Kategorie archiwum: Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NOWEGO WYKONAWCY

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

18 listopada 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NOWEGO WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że konieczne było dokonanie wyboru nowego Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu "ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja".

Nowym Wykonawcą zostaje: 

Marginez Marta Bogdanowicz
os. Różane 9c/3
58-200 Dzierżoniów

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu "ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja".

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn.: „ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja”

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 09.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pn.: 

"ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozówój, integracja" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż 5 (pięciu) naściennych, jednostronnych plakatów oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostawę 250 (dwustu pięćdziesięciu) sztuk naklejek samoprzylepnych w ramach promocji projektu "ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja" w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz zgodnie z opisem zawartym w zalącznikach.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 19.10.2020 r. do godz. 11:00.

Szczegóły Zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

1. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

2. Wzór umowy

 

Harmonogram spotkań mobilnych w ramach programu Czyste Powietrze w miesiącu październiku

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 punkt konsultacyjny Czyste Powietrze wznawia spotkania mobilne. 🚗🚗🚗

Jeśli planujesz wymianę starego pieca,termomodernizację budynku jednorodzinnego,zakup paneli fotowoltaicznych lub instalacji przydomowej retencji – przyjdź i dowiedz się o jakie dofinansowanie możesz się starać.

Startujemy od października✔️✔️✔️

.0001 (6)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu "Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego".

Protokół z postępowania

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Zamawiający "Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska", z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200), Rynek 36, informuje, że dokonuje zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia dotyczący zamówienia zaplanowanego dla Gminny Pieszyce w zakresie grubości ścianki słupów stalowych, będących elementem konstrukcji mocującej, z minimum 8 mm na minimum 3 mm. Pełny opis zmainy został zamieszczony poniżej.

Zmiana treści zamówienia

 

OGŁOSZENIE
o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu "Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego"

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenie oraz montaż tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach promocji projektu "Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zgodnie z opisem zawartym w zalącznikach.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 27.07.2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły Zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Formularz ofertowy

2. Wzór Umowy

 

 

 

 

Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Projekt pn. "Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

Beneficjent:

 • „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”

Partnerzy Projektu:

 • Gmina Miejska Dzierżoniów
 • Gmina Pieszyce
 • Gmina Piława Górna

Opis Projektu

Projekt w swym założeniu ma zapewnić skuteczną metodę odbioru i odprowadzania wód opadowych i roztopowych z obszaru wsparcia, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i poprawiając stan środowiska naturalnego.

Projekt obejmuje swoim zakresem realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 • Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie – 214,90mb
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do Parowozowni) – 294,55mb
 • Budowa kanalizacji deszczowej o długości 539,2 m w Pieszycach z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Polnej
 • Budowa kanalizacji deszczowej o długości 489,00 mb na ul. Osiedle Młyńskie w Piławie Górnej w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w szczególności z pasa drogowego

Projekt będzie realizowany w oparciu o partnerstwo Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska z Gminą Miejską Dzierżoniów, Gminą Pieszyce i Gminą Pilawa Górna. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie odpowiedzialne za przygotowanie projektu i późniejsze nim zarządzanie. Gminy pełniące rolę Partnerów odpowiedzialne będą za realizację zadań inwestycyjnych i związanych z nimi procedur, w tym zamówień publicznych.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu, w szczególności na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Cel ten jest tożsamy z celem szczegółowym dla działania 4.5 wskazanym w SZOOP RPO WD 2014-2020 i zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

1. Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu (m.in. powodziami, gwałtownymi ulewami);

2. Zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym;

3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, co korzystnie wpłynie na jakość ich życia;

4. Zmniejszenie kosztów usuwania skutków wystąpienia zagrożeń naturalnych;

5. Zwiększenie sprawności funkcjonowania systemu sieci kanalizacji deszczowej.

Główną grupą docelową niniejszego projektu będą mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego (Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Pieszyce oraz Gminy Piława Górna), którzy najbardziej odczują pozytywne efekty związane z realizacją projektu oraz zyskają poczucie bezpieczeństwa. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na poprawę jakości życia społeczności powiatu, dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa przed negatywnymi skutkami zmian klimatu i ekstremalnych warunków pogodowych takich jak: gwałtowne i intensywne opady deszczu.

 

Planowane efekty Projektu:

Planowany efekt realizacji projektu zakłada prace budowlane przy kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Pieszyce i Gminy Piława Górna. Projekt zakłada wybudowanie 1,32 km oraz przebudowę 0,21 km kanalizacji deszczowej na terenie powiatu Dzierżoniowskiego.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • Wsparcia ludności i zapewnienia bezpieczeństwa dzięki budowie kanalizacji deszczowej umożliwiającej wdrożenie ochrony przeciwpowodziowej, która pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu, w szczególności  na terenie powiatu dzierżoniowskiego.
 • Wzmocnienia odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu (m.in. powodziami, gwałtownymi ulewami).
 • Zabezpieczenia mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami w zakresie budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej.
 • Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, co korzystnie wpłynie na jakość ich życia.
 • Reagowania na skutki zmian klimatu takie jak gwałtowne opady, fale upałów i długie susze poprzez realizację działań przez samorządy w zakresie zagospodarowania wód deszczowych.
 • Łagodzenia negatywnych skutków przeciążeń systemów kanalizacyjnych podczas niekorzystnych zjawisk pogodowych jak ulewy- ograniczenie podtopień, strat w infrastrukturze prywatnej i publicznej).
 • Zwiększenia sprawności funkcjonowania systemu sieci kanalizacji deszczowej.
 • Wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej obszarów objętych przedsięwzięciem dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa.

 

Budżet Projektu

Wartość projektu: 2 862 958,70 PLN,

Wartość dofinansowania ze środku UE: 2 433 514,90 PLN.

Zakończenie realizacji projektu planuje się na 31 lipca 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, 27.05.2020 r.

SZD.ZP.04.2020

Zawiadomienie o wyyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Studium Wykonalności dla Projketu pn.:

"Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego". 

 

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Protokół z postępowania

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU pn.: „ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.

„Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego"  w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze RPDS.03.04.01-IZ.00-02-392/20 (Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych).

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 26.05.2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach:

Ogłoszenie

Wzór Umowy 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż mebli do Biura Projektu

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż mebli do Biura Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Protokół z postępowania