

 

 

 

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

OGŁOSZENIE

o zamierze udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promocyjnychj dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

1. Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

2. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

3. Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż materiałów promocyjnych dla następujących projektów:

 1. „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego";
 2. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”;
 3. „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”

w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz zgodnie z opisem zawartym w załącznikach.

 

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 17.03.2022 r. do godz. 10:00.

Szczegóły Zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

 1. Czy można złożyć ofertę tylko na 1  projekt?

Odpowiedź: Zamawiający w ogłoszeniu nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promocyjnychj dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Protokół z postępowania