OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Dzierżoniów, dnia 25 października 2016 r.

 

​​​OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

 

  Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu  o naborze nr RPDS.06.03.01-IZ.00-02-141/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI, typ projektu: 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz Gminy Piława Górna (Partnera) i dotyczy remontu, odnowy części wspólnych 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

  1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i przekazania Studium Wykonalności projektu – 21 listopada 2016 r.

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

Oferent zobowiązany jest wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3 studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 250 tys. PLN netto każdy. Potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić w formie referencji wydanych przez podmiot zamawiający.

  1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

  1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 2 listopada 2016 r. do godz. 14:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

–     nazwę Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek: Oferta – Studium Wykonalności dla projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta powinny stanowić załączniki do oferty.

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36, w dniu 2 listopada 2016 r. o godz. 14:15.

  1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

  1. Inne informacje:

Studium należy przekazać w formie elektronicznej, zarówno jako cały dokument oraz w formie  umożliwiającej wstawienie opisów w odpowiednie miejsca w generatorze wniosków RPO WD, a także w dwóch egzemplarzach wersji papierowej.

  1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Umowa-projekt 6.3.B