PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów,  18.01.2017 r.

SZD.ZP.23.2016

 

PROTOKÓŁ

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu 02 stycznia 2017 r. ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl  w dziale „ogłoszenia” oraz rozesłano zaproszenie do złożenia oferty do 4 potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

2.Lista ofert:

W dniu 16 stycznia 2017 r. o godzinie 14:15 dokonano otwarcia ofert.

W terminie wpłynęły 2 oferty

 

Lp.

Oferent

Cena

(PLN netto)

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1.

Kubara Lamina S.A.

05-500 Piaseczno, ul. Puławska 34

NIP: 886-00-22-560

REGON: 890560994

KRS: 0000101473

– Wydawca Tygodnika Dzierżoniowskiego

 

 

1000,00

 

 

1230,00

 

 

brak

2.

FOTO-GRAFIKA Marcin Łubkowski

Os. XXV-lecia PRL 18B/1

58-260 Bielawa

NIP: 8821068262

 

– Wydawca DDZ24.EU

 

 

740,00

 

 

910,20

Oferta złożona przez firmę Marginez Marta Bogdanowicz z siedzibą os. Różane 9c/3, 58-200 Dzierżoniów, NIP:8821859940

3.Rozstrzygnięcie:

Oferta firmy FOTO-GRAFIKA Marcin Łubkowski nie zawierała dokumentów, na mocy których firma Marginez Marta Bogdanowicz z siedzibą os. Różane 9c/3, 58-200 Dzierżoniów, NIP:8821859940, może sporządzać i składać oferty przetargowe w imieniu firmy FOTO – GRAFIKA Marcin Łubkowski. W związku z powyższym, Zamawiający zwrócił się do Oferenta o uzupełnienie oferty o ww. dokumenty.  W terminie do dnia 18.01.2017r.  do godziny 10:00 (zgodnie z wezwaniem Zamawiającego) uzupełniono ofertę o Umowę Agencyjną, na mocy której firma Marginez Marta Bogdanowicz (reprezentowana przez p. Martę Bogdanowicz) może przygotowywać i składać oferty przetargowe. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptował ofertę firmy FOTO-GRAFIKA Marcin Łubkowski.

   Zamówienie zostaje udzielone firmie:  FOTO-GRAFIKA Marcin Łubkowski, os. XXV-lecia PRL 18B/1, 58-260 Bielawa – wydawcy „DDZ24.EU”.

                                                                                                                                             

 

 

 

 

Sporządził:

Ewelina Juranek