Dzienne archiwa: Listopad 23, 2018

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, 2018-11-23

Znak sprawy: SZD.ZP.11.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie zamówienia publicznego – realizacja kampanii informacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”

 

 

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej PZP informuję, że w postępowaniu na realizację kampanii informacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” za najkorzystniejszą została uznana oferta, złożona przez Telewizja Sudecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Bielawie, ul. Jana III Sobieskiego 17a, z ceną wykonania zamówienia 834.955,00 zł brutto.

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała według kryteriów wskazanych w SIWZ ocenę 84,06 punktów. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze wskazaniem ceny oraz uzyskaną punktacją ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

Ars Media Anna Gryczon, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa

653499,00 zł

83,50 pkt

2.

TELEWIZJA SUDECKA Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 17A, 58-260 Bielawa

834955,00 zł

84,06 pkt

3.

FFW COMMUNICATION Sp. z o.o. sp. k., Al. Komisji Edukacji Narodowej 54 lok. 49, 02-797 Warszawa

842673,00 zł

78,29 pkt

 

Ponadto działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuję o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – 29 listopada 2018 roku.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 23.11.2018 r. (1)