OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „UNIKALNE PIĘKNO ŚRODOWISKA NATURALNEGO GÓR SOWICH – KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ – EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „UNIKALNE PIĘKNO ŚRODOWISKA NATURALNEGO GÓR SOWICH – KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ – EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 05.03.2019 r.

SZD.ZP.01.2019

 

OGŁOSZENIE
o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych  
w ramach projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich  –
kampania informacyjno-edukacyjna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

1. Zamawiający:

"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska"

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjnawspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 tj.:

 A. zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż naścienny 6 (sześciu) jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji
(udostępnionym przez Zamawiającego), przesłanymi przez Zamawiającego materiałami oraz poniższymi wytycznymi dla każdej z tablic:

– ilość: 6 sztuk (sześć)

– wymiary: 80 cm wys. X 120 cm szer.,

– materiał: spienione PCV 10 mm

– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,

– trwałość oraz odporność na uszkodzenia,

– trwały montaż w budynku (do uzgodnienia z Zarządcą Obiektu),

– czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,

montaż tablic informacyjno-pamiątkowych należy wykonać zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w siedzibie Partnerów tj.: Powiatu Dzierżoniowskiego, Gminy Bielawa, Gminy Dzierżoniów, Gminy Pieszyce oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz w siedzibie Zamawiającego.

B. zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 5 (pięciu) sztuk jednostronnych roll-upów, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego). Przygotowanie projektu graficznego roll-upu w orientacji pionowej, na którym znajdować się będzie nazwa Projektu, logo Lidera oraz herby Partnerów biorących udział w Projekcie, informacja o współfinansowaniu Projektu, logotypy oraz 4 zdjęcia związane z tematyką projektu przedstawiające m.in. panoramę Gór Sowich oraz najcenniejsze i najrzadsze okazy flory i fauny Subregionu Sowiogórskiego, w tym gatunki zagrożone objęte ścisłą ochroną gatunkową. Zdjęcia zamieszczone na roll-upach powinny zostać powielone i wykorzystane zgodnie z prawem (tzn. na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania licencji, bądź praw autorskich do zdjęcia).

  • Parametry techniczne roll-upów:

– wymiary: 85 cm szer. x 200 cm wys.,

– konstrukcja roll-upu: aluminiowa,

– podstawa roll-upu: stabilna kaseta aluminiowa typu standard z systemem rolującym, charakteryzująca się dużą odpornością na częste rozwijanie i zwijanie zamieszczonej w kasecie grafiki. Osłony boczne i 3 częściowy drążek podpierający (składany, grubość ścianki i drążka m.in. 1,2 mm) – wykonane ze stopu aluminium. Górna listwa zaciskowa z haczykiem, górna listwa aluminiowa, usztywniająca grafikę, dół klejony na taśmę 3M.

– trwały, jednostronny nadruk techniką odporną na warunki atmosferyczne, wykonany metodą cyfrową/atramentową w rozdzielności m.in. 720 X 1440 dpi – pełen kolor wydruku, czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki,

– materiał: Blockout, nieprzepuszczający światła, odporny na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie oraz na temperaturę i działania promieni UV, materiał bez efektu zwijania się boków lub falowania materiału,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,

– akcesoria: torba transportowa w zestawie,

– roll-upy zapakowane w karton, dopasowany do rozmiaru roll-upów,

– dostawa roll-upów do siedziby Zamawiającego,

– informacje jakie należy umieścić na roll-upie przesłane zostaną Wykonawcy przez Zamawiającego, niezwłocznie po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia.

Projekty wszystkich materiałów promocyjnych należy przesłać do Zamawiającego w celu ich akceptacji przed przystąpieniem do prac wykonawczych.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

A. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego roll-upów  oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w terminie:  do 5 kwietnia 2019 r.

 

4. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

 

5. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie do 13.03.2019 r. do godz. 11:00. O terminie wpływu decyduje moment wpływu ofertyudokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

  • nazwa Oferenta oraz adres
  • dopisek: Oferta – wykonanie materiałów informacyjno -promocyjnych dla projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania inofrmacyjno-edukacyjna”

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu ogłoszenia, w tym montaż, o którym mowa w punkcie 2, A).

 

6. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, (ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 13 marca 2019 r. o godz. 11:15.

 

7. Dopuszczalność zmian w umowie:

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Wykonawcy.

 

8. Inne informacje:

„Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności2014-2020 w zakresie informacji i promocji” stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

9. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Załączniki:

Wzór umowy do ogłoszenia

Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717