„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” ogłasza nabór na stanowisko: inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” ogłasza nabór na stanowisko: inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

 

Stowarzyszenie2

 

 

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 1. Pozyskiwanie funduszy europejskich oraz krajowych:

   

   

   

   

  • przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektów partnerskich,
  • monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE) oraz innych dostępnych źródeł finansowania,
  • bieżąca współpraca z partnerami projektów oraz z komórkami organizacyjnymi członków Stowarzyszenia w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich;
 2. Monitoring projektów:

   

   

   

   

  • bieżąca obsługa projektów pod względem przepływu dokumentów,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania wniosku do rozliczenia, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności, monitorowanie budżetu projektu,
  • monitorowanie trwałości realizowanych projektów partnerskich.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne – formalne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania merytoryczne:

 • Wykształcenie: wyższe,
 • Doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych,
 • Znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel.

III. Cechy osobowości:

Zaangażowanie, dokładność, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy 1 etat bądz 1/2 etatu

2. Miejsce pracy Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów)

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum vitae
 • List motywacyjny
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie  

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz, U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Oferty należy składać na adres e-mail: biuro@stowarzyszeniezd.pl Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2017 r. do godz. 14.00