Dzienne archiwa: Grudzień 22, 2016

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”

Dzierżoniów, dnia 22 grudnia 2016 r.

 

​​​OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”.

 

    1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi dla specyfiki projektu analizami finansowo – ekonomicznymi oraz Koncepcji funkcjonowania placówki dla projektu „Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO” w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr RPDS.06.01.01-IZ.00-02-166/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,
Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Lidera) oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów (Partnera) i dotyczy przebudowy budynku przy ulicy Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO, którego aktualna siedziba znajduje się przy ulicy Krasickiego 25 w Dzierżoniowie.

  1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i przekazania Studium Wykonalności projektu wraz z niezbędnymi dokumentami – 20.01.2017 r.

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

Oferent zobowiązany jest wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3 studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 5 mln  PLN netto każdy. Potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić w formie referencji wydanych przez podmiot zamawiający.

  1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

  1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 03 stycznia 2017 r. do godz. 12:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

–     nazwę Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek: Oferta – Studium Wykonalności dla projektu Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”.

Oferta zawierać musi cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta powinny stanowić załączniki do oferty.

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska w Dzierżoniowie, Rynek 36, w dniu 03 stycznia 2017 r. o godz. 12:15.

  1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

  1. Inne informacje:

Studium należy przekazać w formie elektronicznej, zarówno jako cały dokument oraz w formie  umożliwiającej wstawienie opisów w odpowiednie miejsca w generatorze wniosków RPO WD, a także w dwóch egzemplarzach wersji papierowej.

  1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

umowa SW 6.1.1