Dzienne archiwa: Kwiecień 21, 2017

Kolejne miliony dla Powiatu Dzierżoniowskiego

 

Stowarzyszenie2    

 

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska w partnerstwie z Powiatem Dzierżoniowskim pozyskało 2 457 187,71 zł dofinasowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla projektu „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowski”.

Wartość całkowita projektu 2 890 809,05 zł.

W ramach projektu wsparte oraz unowocześnione zostanie 13 pracowni w 4 szkołach zawodowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego:

  • Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie: 2 pracownie interdyscyplinarne (moduł elektryczny „Inteligentny budynek”, moduł informatyczny „Bezpieczne sieci komputerowe”, moduł mechatroniczny „Mój robot i dron”, moduł wieloprzedmiotowy „Pomyśl i zrób”).
  • Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie: pracownia gastronomiczna z obsługa klienta oraz pracownia hotelarska z jednostką mieszkalną i węzłem higieniczno-sanitarnym,
  • Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie: pracownie ekonomiki i rachunkowości handlowej, geodezyjna, architektury krajobrazu oraz interdyscyplinarna obejmująca kształcenie w ramach zawodu: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik geodeta, technik architektury krajobrazu
  • Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, pracownie: obróbki metalu-warsztat mechanicznej obróbki skrawaniem, diagnostyki samochodowej, obróbki metalu-warsztat obróbki ręcznej, laboratorium odnawialnych źródeł energii oraz CNC.

Wszystkie pracownie zostaną wyposażone w niezbędny do nauki zawodu sprzęt, m.in. zestawy komputerowe, laptopy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do nauki zawodu, elektroniczne systemy sterowania, zestaw do projektowania, montażu i oprogramowania robotów i układów manipulacyjnych, modele urządzeń energetyki odnawialnej, biblioteczki zawodowe, wyposażenie pokoju hotelowego, gastronomiczne, odbiorniki geodezyjne GPS oraz meble.

Celem projektu jest stworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp. wraz z dostosowaniem, adaptacją pomieszczeń na potrzeby zakupionego wyposażenia.

Władze powiatowe od lat czynią starania zmierzające do unowocześnienia bazy edukacji zawodowej oraz tworzenia nowych kierunków nauczania dostosowanych do potrzeb pracodawców.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, wzbogacenie oferty szkolenia zawodowego, dostosowanie oferty szkół do potrzeb lokalnego rynku pracy, unowocześnienie procesu dydaktycznego z nastawieniem na praktyczną naukę zawodu, a także zwiększenie szans zatrudnienia osób do 25 roku życia z

Wartość sprzętu, który trafi do szkół to blisko 1,8 mln złotych. Wartość prac adaptacyjnych to 1 mln złotych.

Profil zawodowy i wyposażenie edukacyjne poszczególnych pracowni konsultowany był z przedsiębiorcami współpracującymi z placówkami szkolnymi na podstawie zidentyfikowanych przez nich potrzebnych kwalifikacji pracowników oraz powiązań technicznych stosowanych w ich zakładach.

Ponadto, projekt przewiduje również udostępnianie wspartej infrastruktury innym szkołom, nieposiadającym tak szerokiej bazy dydaktycznej.

Realizacja projektu przypada na okres luty – październik 2018 r.