Sprawozdawcze Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdawcze Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

fpk komisja rewizyjana (2)W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, którego głównym tematem było podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2016 roku oraz ocena Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za miniony rok obrotowy.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi Sprawozdaniami Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli również Sprawozdanie z działalności i prac Komisji Rewizyjnej „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r. , a także przyjęli (zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia) projekt Uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie udzielenia Zarządowi „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła dotychczasowe efekty pracy Stowarzyszenia w postaci pozyskanych środków zewnętrznych w ramach projektów partnerskich realizowanych przez lokalne samorządy, będące członkami Stowarzyszenia.