Dzienne archiwa: Styczeń 13, 2017

OGŁOSZENIE z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”.

Dzierżoniów,  09.01.2017 r.

SZD.ZP.22.2016

 

 

OGŁOSZENIE

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”.

 

 

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu 22 grudnia 2016 r. ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl w dziale „ogłoszenia” oraz „aktualności” a także, zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych zostało wysłane zaproszenie do 4 potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

2.Lista ofert:

W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie tj. do dnia 03 stycznia 2017 r. do godziny 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.  

 

  1. Rozstrzygnięcie:

Z uwagi na fakt, iż ww. terminie nie wpłynęła żadne oferta, powyższe zamówienie realizowane będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 

Sporządził: Ewelina Juranek