Dzienne archiwa: Grudzień 1, 2016

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Dzierżoniów, dnia 1 grudnia 2016r

 

​​OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

 na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego".

 

  1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projekt „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr RPDS.04.04.01-IZ.00-02-191/16 w ramach poddziałania 4.4.1. „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI”.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz Powiatu Dzierżoniowskiego i Gminy Pieszyce (Partnerów) i dotyczy realizacji trzech zadań inwestycyjnych (dwie ścieżku rowerowe oraz zespół parkingów)

  1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i przekazania Studium Wykonalności projektu – 3 stycznia 2017r.

  1. Warunki udziału w postepowaniu:

Oferent zobowiązany jest wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3 studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN netto każdy. Potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić w formie referencji wydanych przez podmiot zamawiający.

  1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena).

  1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia w 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 9 grudnia 2016r do godz. 12:00.  O terminie wpływy decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

– nazwę Oferenta, adres, oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek „Oferta – Studium Wykonalności dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta powinny stanowić załączniki do oferty.

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36 w dniu 9 grudnia 2016r o godz. 12:15.

  1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

  1. Inne informacje:

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy wykonanie zamówienia nie będzie leżeć w interesie publicznym.

Studium należy przekazać w formie elektronicznej, zarówno jako cały dokument oraz w formie  umożliwiającej wstawienie opisów w odpowiednie miejsca w generatorze wniosków RPO WD.

  1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Umowa_projekt