OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę art. spożywczych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. : „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę art. spożywczych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. : „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę art. spożywczych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. : „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę art. spożywczych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. : „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Zamawiający:


Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
58-200 Dzierżoniów, Rynek 36


Opis przedmiotu zamówienia:


Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy artykułów spożywczych wraz z rozładunkiem do 4 szkół zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, tj.:
– ZS 1 w Dzierżoniowie;
– ZS 2 w Dzierżoniowie;
– ZS 3 w Dzierżoniowie
– ZS i PKZ w Bielawie.

Termin i sposób składania ofert:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
– oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony oraz podpisany przez osoby uprawnione Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
– ofertę należy złożyć w Biurze „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na w/w adres w terminie do dnia 28.01.2022 r. do godz. 11:00.
– o terminie wpływu decyduje moment odbioru oferty udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.
– ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

  • nazwa oraz adres Oferenta,

  • dopisek: Oferta – przerwy kawowe „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy zał nr 1

umowa zał. nr 2

protokół z postępowania