FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, dnia 02.01.2017 r.

 

SZD.ZP.23.2016

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie  materiałów promocyjnych w lokalnej prasie (ukazującej się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego) promujących projekt pn. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przez wykonanie materiałów promocyjnych rozumie się wykonanie oraz publikację dwóch artykułów prasowych o formacie A4, każdy z nich zawierający co najmniej:

  • 3 zdjęcia infrastruktury objętej projektem wykonane przez Wykonawcę,
  • Opis przedmiotu projektu (zakres projektu udostępniony przez Zamawiającego),
  • Niezbędne oznaczenia wskazane w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (udostępnionym przez Zamawiającego).

Opracowane artykuły należy przesłać do Zamawiającego przed publikacją w celu jego akceptacji.

3.Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia:

  1. Publikacja pierwszego artykułu – luty 2017 roku;
  2. Publikacja drugiego artykułu – wrzesień 2017 r. jednak nie później niż do dnia 15 września 2017 r.

 

4.Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

 

5.Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 16 stycznia 2017 r. do godz. 14:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

  • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  •  dopisek: Oferta – wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej dla projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

6.Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, (ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 16 stycznia 2017 r. o godz. 14:15.

7.Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

8.Inne informacje:

Do siedziby Zamawiającego należy dostarczyć 8 kompletnych egzemplarzy prasy, w której zostały opublikowane ogłoszenia (4 z artykułem opublikowanym w miesiącu lutym, 4  z artykułem opublikowanym w miesiącu wrześniu). Dostarczenie ww. egzemplarzy nie może nastąpić później niż 2 dni robocze po ukazaniu się prasy w sprzedaży (licząc od dnia następnego od ukazania).

9.Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Umowa-projekt 7.2.1.promocja